Розробка пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності ПАТ 'Виробниче об'єднання Конті'

Тип:
Добавлен:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Дослідження споживачів продукції підприємства методом анкетування

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на ПАТ "Виробниче об'єднання Конті"

.1 Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу

.2 Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа «товар/ринок»

.3 Дослідження маркетингової «цибулини» товару

.4 Аналіз ширини, глибини, насиченості і гармонійності товарного асортименту

2.5 Аналіз стратегій охоплення ринку, що їх використовує підприємство

2.6 Дослідження системи просування товарів підприємства

Розділ 3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності ПАТ "Виробниче об'єднання Конті"

.1 Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності

.2 Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В складних економічних умовах для того, щоб пояснити поведінку і наміри клієнтів фірми та її конкурентів, уже неможливо обійтися без маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.

Актуальність теми курсової роботиполягає в тому, що ефективне управління в сучасних умовах ринку - необхідна умова підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку та реалізації конкурентних переваг підприємства через впровадження системи ефективного маркетингу. Дослідження ринку припускає з'ясування його стану тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості та шляхи його покращення, але це тільки частина проблем, що визначають зміст маркетингових досліджень в цілому. Саме за допомогою маркетингових досліджень підприємства можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців.

Проблеми дослідження маркетингової діяльності підриємства досліджувались в працях багатьох українських та зарубіжних вчених. Окремі аспекти цієї тематики висвітлені в роботах вітчизняних дослідників Балабанової Л., Бриндіної О., Герасимчука В. та Кардаша В. та інших. Серед зарубіжних вчених заслуговують на увагу роботи Варламова А., Голубкова Е., Єгорова І., Комахи А. та Рибальченка І.

Метою курсової роботи є розроблення пропозицій щодо вдосконалення маркетингової діяльності ПАТ "Виробниче об'єднання Конті".

Відповідно до мети в роботі визначено та вирішено такі науково-методичні та практичні завдання:

за допомогою анкетування досліджено споживачів продукції підприємства;

оцінено сильні і слабкі сторони маркетингових можливостей на підприємстві за допомогою SWOT-аналізу;

проаналізовано стратегічні альтернативи за допомогою матриці І. Ансоффа «товар/ринок»;

досліджено маркетингову «цибулину» товару;

проаналізовано ширину, глибину, насиченість і гармонійністі товарного асортименту;

проаналізовано стратегії охоплення ринку, що їх використовує підприємство;

досліджено системи просування товарів підприємства;

розроблено пропозиції щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

Обєктом дослідження курсової роботи є маркетингова діяльність ПАТ "Виробниче об'єднання Конті".

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти маркетингової діяльності ПАТ "Виробниче об'єднання Конті".

Методами дослідження у курсовій роботі є різні методи, які дозволяють системно вирішувати проблемні завдання з обраного напрямку дослідження: анкетування (дослідження споживачів продукції підприємства), теоретичного узагальнення та наукової абстракції (для уточнення наукових понять), абстрактно-логічний (при формулюванні висновків і наданні пропозицій), систематизація наукової літератури.

Інформаційною базою курсової роботи є положення сучасної економічної теорії, що стосуються маркетингової діяльності на підприємстві. Також в роботі використано дані Законів України, а також наукові роботи вітчизняних і зарубіжних вчених з питань дослідження. В ході роботи вивчено та узагальнено вітчизняні та закордонні літературні джерела з питань, що стосуються дослідження маркетингової діяльності.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури.

Розділ 1. Дослідження споживачів продукції підприємства методом анкетування

Метод анкетування досить поширений у практиці дослідження споживачів продукції певного підприємства. При аналізі покупців за різними критеріями такими як вік, стать, рівень доходів можна дослідити попит на продукцію, ставлення покупців до товару, ефективність реклами, визначити оптимальну ціну.

Анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповідь. Складанню анкети передує велика дослідницька робота <#"justify">-полегшити відповідь опитуваної особи;

сформулювати питання з урахуванням його впливу на відповідь опитуваного;

дозволити легко провести аналіз.

При цьому анкета повинна бути випробувана, і в ній повинні бути усунені всі виявлені недоліки.

В роботі було досліджено споживачів продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" методом анкетування. Під час дослідження було опитано 20 респондентів. В першу чергу досліджували вік людей, які споживають дану продукцію, адже це є досить важливим аспектом.Це зображено на рисунку 1.1.

Рис. 1.1 Вік споживачів

Розглянувши рис. 1.1, бачимо існування широкого спектру віку споживачів. Проте більш актуальною продукція ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" є для споживачів віком до 20 років - 42%, та віком 20-30 років - 35%, менш популярною вона є серед людей віком 30-40 років - 13% та віком 40 та більше - 10%.

Також в анкеті досліджено стать респондентів, які вживають продукцію ПАТ "Виробниче об'єднання Конті", це зображено на рис.1.2.

Рис. 1.2. Стать споживачів

Розглянувши рисунку 1.2. бачимо, що 62% споживачів жіночої статі, а решта 38% - чоловічої. Отже, можна зробити висновок, що продукція ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" є більш актуальною серед людей саме жіночої статі.

Досліджено значну кількість респондентів, які споживають дану продукцію (рис 1.3).

Рис.1.3 Кількість респондентів, які споживають дану продукцію

Щодо цього рисунку, то на ньому зображена кількість респондентів, які споживають дану продукцію і які її не споживають. Результати показали, що 69% респондентів є споживачами , а інші 31% - ні. Отже продукція ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" є популярною, але це вважається не досить хорошим показником.

В даній анкеті розглядалися різні фактори, які впливають на вибір споживача. Пропонувалися варіанти відповіді такі як ціна, якість продукту чи інші особисті переконання, саме це видно на рисунку 1.4.

Найбільш привабливим фактором для споживачів є ціна - 45%, на другому місці якість товару - 41%. Враховуючи сучасні умови виробництва саме якісної продукції - це є дуже хороший результат.

Питання необхідне для того, щоб з'ясувати, де найчастіше споживають дану продукцію, а де споживання необхідно стимулювати показано на рисунку 1.5.

Рис. 1.4. Фактори, які впливають на вибір респондентів

Рис. 1.5 Де частіше споживаю даний товар

Розглянувши цю діаграму стає зрозуміло, що дану продукцію в більшості вживають під час роботи, або на навчанні - 70%, для того щоб миттєво втамувати голод. У будинках, гостях вживають - 14%, а під час відпочинку - 16%.

Питання у якій компанії частіше споживають продукціюзадається з метою вдосконалення реклами, саме це питання зображено на рисунку 1.6.

На цьому рисунку зображено, що 62% людей споживаю продукцію наодинці, 30% - удвох з кимось, а решта 8% споживають у великих компаніях.

Рис. 1.6. Питання у якій компанії споживаю продукцію

Також за допомогою анкетування досліджувались доходи члена сім'ї. Вони зображені на рисунку 1.7.

Рис. 1.7 Дохід на 1 члена сім'ї

Значним фактором є те, що по мірі росту сімейно доходу і зростає кількість споживання продукції нашого підприємства. Споживачі дохід яких є до 500 грн - дещо менше споживають, від 500 до 800 - повільно збільшується споживання.

Отже, проведене дослідження дало змогу виявити, що продукція ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" знаходиться досить на високому рівні. Споживачі цієї продукції задоволені якість та ціною, більшість респондентів вживає дану продукцію на одинці, коли знаходиться нароботі чи навчанні.

Розділ 2. Аналіз маркетингової діяльності на АТ ВО «Конті»

Одним з найпопулярніших інструментів стратегічного управління, який дозволяє побудувати стратегічний баланс, і проаналізувати можливі стратегії поведінки підприємства у ринковому середовищі, є так званий SWOT - аналіз (табл.2.1). Стратегічний баланс, тобто поєднання негативних і позитивних факторів, що впливають на діяльність ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" як із-зовні, так і з середини, допомагає правильно оцінити можливості, які відкриваються перед компанією у майбутньому.

Таблиця 2.1 SWOT-таблиця ПАТ "Виробниче об'єднання Конті"

Внутрішнє середовищеСильні сторониСлабкі сторони- Достатня популярність - Фокусування на споживачів - Постійна поява принципово нового товару - Висока рентабельність - Вдосконалення технології виробництва - Сучасні технології виробництва - Висока кваліфікація персоналу - Конкурентоздатна цінова політика - Налагоджена збутова мережа- Збої в постачанні продукції - Неучасть персоналу в ухваленні управлінських рішеньЗовнішнє середовищеМожливостіЗагрози- Зниження цін на сировину і матеріали , тобто знайти постачальників з дешевшою але якісною сировиною - Зміна купівельних переваг - Вихід в нові сегменти ринку - Невдала поведінка конкурентів- Зростання податків і мита - Поява товарів-субститутів - Несприятлива економічна ситуація в державі - Зростання конкуренції - Погіршення політичної обстановки

Сильні сторони:

-Достатня популярність - ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" має широий вибір збуту. В усіх точках та містах України є можливість придбати солодощі компанії;

Фокусування на споживачів - бажання споживачів сприяють розвитку нових маркетингових концепцій;

Поява принципово нового товару - слід розробити нові товари, які зацікавлять нових споживачів;

Висока рентабельність - ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" має значні рівні продажу. Споживачі обожнюють дану продукцію, постійно купуючи її в магазинах, супермаркетах і т.д.;

Вдосконалення технології виробництва - введення нових технологічних ліній чи закупка нового обладнання;

Сучасні технології виробництва - новітні технологічні лінії, електронні системи забезпечують швидке та якісне виробництво солодощів ПАТ "Виробниче об'єднання Конті";

Висока кваліфікація персоналу -увесь персонал компанії є висококваліфікованим та досвідченим. Усі працівники проходять відповідну переатестацію, а для прийняття на роботу мають зарекомендувати себе як спеціалісти високого класу;

Конкурентоздатна цінова політика - ціни на продукцію ВО "Конті" не є надто низькими, що може призвести до збиткового виробництва і не зависокими, що спровокує зниження попиту на відповідну продукцію;

Налагоджена збутова мережа - значний ринок збуту, величезна кількість торгових посередників, налагоджена транспортна мережа.

Слабкі сторони:

Збої в постачанні продукції - через нестабільну ситуацію у східних регіонах України, наявні постійні збої при постачанні продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті";

Неучасть персоналу в ухваленні управлінських рішень - участь персоналу допомогла б вирішити деякі проблеми підприємства та налагодити гарні звязки із працівниками, адже робота в дружному колективі набагато ефективніша.

Можливості:

Зниження цін на сировину і матеріали (підприємство могло б знайти постачальників з дешевою, але якісною сировиною, а також скоротити штат працівників і запровадити нові виробничі лінії) - це сприятиме зниженню собівартості товарів підприємства, а відповідно збільшенню прибутків підприємства;

Зміна купівельних переваг - зміна купівельних переваг споживачів може сприяти збільшенню кількості продажів;

Вихід в нові сегменти ринку - це сприятиме збільшенню кількості потенційних споживачів продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті", а відповідно до збільшення рівнів продажів;

Невдала поведінка конкурентів - невдала маркетингова політика конкурента може позитивно відгукнутись для підприємства. Наприклад, різке збільшення цін на продукцію ПАТ «Рошен» сприяла зменшенню рівнів продажу у конкурента, проте збільшенню у ПАТ "Виробниче об'єднання Конті".

Загрози:

Зростання податків і мита - це сприятиме збільшенню собівартості продукції, а відповідно і збільшенню витрат досліджуваного підприємства;

Поява товарів-субститутів - товари-замінники сприятимуть зниженню попиту на продукцію;

Несприятлива економічна ситуація в державі - це сприяє постійній економічній небезпеці ПАТ "Виробниче об'єднання Конті";

Зростання конкуренції - сильніші конкуренти сприятимуть зниженню рівнів продажів продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті";

Погіршення політичної обстановки - складна політична ситуація спричиняє появу безлічі небезпек для ПАТ "Виробниче об'єднання Конті".

Отже, ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" має безліч сильних сторін та можливостей для розвитку. Це міцний конкурент, який має значні ринки збуту, величезну групу покупців. Проте через нестабільність економіки та політичної ситуації,знаходиться у великій небезпеці, яка спричиняє ряд проблем, на вирішення яких ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" вплинути не може.

.2 Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа «товар/ринок»

Важливе місце у розробці та реалізації маркетингових стратегій фірми займає матриця "товар - ринок" (модель В. Ансоффа - американського вченого російського походження). Ця модель призначена для розробки стратегій розвитку ринку і товару.

Матриця утворює чотири поля, що характеризують положення фірми залежно від поєднання двох чинників - розвитку та оновлення товару і ринку (табл.2.2).

Таблиця 2.2 Матриця І. Ансоффа

ТоварРинокІснуючийІснуючийНовийГлибоке проникнення на ринок: - перегляд цінової політики; - збільшення витрат на рекламну діяльність; вдосконалення каналів товароруху; - сервісні заходи та інші способи впливу на споживача.Розвиток товару: - створення нової продукції, а саме тортів та тістечок; - розробка нової упаковки; - інтенсифікація рекламної кампанії.НовийРозвиток ринку: - нові ринки (географічні ринки; демографічні ринки; ринки організацій); - поширення через більше число магазинів.Диверсифікація: - Створення абсолютно нових товарів (збут сировини такої, як цукор або какао-масло); - відкриття благодійного фонду.

Глибоке проникнення на ринок:

-перегляд цінової політики - середній рівень цін ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" хоча і є одним із визначальних факторів купівлі споживачами продукції підприємства, проте в порівнянні з конкурентами, є занизькими. Також є постійна загроза руйнації, а такий рівень цін не допоможе відбудувати підприємство;

збільшення витрат на рекламну діяльність - рекламна діяльність фірми не є надто ефективною ;

вдосконалення каналів товароруху - політична ситуація в країні створила деякі проблеми з постачанням сировини та доставкою продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" до точок збуту, тому слід знайти нові шляхи транспортування або вдосконалити наявні маршрути;

сервісні заходи та інші способи впливу на споживача.

Розширення межі ринку:

нові ринки (географічні ринки; демографічні ринки; ринки організацій) - слід звернути увагу на деякі вікові групи, на які можна поділити споживачів (діти, молодь, дорослі), на різноманіття областей та значну кількість регіонів, а також запропонувати відповідні послуги для різноманітних організацій;

поширення через більше число магазинів - слід розширити кількість ринків збуту для кращого рівня попиту та збільшення кількості покупців солодощів ВО «Конті».

Розробка нового товару:

створення нового товару - розробка нового товару необхідна для збільшення рівня попиту серед споживачів;

розробка нової упаковки;

інтенсифікація рекламної кампанії - слід запровадити рекламу на телебаченні, радіо, у соціальних мережах та інтернеті.

Диверсифікація:

створення абсолютно нових товарів - наприклад, можна зайнятись збутом сировини (такої як, какао-масло та цукор) для виробництва кондитерських виробів, деяких технологій виробництва;

відкриття благодійного фонду - нестабільна політична ситуація в країні сприяє відкриттю такого фонду. Перш за все, це підвищить авторитет компанії серед споживачів, і, відповідно, допоможе людям, які проживають на територіях, де проводяться бойові дії.

Отже, проаналізувавши стратегічні альтернативи ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" можна відмітити, що підприємство має хороші перспективи для власного розвитку. Слід шукати нові ринки збуту, виходити на абсолютно нові ринки, виробляти нову продукцію, стимулювати збут кондитерської продукції, а головне слід застрахувати підприємство від можливих негативних наслідків політичної ситуації в країні, яка може занадто негативно відбитись на даному підприємстві.

.3 Дослідження маркетингової "цибулини" товару

Товар - це засіб, за допомогою якого можна задовольнити будь-яку потребу.

Шлях розвитку товару в маркетингу можливо представити у вигляді "маркетингової цибулини" товару (рис.2.1), що складається з трьох рівнів:

) товар, як задум;

) реальне виконання товару;

) товар з підкріпленням.

Для проведення аналізу завдяки маркетинговій цибулині було обрано продукцію ПАТ "Виробниче обєднання Конті", яка є різноманітною в плані асортименту, смачною, якісною та доступною за ціною.

Рис.2.3 Маркетингова «цибулина» товару ВО «Конті»

Перший рівень - "товар за задумом виробника" - він визначає те, що саме даний товар буде означати для споживача, яку саме потребу він буде задовольняти. Кондитерська продукція ПАТ "Виробниче обєднання Конті" спрямована на задоволення споживчого бажання спробувати щось смачне чи поласувати солодощами. У людей досить часто виникає бажання поїсти солоденького, адже це як фізіологічна, так і психологічна потреба.

Другий рівень - це "товар в реальному виконанні"- це якість продукції, дизайн, марочна назва, упаковка. Якість продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" визначається налагодженим виробничим процесом, висококласною сировиною, сучасним обладнанням та роботою досвідченого персоналу. Дизайн упаковки продукції даної фірми яскравий, модний та молодіжний. Деякі упаковки виконані в класичному стилі. Така упаковка викликає яскраві емоції та позитивні враження, а найголовніше - бажання купити. Маркування виконано за українськими стандартами та містить як головну, так і допоміжну інформацію.

Третій рівень - "товар з підсиленням" - це комплекс маркетингових заходів, які передбачають надання споживачеві додаткових послуг або отримання додаткових вигод при придбанні товару: надання кредиту та сервісу (монтаж, обслуговування, транспортування, зберігання і грамотне використання (інструкції), гарантії).ПАТ "Виробниче обєднання Конті" забезпечує транспортування продукції до усіх точок збуту, хоча досить часто поставки перериваються чи затримуються із-за нестабільної політичної ситуації. Обслуговування клієнтів проводиться на найвищому рівні. При заключенні контракту щодо поставок продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" до нової точки збуту, торговий представник отримує повну інформацію про компанію, продукцію та гарантії якості.

Отже, завдяки маркетинговій цибулині товару проаналізовано структуру продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті". Ця модель допомагає повністю зрозуміти сутність та структуру товару. Повністю зрозумілою є його склад, також визначено потреби, які задовольняє цей товар, дизайн упаковки, маркування, якість та смак продукції. Проаналізовано і відповідні послуги, які надаються під час збуту даної групи продукції підприємства, тобто обслуговування клієнтів, транспортні послуги, гарантії щодо якості товарів та їх транспортування. Досить легко можна зрозуміти основні проблеми, які можуть постати під час виробництва чи збуту товару наприклад, можливі проблеми з доставкою продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" до точок збуту.

.4 Аналіз ширини, глибини, насиченості і гармонійності товарного асортименту

Товарний асортимент - це група товарів, які тісно пов'язані між собою за схожістю їх функціонування, використовують подібні сегменти ринку, види торговельних підприємств або діють в однакових діапазонах цін.

Глибина асортименту - кількість моделей, розмірів або відтінків смаку, кількість різновидів товару певного товарного асортименту.

Широта асортименту - різноманітність товару в асортименті (або кількість асортиментних груп).Розширення товарного асортименту означає вихід за його межі, зазвичай у суміжні товарні категорії.

Розглядаючи товарний асортимент кондитерської продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" слід зазначити те, що насправді асортимент виробів є досить великим. Для кожної групи покупців розроблено та створено саме той товар, який найбільше підійде за смаком, якістю, корисністю та дизайном для кожного покупця.

Ширина і глибина товарів вражають своїм різноманіття. Насиченість товарами є настільки великою, що можливо, слід задуматись про відкриття власних фірмових магазинів, адже таке різноманіття товарів не сприятиме появі пустих вітрин.

Таблиця 2.3 Ширина і глибина товарного асортименту ПАТ "Виробниче обєднання Конті"

ШиринаГлибинаЗефірШоколадДесертиТарталеткиМ'який бісквітЦукеркиКарамельКрекерПечивоВафельні виробиДражеГоріхи в шоколадіНоворічні подарункиЗефір ВанільнийШоколад без наповнювача: - чорний -молочнийBonjour souffle сherry«Шанталь» малинаРулет бісквітний з наповнювачемЦукерки в коробках«Фруктова веселка» дюшесХрумсиВагове: Цукрове Печиво-сендвіч ГлазурованеВафельний торт «Мамулін торт» згущене молокоАрахіс в какао-порошкуДраже "Есферо" мигдальНабір кондитерський "Ялинкова"Зефір ВершковийШоколад з наповнювачем: З желе З трюфелемBonjour мед із корицею«Шанталь» горіхМіні-рулет бісквітний з наповнювачемЦукерки вагові: Шоколадні Комбіновані Помадні Вафельні Пралінові Кремові Збивні Желейні На основі суфле На основі тоффі«Шатель» молоко«Конкур - Дитячий»ФасованеВафельний торт «Мамулін торт» з родзинкамиАрахіс в какао-порошкуДраже «Есферо» ніжний фундукНабір кондитерський "Лапуля"Зефір БілорожевийШоколад з фундукомBonjour смак полуниці з вершками«Шанталь» шоколадТорт бісквітний«Рачки-морячки» глазуровані«Конкур - Калейдоскоп»Вафлі «Салют, Артек!»«Горіховий бум» в цукріДраже «Есферо» фундукНабір кондитерський "Мордашка"Зефір глазурований ванільнийШоколад в ригеляхBonjourкапучиноBiSKontik смак полуниціТорт бісквітний глазурованийКарамель "Золота пташка"Вафлі «Тріксі» згущене молоко«Горіховий бум» у какаоДраже «Есферо» мигдаль з кокосомНабір кондитерський "Подаруночок від КОНТІ"Зефір ванільнийШоколадні батончикиBonjour лікерBiSKontik згущене молоко«Му-Му-КОНТІ»«Конкур - Веселі рибки»Вафлі «Вальфі»Арахіс з ароматом топленого молокаНабір кондитерський "Марьїно"Bonjour горіхТарталетки "КОНТІ" горіхові«КОНТІ» Молочна«Мамулін торт» класичнийНабір кондитерський "Miss KONTI"Bonjour ваніль«КОНТІ» ВершковаВафельний торт «Шоколадні історії «Джек»Набір кондитерський "З Різдвом!"Bonjour лайм«Чунга-чанга»Вафельний торт "Шоколадні історії «Супер-Джек» з горіхомНабір кондитерський "Вечірні вогні"

Величезною проблемою може стати вибір шоколадних та неглазурованих цукерок, адже їхня кількість просто збиває споживача з пантелику.

Отже, асортимент продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" є досить широким та глибоким. Наявна величезна кількість різноманітної продукції, проте не вистачає групи товарів тортів та тістечок. Найглибшими асортиментними групами можна вважати групу карамелі та вафель. Гармонійність асортименту підприємства дуже значна, адже всі товари відносяться до кондитерських виробів. ПАТ "Виробниче обєднання Конті" має велику насиченість асортименту товарів, тому це є хорошим чинником для конкуренції з великими гігантами кондитерського виробництва.

.5 Аналіз стратегій охоплення ринку, що їх використовує підприємство

У залежності від ступеня охоплення ринку виділяють наступні стратегії маркетингу.

1.Недиференційований маркетинг. При виборі цієї стратегії підприємство просуває на ринок один товар (групу товарів), орієнтований на ті потреби, які є спільними для більшості споживачів.

2.Диференційований маркетинг. Передбачає орієнтацію одразу на декілька різних сегментів ринку сукупність яких складає цільовий ринок. Для кожного з сегментів розробляється окремий комплекс маркетингу, який враховує специфіку споживацьких запитів.

.Концентрований маркетинг. Передбачає концентрацію зусиль підприємства на одному вибірковому сегменті ринку. Застосовується, в основному, невеликими, а також обмеженими у ресурсах підприємствами.

ПАТ "Виробниче обєднання Конті" використовує саме принцип диференційованого ринку. Перш за все, це визначається величезною кількістю товарів, тобто значним асортиментом. Для кожної вікової групи розроблено певні товари, кожен зможе знайти підходящу для себе продукцію. Тобто, якщо розглядати сегментацію ринку за віковою ознакою, то для кожного віку знайдеться своя товарна група.

Також слід виділити сегментування за демографічним принципом. Хоча продукція ПАТ "Виробниче обєднання Конті" розповсюджена по всій території України, проте для кожного регіону поставляється різний набір товарів. Це спричинено споживчими смаками покупців, регіональними особливостями, культурними традиціями, а також асортиментом конкурентів. ПАТ "Виробниче обєднання Конті" аналізує асортимент конкурентів, а точніше ті товарні групи, які конкуренти транспортують у різноманітні регіони України.

Відповідно до поділу ринку на сегменти, розроблено і відповідні акційні та бонусні системи.

Особливо слід виділити експорт продукції на територію Росії. Для російських магазинів окремо розроблено відповідний сортиментний каталог, з тими видами продукції, які не продаються в українських магазинах. Також для російського сегменту ринку розроблено відповідну маркетингову концепцію. На території Росії проводяться різноманітні акції, бонусні програми, система знижок. Маркування продукції виконується згідно російських стандартів. Хоча ПАТ "Виробниче обєднання Конті" не поставляє продукцію на всю територію Росії, проте займає досить значну частину території цієї країни.

Отже, ПАТ "Виробниче обєднання Конті" використовує саме диференційну стратегію захоплення ринку, адже маркетинговий відділ розробив для кожного ринкового сегменту, на які поділено увесь ринок, відповідні маркетингові концепції. Також важливу роль відіграє діяльність підприємства на території Росії, яка вважається окремим ринковим сегментом, для якого розроблено відповідний каталог продукції, деякі товари, а також використовуються хоч і схожі, проте в сутності відмінні маркетингові концепції більше прикладів

.6 Дослідження системи просування товарів підприємства

Просування товару - це діяльність з планування, втіленню в життя та контролю за фізичним переміщенням матеріалів і готових виробів від місць їх виробництва до місць споживання з метою задоволення потреб споживачів і отриманням прибутку.

Для ефективного просування товарів ПАТ "Виробниче обєднання Конті" на ринку використовується спеціальна система просування (СМК), яка включає 4 складові:

Реклама;

«Паблікрілейшнз»;

Персональний продаж;

Стимулювання збуту.

Реклама - будь-яка платна не особистісна форма розповсюдження інформації про фірму та її товар. Реклама - це «королева» СМК.

Рекламна кампанія ПАТ "Виробниче обєднання Конті" останнім часом потребує значного стимулювання. Раніше використовувалася цікава та оригінальна реклама по телебаченню. Найцікавішим роликом був рекламний ролик печива-сендвічу «Супер Контік», де цей товар асоціювався як предмет гордості, міцності та крутості. Проте зараз реклама на телебаченні відсутня. ПАТ "Виробниче обєднання Конті" обмежується лише елементарною рекламою в точках збуту (плакати, рекламки, листівки і т.д.), деякими білбордами і лише офіційним сайтом в інтернеті. Слід активно стимулювати рекламну кампанію, розробивши нову рекламу для телебачення, радіо, слід розробити інтернет-рекламу, СПАМ-розсилання, створити сторінки в соціальних мережах, і в крайньому випадку просто оновити сайт підприємства.

«Паблікрілейшнз» (дослівно «взаємини з громадськістю») -діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, доброзичливого ставлення до неї та її товару.

ПАТ "Виробниче обєднання Конті" є давнім гравцем на ринку кондитерських виробів, тому підприємство давно має позитивну оцінку з боку споживачів. Завдяки смачній продукції та значним зусиллям, ВО «Конті» отримало визнання споживачів як один із найкращих виробників солодощів в Україні. Серед конкурентів підприємство займає місце сильного противника, якого не легко обійти чи обдурити. ПАТ "Виробниче обєднання Конті" має позитивний імідж завдяки своїй благодійні діяльності, яку проводить на території східних регіонів, а також в місті виробництва продукції.

Персональний продаж - усне представлення товару в ході бесіди з одним чи декількома потенційними покупцями задля продажу.

Для цього проводяться різноманітні опитування, анкетування та дегустації. Подібний метод дослідження допомагає ПАТ "Виробниче обєднання Конті" проаналізувати свої помилки, дізнатись побажання та смаки покупців. Також завдяки подібному досвіду, споживачі можуть поділитися своїми думками щодо діяльності ПАТ "Виробниче обєднання Конті", а також дати позитивну чи негативну оцінку роботи.

Стимулювання збуту - короткочасні спонукальні заходи заохочення споживачів до купівлі (знижки, розпродажі, лотереї тощо).

Подібні акції постійно проводяться ПАТ "Виробниче обєднання Конті". Наприклад, при купівлі шоколаду, печиво «Тріксі» додавалося в подарунок. Або дві шоколадки продавалися за ціною однієї. Подібні акції приваблюють не лише постійних, проте і нових покупців, адже багато людей люблять зекономити або ж просто фанати акцій.

Отже, досліджуване підприємство проводить активну систему просування товарів, проте зараз ця система не є досконалою і потребує певної модернізації.

Якщо оцінювати маркетингову діяльність ПАТ "Виробниче обєднання Конті" в цілому, то слід зазначити, що вона є досить ефективною. Не зважаючи на складну політичну ситуацію в країні та постійну небезпеку, яка нависла над підприємством, ПАТ "Виробниче обєднання Конті" продовжує працювати і підтримувати свої позиції на ринку. Для цього проводиться значна збутова та товарна політика, яка спрямована на задоволення потреб споживачів. ПАТ "Виробниче обєднання Конті" намагається збільшити кількість споживачів різноманітними способами, проте поки що ці спроби не є досить вдалими, адже рекламна кампанія не є досить ефективною.

Підприємство проводить активну благодійну діяльність, яка спрямована на допомогу тим людям, які перебувають в зоні бойових дій.

Отже, маркетинговий відділ ПАТ "Виробниче обєднання Конті" має зайнятись питанням покращення рекламних заходів, а також запровадити такі заходи, які забезпечать страхування від можливих негативних наслідків тієї ситуації, яка склалася в нашій країні.

Розділ 3. Розроблення пропозицій щодо удосконалення маркетингової діяльності АТ ВО «КОНТІ»

3.1Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності

Кожне успішне підприємство постійно слідкує за своєю маркетинговою діяльністю. Маркетингова діяльність є дуже важливою в наш час. З кожним роком її важливість посилюється, тому що зараз час великих змін. У компанії ПАТ "Виробниче обєднання Конті" маркетингова діяльність здійснюється висококваліфікованими спеціалістами, ефективність роботи яких знаходить свій прояв в тому, що є беззаперечним лідером на ринку України, та поставляє свою продукцію в інші країни. Щоб бути провідним підприємством в Україні, потрібно випускати якісний товар. Але для підтримки успіху та для подальшого розвитку потрібно постійно удосконалювати маркетингову діяльність. Аналіз показав, що серед напрямків удосконалення маркетингової діяльності можна виділити 5 основних:

. вдосконалення товару;

. вдосконалення цінової політики;

. підвищення обсягів збуту продукції;

. вдосконалення політики просування;

. вихід на нові ринки.

Удосконалення кожного з напрямів сприяє розвитку та зростанню підприємства, проте потребує значних фінансових ресурсів підприємства.

.Вдосконалення товару.

ПАТ "Виробниче обєднання Конті" слід замислитись про розширення товарного асортименту такими видами товарної продукції, яка не випускалася на ринок, наприклад, слід запровадити виробництво тортів, тістечок як фасованих, так і вагових. Такі торти зможуть стати прекрасним товаром, адже перш за все, вони задовольняють відповідну потребу споживача: хтось купує для власного задоволення, або ж для гостей, чи просто як подарунок. Варіант запакованих тортів (звісно з яскравою та привабливою упаковкою) підійде для людей, які йдуть в гості чи хочуть комусь подарувати такий тортик чи набір тістечок, а вагові підійдуть для прийому гостей чи просто для того, аби поласувати ними. При чому, така концепція допоможе задовольнити потреби споживачів з різною купівельною спроможністю, адже не кожен може дозволити купувати торти кожного дня. А от шматочок чи тістечко - це набагато доступніше, до того ж споживачі зможуть побачити товар на власні очі, що сприятиме більшій довірі до ПАТ "Виробниче обєднання Конті".

Також слід вдосконалити упаковку товарів - розробити нову, молодіжну чи навпаки дитячу упаковку, яка приваблюватиме нових потенційних покупців.

Можна розробити нові формати певних товарів - наприклад, деякі види цукерок можна зробити у вигляді батончиків (цукерки «МОНЕ» і т.д.). Така форма є набагато зручнішою, доступнішою, особливо, якщо запровадити можливість придбання таких батончиків поштучно, а не на вагу. Така продукція приваблюватиме нових покупців завдяки зручності та смачним смакам тих цукерок, які були «перетворені» в подібний товар.

.Вдосконалення цінової політики.

Дана політика передбачає аналіз діяльності конкурентів - потрібно постійно спостерігати за рівнем цін на вироби конкурентів. Наприклад, зараз, коли ПАТ «Рошен» занадто підняв ціни на власну продукцію не лише у фірмових магазинах, а й узагалі, то ПАТ "Виробниче обєднання Конті" може мати з цього величезні прибутки, адже ціни на продукцію є середніми, тобто доступними абсолютно для всіх груп споживачів, що робить можливим зростання обсягів продажів. Рівень цін можна підняти лише на досить малий відсоток - для того, щоб були резервні кошти для реконструкції чи відновлення заводу у випадку, якщо бойова ситуація на Сході України вийде з під контролю, що стає однією із найбільших загроз для ВО «Конті».

.Підвищення обсягів збуту продукції.

Для цього слід розробляти нову продукцію, яка зацікавить споживачів, запроваджувати певні акції чи бонуси, наприклад, 3 роки тому, ВО «Конті» уже проводив акцію, коли дві шоколадні плитки «Dolcе» можна було придбати за ціною однієї. Тому можна запровадити подібну акцію і зараз, або ж вигадати щось подібне, наприклад, «25% продукції безкоштовно в упаковці».

.Вдосконалення політики просування.

Перш за все - оновлюємо рекламну кампанію фірми. Проводимо стандартну рекламну кампанію (роздача листівок, плакати, білборди). Також слід оновити рекламні ролики фірми -концепція міцності та сили природи, яка використовувалася у рекламних роликах печива «Контік» була досить вдалою для свого часу, тому слід її оновити. Також можна розробити нові ідеї для деяких інших товарів.

Реклама в Інтернеті теж є досить вагомим рекламним інструментом, який приноситиме значну популярність продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" серед постійних користувачів соціальних мереж та веб-сайтів. СПАМ-листи хоча і не надто дієвий варіант, проте і він приносить свої результати.

.Вихід на нові ринки.

Розробка нових видів товарів приведе до того, що ВО «Конті» вийде на нові ринки України, а також це підсилить його конкурентні позиції.

Слід замислитись про розширення ринків за кордоном - зараз основним іноземним ринком для реалізації продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" є Росія, яка зараз не має таких привабливих позицій як зараз. Тому, слід запровадити реалізацію продукції ПАТ "Виробниче обєднання Конті" в колишніх країнах Радянського Союзу, у країнах Західної Європи та Азії. Продукція даного підприємства є дуже якісною, тому потрібно лише запровадити деякі зміни упаковки та маркування, для того, щоб воно відповідало світовим стандартам.

Також слід зайнятись благодійною діяльністю. Це допоможе підняти авторитет ВО «Конті» в очах споживачів та конкурентів, популяризує продукцію ВО «Конті», а також це хороший вклад у хороші справи. Зараз ситуація в країні є не спокійною, а тому потрібно замислитись про підтримку як власних потужностей, так і про підтримку громадян.

Отже, маркетингова діяльність ПАТ "Виробниче обєднання Конті" потребує деяких змін, які допоможуть запровадити дієву маркетингову політику підприємства.

.2 Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства

Деякі маркетингові заходи потребують більш детальної характеристики для того, щоб краще зрозуміти основну їх сутність та значення для покращення діяльності ПАТ "Виробниче обєднання Конті".

Рекламна кампанія ПАТ "Виробниче обєднання Конті" - має містити в собі нові рекламні заходи, нові рекламні ролики, рекламу в Інтернеті.

Перш за все, слід розробити нову дизайнерську концепцію, наприклад для дитячих цукерок можна застосувати зображення мультиплікаційних героїв з відомих мультфільмів чи казкових персонажів, також такі зображення можна запровадити на упаковці з печивом чи бісквітами. Такий дизайн буде приваблювати маленьких покупців та їхніх батьків, які забажають придбати такі товари. Класичний дизайн деяких цукерок можна залишити, підкресливши їхній смак, витонченість, високу якість. Особливо слід звертати увагу на середній рівень цін, постійно наголошуючи на тому, що ціни ПАТ "Виробниче обєднання Конті" менші ніж у конкурентів.

Розробивши та затвердивши такі варіанти дизайну, можна розробляти різноманітні варіанти публікацій - листівки, плакати, зображення для білбордів тощо. Далі ці публікації слід поширювати серед споживачів - промоутери, помістити їх у токах продажу і т.д.

Реклама на телебаченні повинна зявитись знову. Можна використовувати як старі рекламні ролики, знайомі споживачам, так і розробити нові - цікаві та веселі, використовуючи тих нових персонажів.

Реклама в Інтернеті - використання телевізійних роликів чи їх спрощеного вигляду. Реклама в Інтернеті дуже поширена і вона є дешевшою ніж реклама на телебаченні, до того ж не потрібно домовлятись за ефірний час, а просто заплатити відповідній агенції, яка розмістить рекламу ВО «Конті» на потрібних сайтах.

Також слід проводити дегустації продукції у великих супермаркетах та гіпермаркетах. Це допоможе зробити продукцію ПАТ "Виробниче обєднання Конті" популярнішою, також таким чином буде налагоджено контакт зі споживачем, буде враховано його думку та побажання.

Така рекламна кампанія забезпечить популяризацію продукції скрізь і всюди, на всіх регіональних ринках України та легку впізнаваність продукції.

Також слід замислитись про розробку нових товарів, а саме тортів та тістечок.

Перш за все, слід використовувати як всім відомі варіанти рецептів тортів (наприклад, «Празький», «Наполеон», «Шоколадний», «Лимонний»), тобто такі, які відомі всім і кожному з дитинства, проте і вигадати власні рецептури, які найголовніше будуть відмінні від тортів конкурентів. Далі слід розробити цікаву та яскраву упаковку, яка буде приваблювати покупця і закликати до купівлі.

Далі слід налагодити рекламну кампанію для цієї групи продукції - реклама на телебаченні, в Інтернеті, дегустації і т.д.

Торти та тістечка будуть продаватися як у фасованому вигляді (тобто певний обєм у відповідній упаковці), так і у ваговому вигляді - тобто певна кількість товару в простій упаковці, з можливістю придбання того обєму продукції, який необхідний та доступний споживачу.

Такі заходи не потребують значних витрат, хоча і не їх відсутність, але вони допоможуть забезпечити значний прибуток ПАТ "Виробниче обєднання Конті".

стратегія ринок маркетинговий

Висновки

Управління в сучасних умовах ринку - необхідна умова підвищення ефективності бізнесу, створення, розвитку та реалізації конкурентних переваг підприємства через впровадження системи ефективного маркетингу. Дослідження ринку припускає з'ясування його стану тенденцій розвитку, що може допомогти виявити недоліки сьогоднішнього положення на ринку і підказати можливості та шляхи його покращення, але це тільки частина проблем, що визначають зміст маркетингових досліджень в цілому. Саме за допомогою маркетингових досліджень підприємства можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців.

Метод анкетування досить поширений у практиці дослідження споживачів продукції певного підприємства. При аналізі покупців за різними критеріями такими як вік, стать, рівень доходів можна дослідити попит на продукцію, ставлення покупців до товару, ефективність реклами, визначити оптимальну ціну.

В роботі було досліджено споживачів продукції ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" методом анкетування. Під час дослідження було опитано 20 респондентів.

Проведене дослідження дало змогу виявити, що продукція ПАТ "Виробниче об'єднання Конті" знаходиться досить на високому рівні. Споживачі цієї продукції задоволені якість та ціною, більшість респондентів вживає дану продукцію на одинці, коли знаходиться на роботі чи навчанні.

ВО «Конті» має безліч сильних сторін та можливостей для розвитку. Це міцний конкурент, який має значні ринки збуту, величезну групу покупців. Проте через нестабільність економіки та політичної ситуації, ВО «Конті» знаходиться у великій небезпеці, яка спричиняє ряд проблем, на вирішення яких ВО «Конті» вплинути не може.

Проаналізувавши стратегічні альтернативи ВО «Конті» можна відмітити, що підприємство має хороші перспективи для власного розвитку. Слід шукати нові ринки збуту, виходити на абсолютно нові ринки, виробляти нову продукцію, стимулювати збут кондитерської продукції, а головне слід застрахувати підприємство від можливих негативних наслідків політичної ситуації в країні, яка може занадто негативно відбитись на ВО «Конті».

Завдяки маркетинговій цибулині товару проаналізовано структуру продукції ВО «Конті». Ця модель допомагає повністю зрозуміти сутність та структуру товару. Повністю зрозумілою є його склад, також визначено потреби, які задовольняє цей товар, дизайн упаковки, маркування, якість та смак продукції. Проаналізовано і відповідні послуги, які надаються під час збуту даної групи продукції ВО «Конті», тобто обслуговування клієнтів, транспортні послуги, гарантії щодо якості товарів та їх транспортування. Досить легко можна зрозуміти основні проблеми, які можуть постати під час виробництва чи збуту товару наприклад, можливі проблеми з доставкою продукції ВО «Конті» до точок збуту.

Асортимент продукції ВО «Конті» є досить широким та глибоким. Наявна величезна кількість різноманітної продукції, проте не вистачає групи товарів тортів та тістечок. Найглибшими асортиментними групами можна вважати групу карамелі та вафель. Гармонійність асортименту ВО «Конті» дуже значна, адже всі товари відносяться до кондитерських виробів. ВО «Конті» має велику насиченість асортименту товарів, тому це є хорошим чинником для конкуренції з великими гігантами кондитерського виробництва.

ВО «Конті» використовує саме диференційну стратегію захоплення ринку, адже маркетинговий відділ розробив для кожного ринкового сегменту, на які поділено увесь ринок, відповідні маркетингові концепції. Також важливу роль відіграє діяльність підприємства на території Росії, яка вважається окремим ринковим сегментом, для якого розроблено відповідний каталог продукції, деякі товари, а також використовуються хоч і схожі, проте в сутності відмінні маркетингові концепції.

Якщо оцінювати маркетингову діяльність ВО «Конті» в цілому, то слід зазначити, що вона є досить ефективною. Не зважаючи на складну політичну ситуацію в країні та постійну небезпеку, яка нависла над підприємством, ВО «Конті» продовжує працювати і підтримувати свої позиції на ринку. Для цього проводиться значна збутова та товарна політика, яка спрямована на задоволення потреб споживачів. ВО «Конті» намагається збільшити кількість споживачів різноманітними способами, проте поки що ці спроби не є досить вдалими, адже рекламна кампанія ВО «Конті» не є ефективною.

Аналіз показав, що серед напрямків удосконалення маркетингової діяльності можна виділити 5 основних:

. вдосконалення товару;

. вдосконалення цінової політики;

. підвищення обсягів збуту продукції;

. вдосконалення політики просування;

. вихід на нові ринки.

Далі було обґрунтовано нову рекламну кампанію та розробку нових видів товарної продукції ВО «Конті».

Такі маркетингові заходи допоможуть ВО «Конті» вийти на новий рівень конкуренції, підняти рівень продажів та рівень доходу, забезпечити ВО «Конті» відповідний рівень прибутку, а також забезпечити ВО «Конті» додаткові кошти, які необхідні ВО «Конті» для ліквідації наслідків від можливих загроз (бойові дії на Сході України не залишають в спокої жодного виробника тих регіонів).

Список використаної літератури

1.Абчук В.А. Азбука маркетингу: підруч. [для вузів] / В.А. Абчук. - СПб: Вид-цво «Союз», 2005. - 270 с.

2.Багієв Г.Л. Маркетинг: підруч. [для вузів] / Г.Л. Багієв. - М.: «Економіка», 2003. - 483 с.

.Бєлова Т.Г. Маркетинг: конспект лекцій [для студ. економ. спеціальностейусіх форм навчання] / Т.Г. Бєлова. - К.: НУХТ, 2010. - 151 с.

.Бєлянцев М.І. Маркетинг: навч. посіб. / М.І. Бєлянцев, Л.М. Іваненко. - К.: ЦНЛ, 2005. - 328 с.

.Васильєв Г.А. Маркетинг: підруч. [для вузів] / Г.А. Васильєв, В.Я. Горфінкель, Л.А. Ібрагімов. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 207 c.

.Ващекін Н.П. Маркетинг: підруч. [для вузів] / Н.П. Ващекін, Т.Н. Парамонова. - [3-тє вид., перероб. і доп.].- М.: ИД ФБК-Пресс, 2004. - 310 с.

.Гаркавенко С.С. Маркетинг: підруч. / С.С. Гаркавенко. - К.: Лібра, 2002. - 712 с.

.Гончаров С.М. Маркетинг: навч. посіб. / С.М. Гончаров. - Рівне: НУВГП, 2007. -364 с.

.Грант Джон. Маркетинг 21 століття / Джон Грант. - М.: Питер.: Азбука,2007. - 441 с.

.Дудяк Р.П. Маркетинг: навч. посіб. [для підготовки фахівців екон. спец.] / Р.П. Дудяк, В.В. Липчук, В.М. Микитюк, С.І. Мельник - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Волинь, 2003. - 318 с.

.Короткий курс лекцій з дисципліни «Реклама і звязки з громадськістю»: Психологічні причини застосування запахів у рекламі: навч. посіб. для студентів.

.Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер; пер. з англ. М. Бугаєва. - [12-те вид., перероб. і доп.]. - СПб: Пітер Пресс, 2007. - 816 с.

.Котлер Ф. Маркетинг у третьому тисячолітті: як створити, завоювати і втримати ринок / Ф. Котлер; пер. з англ. В. Гольдича. - М.: АСТ, 2001. - 196с.

.Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сендерс, В. Вонг; пер. з англ. В. Боброва. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Видавничий дім «Вільямс», 2003. - 944 с.

.Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг / Жан-Жак Ламбен. - Спб.: Наука, 2006. - 589 с.

.Лепчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]/ В.В. Лепчук. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: «Магнолія плюс», 2003. - 280 с.

.Маркетинг: основи теорії та практики: навч. посіб. / за ред. В. В. Лепчука. - [3-тє вид.,перероб. і доп.]. - Львів: «Магнолія», 2007. - 288 с.

.Маркетинг: принципи і функції: навч. посіб. [для вищ.навч.закл.] /-[3-є вид., перероб. і доп.]. / За ред. О.М. Азарян. - К.:Студцентр, 2002. -325 с.

19.Павленко А.Ф. Маркетинг: підруч. / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. - К.: КНЕУ, 2003. - 246 с.

20.Примак Т.О. Маркетинг: навч. посіб. / Т.О. Примак. -К.: Вища шк., 2006. - 320 с.

21.Ромат Є.В. Реклама в системі маркетингу/ Є.В. Ромат. - К.: Маркетинг, 2005. - 214 с.

22.Черняховська Т.Н. Маркетингова діяльність підприємства. Теорія і практика/ Т.Н. Черняховская. - М.: Вища освіта,2008. - 534 с.

23.Цвєткова А.Б. Маркетинг послуг. Атмосфера магазину як інструмент впливу на покупця. / А.Б. Цвєткова - Маркетинг і реклама. - 2008. - №3.- С. 43.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.