Україна в системі сучасних міжнародних відносин

Тип:
Добавлен:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

УКРАЇНА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Підготовила: студентка зз групи

ІПОПП

Сидорова Ірина

Рівень 1

1. Які риси характерні сучасному тероризму?

· Кількісне зростання терористичних актів та жорстокість їх виконання;

· Високий рівень фінансування терористичної діяльності;

· Використання окремими державами певних терористичних угруповань для розширення сфер геополітичного впливу;

· Професіоналізм та підготовленість терористів;

· Інтернаціональний характер терористичних угруповань;

· Підвищення рівня терористичного оснащення.

2. Які завдання виконують внутрішні війська України у сфері безпеки?

-охорона та оборона важливих державних об'єктів, об'єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України; - супроводження спеціальних вантажів;

- здійснення пропускного режиму на об'єктах, що охороняються;

- конвоювання заарештованих і засуджених;

- охорона підсудних під час судового процесу;

- переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти;

- участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах, що охороняються;

- охорона дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України.

3. Місія якої міжнародної допомогла ліквідувати кризову ситуацію в Криму в 1990-х роках і зберігти непорушність українських кордонів? Які у неї функції?

У 1994 році відкрилася місія ОБСЄ , яка допомагла ліквідувати кризову ситуацію в Криму і зберігти непорушність українських кордонів.

Основні засоби забезпечення безпеки і рішення основних функцій організації :

- "Перший кошик", або політико-військовий вимір :

контроль над поширенням озброєнь;

дипломатичні зусилля із запобігання конфліктам;

заходи по побудові довірчих стосунків і безпеки;

- "Другий кошик", або економічний і екологічний вимір :

економічна і екологічна безпека.

- "Третій кошик", або людський вимір :

захист прав людини;

розвиток демократичних інститутів;

моніторинг.

4. Назвіть держаіи що нині входять до СНД і ГУУАМ.

Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-Атинської угоди приєднались ще вісім колишніх республік Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня Грузія. 26 серпня Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україною досі не ратифіковано, тому формально Україна залишається лише спостерігачем і не є членом СНД. 14 серпня 2008 парламент Грузії прийняв рішення залишити СНД, і, згідно зі Статутом СНД, 18 серпня 2009 Грузія офіційно перестала бути членом Співдружності. Почало співпраці Грузії, України, Азербайджану і Молдавії у рамках ГУАМ належало на зустрічі президентів відповідних країн 10 жовтня 1997 року в Страсбурзі в ході саміту Ради Європи. У квітні 1999 року до форуму приєднався Узбекистан. Проте, як показав час, організація не виявилася стійкою: вже в 2002 році Узбекистан заявив про намір вийти з ГУУАМ, після чого став ігнорувати її заходи. Офіційно президент Іслам Каримов заявив про вихід його країни з організації лише в травні 2005 року.

5. Що таке інформаційна безпека? Яка мета мониторингу у цій сфері?

Інформаційна безпека — стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. Моніторинг стану національних інформаційних ресурсів здійснюється з метою інформаційної і аналітичної підтримки органів управління СНІР. Функції моніторингу містять у собі реєстрацію, облік, контроль і аналіз використання інформаційних ресурсів.

Рівень 2

6. Яка роль України у створеннь ООН?

Активну участь у розробцi Статуту ООН взяли представники України. Глава делегацiї України на конференцiї у Сан-Франциско, мiнiстр закордонних справ УРСР Д. Мануїльський головував у Першому комiтетi, де були розробленi Преамбула та Глава 1 "Цiлi та принципи" Статуту. Україна в числі перших пiдписала Статут i увiйшла в групу з 51 держави-засновниці ООН. Пiсля проголошення незалежностi України участь у дiяльностi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй було визначено одним з прiоритетних напрямiв зовнiшньої полiтики нашої держави.

7. Дайте визначення поняттям «тероризм» та «локальна війна»наведіть приклади проявів цих явищ.

Терори́зм (від лат. terror — жах) — суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на здоров'я ні в чому не повинних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей. Приклад прояву: 11 вересня 2001року. Лока́льна війна́ (лат. localis - місцевий) — обмежений територіальний воєнний конфлікт, пов'язаний з релігійними, територіальними суперечками, міжплемінними протиріччями. Як правило, війна між двома і більш державами, обмежена за своїми політичними цілями, в якій військові дії вестимуться, як правило, у межах протиборчих держав і стосуються переважно інтересів лише цих держав (територіальні, економічні, політичні та інші). Приклад прояву: війна у Афганістані.

Рівень 3

8. Охарактеризуйте сучасну українську геостратегію (3 можливі напрями орієнтації) з реальними та потенціальними загрозами національній безпеці

Співробітництво з країнами Європейського союзу: Геополітичні реалії не дають мож-ливості Україні зосереджуватися лише на європейсь-кому геополітичному векторі. Визначена стратегічна мета не применшує можливість інших пріоритетних напрямів, а саме -- розвитку дружніх і партнерських відносин з Росією та поглиблення стратегічного партнерства із США.

Зовнішньополітичні відносини з Росією: Найбільш оптимальним варіантом розвитку таких стосунків є так звана модель «кооперативної незалежності» -- міждержавних відносин, що базуються на зміцненні стабільних і самостійних держав, які кооперуються, співробітничають на двосторонній основі. Таким чином, слід визнати, що для України було б украй нерозважливо робити ставку виключно на Європу. Оптимальний варіант для України -- це взаємовигідні контакти як із Заходом, так і з Росією, а не альтернатива: Захід -- Схід.

Стратегічне партнерство з США: Сполучені Штати на сьогоднішній день є єдиною світовою наддержавою у повному розумінні цього слова. І як би болісно не сприймалася американська гегемонія у світовій політиці деякими іншими країнами, вона все одно залишається незаперечним фактом, з яким кожній державі слід рахуватися. Зрозуміло, що за таких умов будь-яка держава заінтересована у встановленні партнерських стосунків із Сполученими Штатами, і Україна у цьому відношенні не є винятком. Своєю чергою і Сполучені Штати заінтересовані у розвиткові партнерських стосунків з Україною, враховуючи особливості її геополітичного положення і розглядаючи її як своєрідний геополітичний центр Центрально-Східної Європи. До того ж, як уже згадувалося, Сполучені Штати плекають надію використати «українську карту» у розвиткові своїх, стосунків із Росією.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.