Формування меню установи громадського харчування

Тип:
Добавлен:

Вступ

інформаційний меню логічний

Мета цього курсового проекту полягає у розробці бази даних предметної області, яка має відношення до формування меню установи громадського харчування. У загальному випадку створення будь-якої програмної системи, у тому числі і бази даних, проходить складний життєвий цикл. Існує багато методологій по опису життєвого циклу проектування та розробки баз даних. У цьому курсовому проекті буде використано методологію, згідно з якою життєвий цикл складається з наступних етапів:

·розробка стратегії автоматизації предметної області;

·проведення системного аналізу предметної області;

·концептуальне моделювання предметної області;

·логічне та фізичне проектування.

Як відомо, усяка предметна область складається з двох компонентів: переліку задач, які повинні автоматизуватися, та інформації, на основі якої задачі вирішуються. Приймаючи до уваги, що курсовий проект має відношення до проблематики баз даних, ми опишемо усі ці етапи не по відношенню до всієї предметної області, а тільки до її інформаційної моделі.

Головною ціллю курсового проекту є проектування бази даних меню установи громадського харчування.

1. Стратегія автоматизації предметної області

.1 Загальні положення

Метою етапу стратегії є формування разом з керівництвом замовника безлічі прикладних моделей, визначення переліку рекомендацій і прийняття погодженого плану розробки системи, складеного з урахуванням наявних організаційних, фінансових і технічних обмежень і що відбиває як поточні, так і перспективні потреби організації. Крім того, на етапі розробки стратегії автоматизації повинні бути сформульовані основі цілі автоматизації.

Крім того, ця початкова робота повинна забезпечити створення погодженої стабільної основи, що виділяє найбільш важливі ділянки робіт на різних етапах розробок проектів у міру їхнього проходження через стадії аналізу, проектування, реалізації, документування, досвідченого впровадження й промислової експлуатації.

Повний детальний аналіз організації дає основу для розвитку перспективного плану створення системи. Визначення стратегії інформатизації здійснюється проведенням повного, однак узагальненого аналізу, на підставі якого потім будується великомасштабна модель прикладної області. Стратегія повинна визначатися в досить стислий термін для того, щоб не втрачати актуальності результатів.

Основні результати цього етапу повинні включати:

·визначення цілей і завдань автоматизації;

·визначення напрямку прикладної діяльності, наприклад, мети й завдання прикладної діяльності, пріоритети, обмеження, критичні фактори успіху, ключові показники ефективності;

·визначення границь системи, сфера застосування системи баз даних;

·можлива архітектура системи;

·вимоги до системи;

·поетапний план розробки.

У курсовому проекту на етапі розробки стратегії ми опишемо тільки мету та цілі автоматизації, а також деякі вимоги по створюваної бази даних.

.2 Мета, цілі та задачі створення бази даних

Головною стратегічною метою бази даних, що проектується, є автоматизація процесу формування довгострокового зберігання й обробки даних, що мають міститись в меню установи громадського харчування з метою задоволення інформаційних потреб співробітників установи, що мають відношення до формування даного меню.

Система повинна будуватися таким чином, щоб у міру можливостей вона була інформаційно-сумісна з іншими системами, що мають відношення до роботи установ громадського харчування.

Мета автоматизації - зняти частину роботи з відповідальних за меню працівників, забезпечити більш легкий доступ до інформації.

Треба визнати, що в майбутньому, електронні документи витіснять паперові, тому що вони більш задовільні за такими критеріями як вартість, поновлення, швидкість передачі. Тому необхідно забезпечити максимально зручний доступ користувачів до інформації бази даних.

Цілями створення бази даних є наступні:

·Підвищення ефективності й продуктивності планування меню установи громадського харчування.

·Спрощення операції внесення змін в меню, наявні страви або напої.

·Оперативне надання повної й несуперечливої інформації про страви та напої, що присутні в меню. Використання ДБ надає можливість отримання інформації, яка містить чіткі та найповніші дані про продукти, що використовуються в стравах. Несуперечливість даних досягається за рахунок обмежень бізнес-правилами, які закладені в БД.

·Оперативне додавання інформації про поточні акції та позначок до страв або напоїв, що є акційними пропозиціями.

·Групування позицій меню в відповідності до певних спільних характеристик.

Досягнення зазначених цілей виконується за рахунок:

·створення комплексної інформаційної системи із централізованою базою даних;

·підвищення оперативності збору, обробки й надання необхідної інформації;

·підвищення ефективності й продуктивності роботи обслуговуючого персоналу;

·підвищення вірогідності, несуперечності, повноти й надійності інформації;

·підвищення наочності, зручності використання й інформативності одержуваних даних;

·надання доступу всім зацікавленим особам до всіх інформаційно-обчислювальних ресурсів;

·автоматизації інформаційного пошуку, одержання інформації безпосередньо на робочих місцях.

.3 Вимоги до інформаційного забезпечення

Проектні рішення з інформаційного забезпечення (ІЗ) повинні передбачати реалізацію концепції «відкритих систем», тобто розширення функціональних можливостей системи без зміни існуючих елементів ІЗ. ІЗ повинно задовольняти умові можливої повноти. Інформаційне забезпечення системи повинно включати:

·систему класифікації і кодування;

·поза машинну інформаційну базу (ІБ);

·внутрішньо-машинну ІБ.

Система класифікації і кодування повинна забезпечувати оптимальний процес накопичення і зберігання інформації, а також вирішення функціональних задач з мінімальними витратами пам`яті і максимальною швидкодією.

Поза-машинна ІБ повинна розроблятися з урахуванням існуючого документообігу і відображати сукупність вхідних та вихідних документів та повідомлень, що призначені для обміну інформацією між користувачами та засобами автоматизації системи. Формати вихідних документів повинні відповідати найбільш поширеним форматам представлення документації. Поза-машинна ІБ може містити методики формування описів інформаційних ресурсів та самі інформаційні ресурси на зовнішніх носіях, що підготовлені за цими методиками.

Проектні рішення з розробки внутрішньо-машинної ІБ повинні відображати фізичний рівень зберігання інформації в системі у вигляді баз даних (БД) і масивів повнотекстової інформації і ураховувати:

·розподілене збереження інформаційних ресурсів;

·динаміку актуалізації інформації;

·спосіб представлення та структуризацію інформації (реляційні БД, текстові файли, електронні документи і т. ін.).

БД має містити наступну інформацію:

·Загальна інформація про кожну страву або напій. Вона містить назву, склад, опис, рекомендований напій (для страв), вагу(обєм), акцію, вартість та спосіб подачі.

·Інформація про інгредієнти. Містить назву та одиниці виміру.

·Інформація поточні акції установи громадського харчування. Містить назву акції та умови її проведення.

·Інформація про групи страв(напоїв). Містить назви груп страв для зручнішої організації даних.

БД повинна бути спроектована таким чином, щоб задовольняти вимогам щодо реакції системи на запити. Для диспетчера задовільним є 1-3 секунди, а для інших користувачів бази даних 1-5 секунд.

Інформаційне забезпечення повинно задовольняти вимозі швидкого складання необхідних звітів. Звіти повинні складатися згідно до встановленим вихідним формам. Мова опису інформаційних запитів та опису вихідних документів (меню, звіти) повинна бути максимально простою.

2. Аналіз предметної області

.1 Загальні положення системного аналізу ПО

Підсумки етапу розробки стратегії слугують вихідною базою для проведення досліджень на етапі аналізу, де вони проходять ретельну перевірку, уточнюються й деталізуються до такого рівня, щоб забезпечити необхідний ступінь адекватності моделювання прикладної області, гарантувати реалізацію рішень і сформувати тверду основу для проведення етапу проектування.

Аналіз даних містить у собі документування всіх сутностей та атрибутів ПО. У ході даного етапу аналітики й користувачі працюють пліч-о-пліч, установлюючи й піддаючи скрупульозній перевірці вимоги, що деталізуються. У колективі повинна встановитися атмосфера впевненості в тому, що для визначення дійсних потреб і інтересів прикладної діяльності проаналізовані всі можливі аспекти, не упущена жодна деталь. Аналіз включає:

·проведення всіляких бесід з користувачами й узяття в них інтерв'ю;

·перегляд всіх циркулюючих в організації документів, бланків;

·аналіз потоку документів (документообіг);

·аналіз розв'язуваних в організації завдань і способів їхнього рішення;

·фіксація всіляких правил, обмежень, законів, що діють у ПО.

Факторами успіху проведення аналізу ПО є наступні:

·активна участь а проведенні аналізу не тільки системних аналітиків, а і всіх тих, хто буде використовувати розроблену систему;

·виявлення всіх питань і припущень, що мають ключове значення для проектування й впровадження;

·точні об'ємно-частотні характеристики даних;

·твердий контроль за ходом робіт, повна концентрація зусиль на виконанні календарних планів і дотриманні запланованих строків.

.2 Загальні положення формування меню установи громадського харчування

Меню - перелік страв і напоїв, що подаються в кафе, ресторані або барі. У ресторані, меню являє собою презентацію пропонованих страв і напоїв.

Процес формування меню є важливою частиною управління будь-якою установою громадського харчування. Метою цього процесу є найбільш зручна для відвідувачів та адміністрації організація інформації про страви та напої, що є в асортименті.

Організація меню передбачає розбиття всіх страв та напоїв на групи, виходячи з певних загальних характеристик, що вони мають (гарячі страви, салати, закуски, алкогольні напої, соки тощо).

Деякі страви та напої мають нестандартні та, інколи, навіть екстремальні способи подачі. Варто робити помітки про такі страви в меню.

Часто установи громадського харчування проводять акції. При формуванні меню зазвичай роблять помітки про це на сторінці зі стравою або напоєм, що приймає участь в акції.

Додавання нової страви або нового напою в меню передбачає формування складу страви(напою), створення опису, формування вартості.

.3 Системний аналіз предметної області

Передбачається, що інформаційна модель ПО містить у собі інформаційну структуру ПО, бізнес правила, що діють у ПО й інформаційно-довідкові задачі. Саме ці три складові інформаційні моделі розкриваються далі. Крім того, інформаційна структура ПО описується з використанням наступних трьох понять: сутність, атрибут і зв'язок.

Тут під сутністю мається на увазі реальний або вигаданий об'єкт ПО, що становить самостійний інтерес із погляду інформаційної моделі ПО. Будь-яка сутність має унікальне в межах всієї ПО ім'я. Властивості сутності визначаються її атрибутами й зв'язками з іншими сутностями. Атрибут - це властивості, що характеризують сутність. Серед атрибутів (і/або, можливо, зв'язків) існує такий набір властивостей, які унікально ідентифікують будь-які екземпляри сутності. Виділяються обов'язкові й факультативні атрибути. Зв'язок - це будь-яка пойменована асоціація двох сутностей.

Бізнес-правила - це правила й обмеження, що діють у ПО відносно основних понять інформаційної структури (сутностей, атрибутів і зв'язків). Виділяються бізнес правила, що мають відносини до атрибутів однієї сутності (унікальність атрибутів, ідентифікація сутності, спеціальні правила, наприклад, вартість вказується в грошових одиницях і не повинна бути відємною), до зв'язків між сутностями (факультативність закінчення зв'язку, потужність закінчень зв'язку (1:1, 1:n, m:n), ступінь зв'язку, наприклад, страва не може приймати участь більше, ніж в одній акції.

Інформаційно-довідкові задачі (на відміну від прикладних задач) - це ті задачі, які вибирають деяку підмножину даних з інформаційної моделі ПО.

Далі предметна область описується із вказівкою сутностей їхніх атрибутів, зв'язків і діючий бізнес-правил. Опис інформаційно-довідкових задач приводиться окремо.

У результаті аналізу ПО були визначені наступні сутності, їх атрибути та звязки:

Сутність Страва

Короткий опис сутності. Страва в меню. Містить інформацію про всі страви в асортименті.

Атрибути. Сутність характеризується наступними атрибутами:

·номер;

·назва;

·опис;

·рекомендований напій;

·вартість;

·група;

·вага.

Звязки. Сутність СТРАВА має наступні звязки з іншими сутностями:

·СТРАВА обовязково відповідає одній і тільки одній ГРУПІ;

·СТРАВА може відповідати одному і тільки одному НАПОЮ;

Бізнес-правила. Відносно сутності страви діють наступні бізнес-правила:

·номер страви унікально ідентифікує її, так як не можуть бути дві і більше страви з однаковим номером;

·назва має бути унікальною;

·атрибути вартість та вага не можуть бути відємними;

·атрибут рекомендований напій є факультативним;

·усі інші атрибути страви є обовязковими.

Сутність Напій

Короткий опис сутності. Ця сутність містить інформацію про всі напої, що є в асортименті.

Атрибути. Сутність характеризується наступними атрибутами:

·номер;

·назва;

·обєм;

·група;

·вартість;

·спосіб подачі.

Звязки. Сутність НАПІЙ має наступні звязки з іншими сутностями:

·НАПІЙ обовязково відповідає одній і тільки одній ГРУПІ;

Бізнес-правила. Відносно сутності напою діють наступні бізнес-правила:

·номер напою унікально ідентифікує його, так як не можуть бути два і більше напої з однаковим номером;

·назва має бути унікальною;

·атрибути вартість та обєм не можуть бути відємними;

·усі інші атрибути напою є обовязковими.

Сутність Інгредієнт

Короткий опис сутності. Описує інгредієнт, що використовується для приготування.

Атрибути. Сутність характеризується наступними атрибутами:

·номер;

·назва;

·одиниці виміру.

Звязки. Сутність ІНГРЕДІЄНТ має наступні звязки з іншими сутностями:

·ІНГРЕДІЄНТ може використовуватись в одному чи більше СКЛАДІ.

Бізнес-правила. Відносно сутності інгредієнта діють наступні бізнес-правила:

·інгредієнт ідентифікується атрибутом номер, тому він є обовязковим та унікальним;

·назва має бути унікальною;

·решта атрибутів є обовязковими.

Сутність Група

Короткий опис сутності. Сутність-класифікатор. Призначення - перелік можливих груп страв або напоїв для зручнішої організації даних. Може приймати значення гарячі страви, холодні страви, закуски, десерти, алкогольні напої, безалкогольні напої, соки, чай, кава тощо.

Атрибути. Кваліфікується такими атрибутами:

·номер;

·назва групи.

Звязки. Сутність ГРУПА має наступні звязки з іншими сутностями:

Бізнес-правила. Номер групи унікально ідентифікує сутності цього типу, так як не може існувати два рівня з однаковим номером. Назва групи є обовязковим та унікальним атрибутом.

Сутність Склад

Короткий опис сутності. Містить набір інгредієнтів, що входять в склад страви(напою).

Атрибути. Сутності СКЛАД характеризується такими атрибутами:

·посилається на;

·номер напою;

·номер страви;

·номер інгредієнта;

·кількість.

Звязки. Сутність СКЛАД має наступні звязки з іншими сутностями:

·СКЛАД обовязково відповідає одній СТРАВІ або одному НАПОЮ;

·СКЛАД обовязково містить один чи більше ІНГРЕДІЄНТ.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.