Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Туризм

Реферат Адсорбцiйнi чутливi елементи

Скачать реферат↓ [1.67 MB]Текст реферата Адсорбцiйнi чутливi елементи

ЗМІСТ
ВСТУП
1.ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Принцип роботи а дсорбційних чутливих елементів
1.2 Загальна характеристика а дсорбційних чутливих елементів
1.3 Адсорбційні чу тливі елементи нового покоління
2 ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЧЕ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В РЕЖИ МІ ЦИКЛІЧНОЇ ЗМІНИ
ТЕМПЕРАТУРИ
2.1.Опис пристрою реєстрації аналогових сигналів
2.2.Дослідж ення двокомпонентних АЧЕ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Сучасний стан промисловості характеризується широкою автоматизацією
технологічних процесів, переходом до розподілених АСУТП і гнучким
автоматизованим виробництвом, що призвело до різкого зростання вимог
до швидкості визначення параметрів і одержання результатів сприйняття
і вимірювання в формі, зручній для подальшої обробки інформації в
вимірювальнообчислювальних комплексах. Область використання систем
управління і вимірювальних інформаційних систем часто обмежується
через недостатню чутливість, точність і стабільність первинних
перетворювачівдатчиків, їх невелику швидкодію і надійність,
недостатньо малі габарити. За своїми функціональними можливостями,
надійністю і вартістю датчики виявляються найслабкішою ланкою систем
управління і вимірювання.
В зв’ язку з цим останнім часом багато уваги стали приділяти,
зокрема, розробці датчиків складу газових середовищ. Суттєвим кроком
вперед стало створення нового класу датчиків, які перетворюють
значення концентрації безпосередньо у вихідний електричний сигнал, а
саме адсорбційних чутливих елементів (АЧЕ). Вони мають наступні
переваги: висока швидкодія і практично миттєва реакція на появу
певного газу, великий термін служби, простота конструкції, надійність,
малі габарити, незначна вартість, мале енергоспоживання і т.п. Завдяки
логарифмічній залежності опору напівпровідникового матеріалу від
концентрації газу АЧЕ використовуються в широкому діапазоні
концентрацій газу, мають високу чутливість до низьких концентрацій і
великий вихідний сигнал без підсилення.
1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1 Принцип роботи адсорбційних чутливих елементів
В основу роботи адсорбційних чутливих елементів покладена властивість
напівпровідників змінювати свою електропровідність під впливом
хемосорбції. Згідно з електронною теорією [1] цей ефект є наслідком
зарядження поверхні при хемосорбції досліджуваного газу і зміщення
рівня Фермі, що внаслідок цього відбувається.
Зарядження поверхні при хемосорбції в свою чергу зумовлено наявністю
на п о верхні "міцної" форми хемосорбції, тобто такої форми, при якій
хемосорбована частинка утримує на собі вільний електрон або "дірку"
кристалічної решітки. Вел и чина і знак поверхневого заряду, що
виникає при хемосорбції, залежать від природи хемосорбованих частинок,
ступеня заповнення поверхні і положення рівня Фермі. Від заряду
поверхні буде залежати і ступінь зміни електропровідності АЧЕ. Таким
чином, залежність електропровідності АЧЕ від природи і концентрації
частинок, хемосорбованих на його поверхні, дозволяє з великою точністю
визначати н а