Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

Скачать реферат↓ [81.81 KB]Текст реферата Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

І НСТИТУТ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
АКСЬОНОВ ІГОР ВІКТОРОВИЧ
УДК 631.547:633.854.78:633.55:633.863.2
АГРОБІОЛОГІЧНІ ТА АГРОТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ
ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ
, РИЦИНИ, САФЛОРУ В УМОВАХ ПІВДЕННОЇ
ПІДЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ

06.01.09 – рослинництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора сільськогосподарських наук
Дніпропетровськ, 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті олійних культур Української академії
аграрних наук
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Ткаліч
Ігор Дмитрович, Інститут зернового господарства УААН, завідувач
лабораторії агротехніки олійних культур
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН Адамень
Федір Федорович, Кримський інститут агропромислового виробництва УААН,
головний науковий співробітник
доктор сільськогосподарських наук, професор Костромітін Віктор
Михайлович, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’ єва УААН,
головний науковий співробітник лабораторії рослинництва і
сортовивчення
Захист відбудеться “23“ травня 2008 р. о 10 годині на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.353.01 в Інституті
зернового господарства УААН за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ,
вул. Дзержинського, 14.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту зернового
господарства УААН за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул.
Дзержинського, 14.
Автореферат розісланий “7” квітня 2008 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
доктор сільськогосподарських наук А.Г. Мусатов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Олійні культури є джерелом одержання цінних олій,
продовольчого та технічного призначення, а також рослинного білка, що
використовується для годівлі худоби, виготовлення продуктів
харчування. Тому в останні роки на світовому ринку продовольства
збільшився попит саме на жири рослинного походження.
Серед олійних культур особливе значення в харчовій промисловості
займають соняшник та сафлор, а в технічній промисловості –
рицина. Вирощування соняшнику та рицини тісно пов’ язане з
підвищенням виробництва олії, що необхідно здійснити за рахунок
збільшення врожайності. Але у вирішенні цього питання є ряд проблем.
Збільшення валових зборів товарного насіння соняшнику в Україні за
період 1996-2005 рр. від 2,0 до 3,7 млн. тон відбулося за рахунок
розширення посівних площ, а не врожайності.
Зростання цін в Україні на енергоносії, добрива, засоби хімізації
обумовлює великі витрати на вирощування олійних культур. Має місце
також високий рівень ручної праці при виробництві олійних просапних
культур. При дефіциті енергоресурсів, застосування
малоенерговитратних, ґрунтозахисних прийомів обробітку ґрунту в умовах
недостатнього і нестійкого зволоження півдня України не завжди
забезпечує повну реалізацію гібридами та сортами олійних культур свого
генетичного потенціалу продуктивності. Зниження енерговитрат при
застосуванні