Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Журналистика, издательское дело и СМИ

Реферат Академія наук України як головний науковий заклад

Скачать реферат↓ [13.62 KB]Текст реферата Академія наук України як головний науковий заклад

Академія наук України як головний науковий заклад
Національна Академія наук України є самоврядною організацією і
водночас вищою науковою установою України, яка об?єднує в своєму
складі дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, а
також всіх наукових працівників, що працюють у її наукових установах,
здійснюючи дослідження у галузі природничих, гуманітарних, суспільних
та технічних наук з метою всебічного розвитку духовної і матеріальної
культури народу України.
Національна Академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у
Києві. Її фундаторами і першими дійсними членами були видатні вчені
В.І. Вернадський, Д.І. Багалій, О.І. Левицький, М.І.
Туган-Барановський та ін.
Створення Академії наук стало визначною подією в житті України, що
відповідало одвічній мрії кількох поколінь прогресивної національної
інтелігенції. Це було закономірним розвитком давніх наукових традицій,
що склалися на українських землях протягом кількох століть. Заснування
і подальша діяльність Національної Академії наук України позитивно
позначилися на формуванні та плідній роботі численних наукових шкіл.
Розпочавши свою діяльність з кількох інститутів і комісій, Академія
нині налічує понад 160 наукових інститутів і установ, де працює 37
тисяч співробітників, з них понад 10 тисяч докторів і кандидатів наук.
У складі Академії 478 академіків і членів-кореспондентів.
Найвищий орган НАН України Загальні збори її членів, що складаються
нині з 512 академіків і членів-кореспондентів та 130 іноземних членів.
У час між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії
здійснює Президія НАН України у складі президента, віце-президентів,
головного ученого секретаря і членів Президії, які обираються через
кожні п?ять років. До Президії входять академіки-секретарі відділень
наук і голови регіональних наукових центрів. У її роботі постійну
участь беруть президенти інших державних академій наук України.
У Національній академії наук діють три секції, що об?єднують 13
відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики і
астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем
матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; хімії;
молекулярної біології, біохімії, експериментальної і клінічної
фізіології; загальної біології; економіки; історії, філософії та
права; літератури, мови та мистецтвознавства. В Академії працюють 6
регіональних наукових центрів, які підпорядковані також Міністерству
освіти і науки України. Основною ланкою структури НАН України є
науково-дослідні інститути та прирівняні до них інші наукові установи.
Вони діють на підставі власних статутів, які затверджуються та
реєструються в НАН України.
Академія має дослідно-виробничу і конструкторську базу, до якої
належать дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні
організації, інженерні та обчислювальні центри. При установах НАН
України функціонують малі та спільні підприємства, які сприяють
комерціалізації результатів наукових досліджень. Інститути Академії
виступили