Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Микроэкономика

Реферат Акорди (укр.)

Скачать реферат↓ [16.79 KB]Текст реферата Акорди (укр.)

3. Акорди
Акорд
Це сп івзвуччя з 3-х або більше звуків, розташованих по терціях ; або
співзвуччя, утворені з нього.
Тризвук
(основний акорд )
Акорд, який складається з 3-х звуків, розташ о ваних по терціях, а між
крайніми звуками – квінта. Це осно в ний акорд.
Мажорний тризвук
Тризвук, який складається з: В3 + М3 = Ч5 між крайніми звуками.
Мажорний тризвук є тонічним у мажорній гамі. Коли мажорний тризвук
будується від звуку , він позначається як «великий»: В 5 3 .
Мінорний три з вук
Тризвук, який складається з: М3 + В3 = Ч5 між крайніми звуками.
Мінорний тризвук є тонічним у мінорній гамі. Коли мінорний тризвук
будується від звуку , він позначається як «малий»: М 5 3 .
Назва звуків тризв у ку
Нижній звук тризвуку називається основним тоном або примою; середній
звук – терцовим тоном; верхній звук > квінтовим тоном.
Обернення тризв у ку
Оберненням тризвуку називається перенесе н ня нижного звука на октаву
угору (можно верхнього на октаву униз) Два інші звука з а лишаються на
місці.
Кожен тризвук має два обернення:
1) Секстакорд;
2) Квартсекстакорд.
Основний тон акорду завжди знаходиться на верхівці кварти.
Секстакорд
(І обернення
тризв у ку)
Щоб утворити секстакорд, треба нижний звук тризвуку перенести на
октаву угору, а інші два зал и шити на місці.
Секстакорд завжди будується від терцового тона тризвуку (ІІІ
ступеня); складається 3 + 4 = 6 між крайніми звуками; коли будується в
тональності, то позначається Т 6 , S 6 , Д 6 , ІІ 6 , ІІІ 6 , V І 6 ,
V ІІ 6 . Основний тон знаходиться угорі акорду, на верхівці кварти.
Мажорний секст а корд
(І обернення В 5 3 )
Складається з М 3 + Ч 4 = М 6 між крайніми зв у ками. Якщо секстакорд
будується від звуку, то він позн а чається як «великий»: В 6.
Мінорний секст а корд
(І обернення М 5 3 )
Складається з В 3 + Ч 4 = В 6 між крайніми зв у ками. Якщо секстакорд
будується від звуку, то він позн а чається як «малий»: М 6.
Квартсекст а корд
(ІІ обернення тризвуку)
Щоб утворити квартсекстакорд, треба нижній звук секстакорду перенести
на октаву угору, а інші два звуки залиш и ти на місці.
Квартсексакорд завжди будується від квінтового тону тризвуку ( V
ступеня) с кл а дається з 3 + 4 = 6 між крайніми звуками, к о ли
будується в тональності то позначається Т 6 4 , S 6 4 , Д 6 4 , ІІ 6 4
, ІІІ 6 4 , V І 6 4 , V ІІ 6 4 .
Основний тон знаходиться у середині акорду, на верхівці кварти.
Мажорний ква р тсекст а корд
(ІІ обернення три з вуку В'3f 5 3 )
Складається з Ч 4 +В 3 = В 6 між крайніми зв у ками. Якщо будується
від звуку, то позн а чається як «великий»: В 6 4.
Мінорний квартсе к ст а корд
(ІІ обернення М 5 3 )
Складається з Ч 4 + М 3 = М 6 між крайніми зв у ками. Якщо будується
від звуку, то він позн а чається як «малий»: М 6 4.
Разгорнутий три з вук
Тризвук з подвоєним у октаву основним т о ном.
Схеми будови тризвуку та його обе р нень (за інтервальним складом )
Тризвук 5 3 3 + 3 = 5.
Секстакорд 6 3 + 4 = 6.
Квартсекстакорд 6 4