Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Москвоведение

Реферат Акты государственного управления (Укр.)

Скачать реферат↓ [30.48 KB]Текст реферата Акты государственного управления (Укр.)

АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. Вступ.
2.Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.
3. Відмінність актів державного управління від інших правових актів
та управлінських рішень.
4.Класифікація актів державного управління.
5.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління.
Наслідки невиконання вимог.
6.Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного
управління.
7.Висновок.
8.Використана література.
Розбудова правової демократичної України зумовлює зростання ролі
права, оскільки воно створює для цього необхідні умови:
упорядкованість, визначеність організованість, динамічність суспільних
відносин. Це безпосередньо стосується й середовища державного
управління, в якому практично втілюється єдність діяльності і структур
апарату управління.
Державне управління одна з форм діяльності держави, це відносно
самостійна організаційновладна, розпорядча діяльність органів
виконавчої влади та її уповноважених в особі адміністрації державних
підприємств та установ, які здійснюють свої повноваження у
встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів
України щодо практичної організації завдань та функцій держави.
Встановлення та застосування норм права у процесі державного
управління здійснюється державними органами через видання актів
державного управління.
В юридичній літературі акти державного управління поперше
розглядаються у якості дії, подруге як документ, потретє як форма
виконавчорозпорядчої діяльності це останнє розуміння акта найбільш
розповсюджене. Однак слід мати на увазі, що формою діяльності є не сам
акт, а його видання. Встановлюючи норму чи застосовуючи її, орган
управління щось приписує (дотримуватися правил, зарахувати на роботу і
т.і.), причому завжди у визначеній юридичній формі (наказ, рішення,
розпорядження і т.п.). Ці приписи вияв державної волі, вони мають
державновладний характер. Акти державного управління видаються на
підставі і на виконання закону, у порядку та формі, визначених
законом.
Тобто, акти державного управління є засновані на законі приписи
державновладного характеру, видані у відповідних формах у процесі
виконавчорозпорядчої діяльності уповноваженими органами або посадовими
особами.
Акти державного управління правові акти. Вони завжди направлені на
досягнення певного правового результату, або на встановлення
(скасування, зміну) правових норм, або виникнення (зміну, припинення)
певних правовідносин, або і на те і на інше одночасно. За допомогою
цих актів надаються певні права чи встановлюються певні обов’
язки.
Акти державного управління однобічні владні акти. Вони видаються від
імені держави, є наслідком реалізації державновладних повноважень,
формою вияву державної влади. Вони обов’ язкові для виконання
усіма до кого вони адресовані, і при необхідності їх виконання
забезпечується заходами державного примусу.
Різним є юридичне значення актів державного управління. Вони можуть
відігравати роль юридичного факту. Так,