Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Бухгалтерский учет и аудит

Реферат Амортизация основних фондов

Скачать реферат↓ [34.4 KB]Текст реферата Амортизация основних фондов

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Закарпатський інститут ім.Августина Волошина
Факультет бізнесу та зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра економіки та управління бізнесом
Габор Кристина Іванівна
Контрольна робота
на тему:
Амортизація основних фондів
З дисципліни: Бухгалтерський облік
Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) (2.0з)
Спеціальність: облік і аудит
№ залікової книжки: Фз-00437
Ст.викладач
Прокопенко Л.В.
___________________
Ужгород -2002
З М І С Т
1. Загальні правила нарахування амортизації ОЗ у
бухобліку………………3
2. Відображення нарахування амортизації у бухобліку…
…………………...3
3. Методи нарахування амортизації основних фондів
3.1. Прямолінійний метод
……………………………
3;……………………...5
3.2. Метод зменшення залишкової вартості
……………………………
3;…..6
3.3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості
………………….7
3.4. Кумулятивний метод
……………………………
3;………………………9
3.5. Виробничий метод
……………………………
3;………………………..11
3.6. Податковий метод нарахування амортизації ОФ
……………………….11
Список використаної
літератури…………………………
………………………… 13
1. Загальні правила нарахування амортизації у бухобліку
До числа найбільш прогресивних змін, викликаних реформуванням
бухгалтерського обліку, слід віднести право підприємств самостійно
встановлювати порядок нарахування амортизацї, обравши один із методів,
які запропоновані ПБО-7.
В інструкції № 291 терміни «знос» та «амортизація» використано у
значеннях, встановлених у ПБО-7
Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка
амортизується, необоротних активів протя
гом строку їх корисного
використання (експлуатації).
Знос необоротних активів – сума амортизації об ’ єкта
необоротних активів з поча
тку їх корисного використання.
Об ’ єктом амортизації є основні засоби (крім землі).
Одиницею обліку основних засобів є о б ’ єкт основних засобів.
Отже, амортизація нараховується на кожний об ’ єкт основних
засобів.
Об ’ єкт основних засобів, крім первісної, балансової,
справедливої та ін., має ще й вартість, яка амортизується . Це
первісна або переоцінена вартість необоротних активів за
вирахуван
ням їх ліквідаційної вартості. Якщо ліквідаційна вартість
дорівнює нулю, то вартість, яка амортизується, дорівнюватиме первісній
або переоціненій.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за