Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз ліквідності підприємства

Скачать реферат↓ [115.68 KB]Текст реферата Аналіз ліквідності підприємства

Курсова робота
Аналіз ліквідності підприємства
ЗМІСТ
Вступ 3
1. Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 5
1.1. Зміст фінансового аналізу підприємства 5
1.2 Сутність та завдання аналізу ліквідності підприємства 9
Висновки 15
2. Аналіз ліквідності підприємства 17
2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 17
2.2. Аналіз ефективності використання основного та оборотного
капіталу підприємства 21
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 28
2.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 30
Висновки 34
Список використаної літератури 36
Додатки 38
Вступ
У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у
складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий
та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий
стан як свого підприємства, так і підприємствпартнерів.
Фінансовий стан це здатність (спроможність) підприємства фінансувати
свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими
ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства,
доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими
взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами,
платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що
визначають фінансовий стан, це, поперше, виконання фінансового плану і
поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок
прибутку і, подруге, швидкість оборотності оборотних коштів.
Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є
платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно
задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів,
техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити,
проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.
В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання
повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та
платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів.
Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу
(банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам)
визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати
оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в
загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.
Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та
усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук
резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його
платоспроможності.
При цьому першочерговими завданнями аналізу є:
• загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його
зумовлюють;
• вивчення відповідності між коштами та джерелами,
раціональності їх розміщення та ефективності використання;
• визначення причиннонаслідкових зв'язків між різними
показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на
основі цього оцінка виконання плану щодо надходження