Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

Скачать реферат↓ [140.3 KB]Текст реферата Аналіз основних фондів в умовах шахти ім. О.О. Скочинського

Міністерство Освіти України
Донецький державний технічний університет
Факультет: Економіки і менеджменту
Кафедра: Бухгалтерського обліку і аудиту
Курсова робота
на тему:
Аналіз основних фондів в умовах ша х ти ім. О. О. Скочинського
Виконав: Бондаренко С. Ю.
Студент групи: УА 96г
Керівник: професор
Гавриленко В. А.
Донецьк 2000 р.
РЕФЕРАТ
58 листів, 1 рисунок, 23 таблиці
Ціль роботи – використовуючи отримані раніш знання в галузі
спеціалізованих економічних дисциплін (Аналіз господарської діяльн о
сті, Економіка підприємства, Система технологій добувної галузі, Те о
рія бухгалтерського обліку , Статистика і інші), зробити загальний ан
а ліз техніко -економічних показників роботи підприємства за п'ять
оста н ніх років, відповідно до вивченої методики детально
проаналізувати стан і використання основних фондів підприємства, а
також більш гл и боко вивчити структуру і організацію виробничого
підприємства, те х ніку і технології, що використовується на
підприємстві.
Об'єкт дослідження – основні техніко -економічні показники р о
боти підприємства ( стан основних фондів, обсяг виробництва, собіва р
тість, об'єм реалізації і інші), виробничоорганізаційна структура пі д
приємства, документообіг.
Методи дослідження – розрахунковоаналітичні методи аналізу,
метод порівняння, статистичне групування , метод рядів динаміки, а т а
кож індексний і балансовий метод.
Технікоекономічні показники, основні виробничі фонди, облікова
чисельність, явочна чисельність, питомі витрати, продуктивність праці,
трудомісткість, непродуктивне збільшення основних фондів, частковий
спосіб відтворювання.
Вив. Лист № документа Підпис Дата Розробник ПОЯСНЮВАЛЬНА
ЗАПИСКА ДО КУОСОВОЇ РОБОТИ Літер Лист Листів
Керівник 58
Консультант Н. контр. Зав . Кафедрою ЗМІСТ
ВСТУП 4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1 Загальна характеристика підприємства 5
1.2 Характеристика умов виробництва 6
1.3 Аналіз технікоекономічних показників 8
2 АНАЛІЗ ОБСЯГУ ВИПУСКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 14
2.1 Аналіз обсягу випуску продукції 14
2.2 Аналіз обсягу реалізації продукції 23
3 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 29
3.1 Аналізу стану основних фондів 29
3.2 Аналізу ефективності використання основних фондів 43
ВИСНОВОК 50
ДОДАТОК 1 ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ 51
ВСТУП
Сучасний процес переходу до ринкової економіки ставить нові в и моги
до підприємств та організацій. Зараз ефективність роботи підприє м
ства у значній мірі залежить від постійного забезпечення конкурентозда
т ності продукції, що випускається, на основі максимального зниження в
и трат та підвищення якості продукції, що випускається.
Забезпечення конкурентоспроможності продукції вимагає постійного
пошуку потенційних внутрішніх резервів на основі проведення всебічн о
го комплексного економічного аналізу усієї системи
виробничегосподарської діяльності підприємства. Головний зміст такого
аналізу складає виявлення і вивчення всіх причиннослідчих