Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Аналіз продуктивності праці в рослинництві

Скачать реферат↓ [73.41 KB]Текст реферата Аналіз продуктивності праці в рослинництві

ЗМІСТ
Вступ 4 -5
1. наукові основи підвищення продуктивнос ті праці в рослинництві
6-10
1.1. Економічна суть продуктивності праці 6-8
1.2. показники продуктивності праці в рослинництві та методика їх
визначення 8-10
2. Аналіз продуктивності праці в рослинництві 11 -37
2.1. природно економічні умови сільсь когосподарського виробництва
11-26
2.2. Аналіз динаміки і оцінки досягнутого рівня продуктивності праці
в рослинництві 26-34
2.3. Фактори продуктивності праці в рослинництві 34 -37
3. Шляхи підвищення продуктивності праці в рослинництві 38-54
3.1. Інтенсифікація виробництва 38-43
3.2. впровадження комплексної механізації 44-46
3.3. застосування прогресивних форм організації та оплати праці 47
-54
Висновки та пропозиції 55-56
Список використаної літератури 57
ВСТУП
Людина володіє певною робочою силою, тобто здатністю до праці.
Споживання робочої сили є основою існування і розвитку суспільства,
природною необхідністю людського життя. Будьяке матеріальне
виробництво здійснюється при обов’ язковому застосуванні праці.
Праця – це доцільна діяльність людини, в процесі якої вона
видозмінює й пристосовує предмети природи для задоволення своїх
потреб. Іншими словами, це доцільна діяльність людини, спрямована на
створення матеріальних благ.
Сільськогосподарська праця має свої особливості.
Забезпеченість сільськогосподарських підприємств таким ресурсом, як
праця, і ефективне її використання значною мірою залежать від
формування та функціонування ринку праці.
Ринок праці – це система відносин щодо обміну індивідуальної
здатності до праці на фонд життєвих благ, необхідних для її
розширеного відтворення, і розміщення робітників у системі суспільного
поділу праці за законами товарного виробництва.
Однак слід враховувати, що на ринку праці продається і купується
специфічний вид товару – робоча сила, тобто здатність людини до
праці, а не сама праця.
Відтворення товару „робоча сила” пов’ язане з
великими затратами часу і засобів, що робить цей товар надзвичайно
цінним для суспільства, змушує забезпечувати соціальний захист
робітників у випадку несприятливої кон юктури на ринку праці.
Порівняно з міським жителем житель села, який пропонує свої послуги
на ринку праці, є економічно більш незалежним, тому що, як правило,
володіє і користується земельною ділянкою, має у своїй власності
будинок та господарські будівлі, худобу, володіє частиною майна, яке
перебуває в комунальній власності, а також може одержувати доход від
особистого підсобного господарства. Ця обставина знижує його
мобільність, обмежує вплив на кон юктуру ринку праці, тобто на
співвідношення попиту і пропозиції на товар „робоча сила”.
Якщо ринок капіталу і товарні ринки готові захищатися від стихії
попиту і пропозиції, спираючись на власні ресурси, то ринок праці
вимагає державної підтримки, оскільки наслідки ринкових відносин у
виробництві роблять людину найбільш уразливою. Мета регулювання ринку
праці визначається