Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Животноводство и зоотехника

Реферат Анемія у поросят

Скачать реферат↓ [176.58 KB]Текст реферата Анемія у поросят

Анемія у поросят великої білої породи та її профілактика
Зміст
Зміст 4
Реферат 5
Вступ 6
1. Огляд літератури 8
1.1 Характеристика основних чинників 8
1.2 Сучасні уявлення про механізм розвитку анемії 14
1.3 Методи діагностики анемії 22
1.4 Профілактика і терапія анемії у поросят 23
1.5 Висновок з огляду літератури 28
2.1 Матеріали та методи дослідження 29
2.2 Економічна характеристика господарства 34
2.3 Терапевтична ефективність різних залізовмісних препаратів при
анемії поросят 38
2.4 Економічне обґрунтування роботи 42
2.5 Узагальнення результатів роботи 44
3. Охорона праці 45
4. Екологічна експертиза 53
Висновки 57
Пропозиції 58
Список використаних джерел 59
Реферат
Дипломна робота присвячена вивченню анемії у поросят великої білої
породи та її п рофілактиці. Вона викладена на 64 сторінках комп’
ютерного тексту, ілюстрована 8 таблицями і 6 рисунками.
Об’ єктом дослідження слугували поросята великої білої породи з
ознаками анемії. Основною метою наших досліджень було з’ ясувати
аспекти перебігу анемії при лікуванні та профілактиці різними
препаратами.
Дипломна робота складається з: огляду літератури, представлених в
п’ яти пунктах; власних досліджень: еко н о м ічної
характеристики господарства, терапевтичної ефективності різних
препаратів при анемії поросят, економічного обґрунтування роботи;
охорони праці та екологічної експертизи, висновків та пропозицій
виробництву, список використаних джерел.
Робота виконувалась на базі ПАОП „Промінь” та науковій
лабораторії кафедри терапії ПДАА впродовж 2007-2008 р.
На основі експериментальних даних зроблені висновки і пропозиції для
ПАОП „Промінь”. Список використаної літератури містить 23
джерел.
Результати роботи є визначення основних змін морфологічних та
біохімічних показників крові при аліментарній анемії, визначення
терапевтичного ефекту від застосування „Суйферовіту” та
„Ферровет”.
Вступ
Система крові включає периферичну кров, органи кровотворення і
кроворуйнування [1]. До органів гемопоезу у тварин постембріонального
періоду життя відносять червоний кістковий мозок, селезінку та
лімфатичні вузли. Ця система топографічно і функціонально тісно
пов'язана з системою органів імунного захисту.
Клітини крові після закінчення життєвого циклу руйнуються в системі
мононуклеарних фагоцитів у печінці, селезінці та кістковому мозкові. У
фізіологічних умовах напрями гемопоезу, руйнування клітин і
постійність морфологічного складу крові координуються і регулюються
нейрогуморальною системою.
Кров рідка сполучна тканина, що належить до інтегральних систем,
разом з лімфою і тканинною рідиною являє собою внутрішнє середовище
організму. Вона виконує функції обміну речовин, процесів дихання,
термогуморально ендокринної регуляції, транспортування, екскреторну та
захисну. Через лімфу, міжклітинну рідину та ліквор вона забезпечує
необхідні умови для життєдіяльності клітин, тканин і