Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Криминология

Реферат Автоматизація робочого місця бухгалтера

Скачать реферат↓ [21.79 KB]Текст реферата Автоматизація робочого місця бухгалтера

Організація бухга л терського об л іку в умовах застосування
комп'ютерної техніки
Засоби обчислювальної техніки створювались та удосконалювались так
само, як і всі інші прилад и , машини і обладнання що, призначались
для полегшення праці людини. Удосконалення засобів обчислювальної
техніки йшло від простого до складн ого і було тісно пов'язане зі
станом техніки на певному етапі, а також з розвитком певних галузей м
атематики, кібернетики та інших наук. З позицій користувача к ожне
удосконалення спрямовув алося , насамперед на підвищення рівня
механізації та автоматизації викона ння технічних операцій, що част о
повторюються; c тв ope ння нових засобів введення та отримання даних;
збільшення обся ry пам'яті; розробку нових носіїв інформації тощо.
Застосування комп'ютерної техніки вносить значні зміни до організації
бухгалтерського обліку, причому з допоміжного засобу обчислювальна
техніка перетворюється на визначний фактор op г a ніза ц i ї обліку.
Ці зміни зумовлені тим, що змінюються способи обробки даних, при яких
забезпечується різна швидкість надання звітної інформації. В різних
системах бухгалтерського обліку (від паперової. д о комп'ютерноі) вона
досягається, як правило, раціональною організацією облікових даних,
одноразовим їх отриманням та передачею за всіма напрямами.
Трактування поняття паперових систем обробки даних в Україні та,
наприклад, у С ША не збігаються. Американські спеці алисти , до
паперових або ручних відносять такі системи, в яких ком п ' ют ери та
периферійні пристрої не мають між собою безпосереднього зв'язку,
наприклад, системи копіювального обліку на дошках, картотеки із
застосуванням карток з перфорацією, системи, побудовані з
використанням бухгалтерських, обчислювальних та друкуючих пристроїв,
які в українській літературі об'єднуються поняттям часткової
механізації обліку та облікових робіт. Способи обробки облікової
інформації, поділяються на три види: паперовий, механізований і
комп'ютеризований (автоматизований), в залежності від виду
обчислювальної техніки, що застосовується. При цьому перші. два методи
об'єднуються під загал ь ною назвою "безкомп'ютерний спосіб", маючи на
увазі не перелік технічних засобів, а саме спосіб ї х використання .
При визначенні способу обробки облікової інформації необхідно чітко
поділяти поняття механізації обліку та його комп'ютеризації
(автоматизації). Має значення не тільки вид техніки, що
застосовується, але й сукупність способів та методів ії використання.
При механізації обчислювальна техніка виступає допоміжним засобом для
обробки інформації, а при комп'ютеризації технічні засоби стають
одними з визначних засобів ведення обліку: суттєві зміни відбуваються
в про цeci збирання, накопичення облікової інформації, її передачі та
отри м ання звітних показників. На відміну від механізації,
комп'ютеризація обліку базується на системному вирішенні облікових
завдань за допомогою комп'ютерів .
Існує декілька під х одів до організації бухгалтерського обліку в
умовах його