Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Медицина и здоровье

Реферат Бюджетний Кодекс України

Скачать реферат↓ [82.38 KB]Текст реферата Бюджетний Кодекс України

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 37-38, ст. 189 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 599-IV ( 599-15 ) від
06.03.2003, ВВР, 2003, № 24, ст.161 № 1086-IV ( 1086-15 ) від
10.07.2003, ВВР, 2004, № 5, ст.34 № 1158-IV ( 1158-15 ) від
15.10.2003, ВВР, 2004, № 8, ст.67 № 1344-IV ( 1344-15 ) від
27.11.2003, ВВР, 2004, № 17-18, ст.250 № 1349-IV ( 1349-15 ) від
27.11.2003, ВВР, 2004, № 15, ст.218 № 1577-IV ( 1577-15 ) від
04.03.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.323 № 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004, ВВР, 2004, № 43-44, ст.493 № 2229-IV ( 2229-15 ) від
14.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.103 № 2264-IV ( 2264-15 ) від
16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.122 № 2285-IV ( 2285-15 ) від
23.12.2004, ВВР, 2005, № 7-8, ст.162 № 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005, № 2350-IV ( 2350-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, № 10,
ст.189 )
Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її
структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного
процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення
бюджетного законодавства.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

1. Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у
процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та
розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням
Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Стаття 2. Визначення основних термінів
1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
1) бюджет план формування та використання фінансових ресурсів для
забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого
самоврядування протягом бюджетного періоду;
2) бюджети місцевого самоврядування бюджети територіальних громад
сіл, селищ, міст та їх об'єднань;
3) бюджетна класифікація єдине систематизоване згрупування доходів,
видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) та
фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної
діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до
законодавства України та міжнародних стандартів;
4) бюджетна програма систематизований перелік заходів, спрямованих на
досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює
розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього
функцій;
5) бюджетна система України сукупність державного бюджету та місцевих
бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і
адміністративнотериторіальних устроїв і врегульована нормами права;
6) бюджетна установа орган, установа чи організація, визначена
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), а також установа чи організація,
створена у встановленому порядку органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого