Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Фотография

Реферат Електронні аналогові осцилографи

Скачать реферат↓ [435.8 KB]Текст реферата Електронні аналогові осцилографи

Електронні аналогові осцилографи
Електронний осцилограф є універсальним приладом, який признач а ється
для спостереження, дослідження й фотографування форми електричних
сигналів з екрана електроннопроменевої трубки (ЕПТ ). Окрім якісної
оцінки досліджуваних процесів, осцилографи дозволяють вимірювати ряд
величин : напругу, інтервал часу, частоту, фазовий зсув, коефіцієнт
амплітудної мод у ляції та ін . Широке розповсюдження електронних
осцилографів обумовлено великим вхідним опором, безінерційністю до
дуже високих частот, високою чутливістю та широкими межами значень
вимірюваних параметрів .
Розрізняють три види аналогових осцилографів :
до виду С1 належать найбільш розповсюджені осцилографи реальн о го
часу, тобто осцилографи, в яких зображення сигналу на екрані ЕПТ вин и
кає одночасно з дією сигналу на вході . Більшість з них низькочастотні
зі см у гою пропускання до 10 ... 3 5 МГц . Ряд осцилографів,
наприклад С1-120 та С1-121, мають смугу пропускання 0 ... 1 00 МГц .
Найбільш швидкодіючий осц и лограф С1-75 дозволяє проводити
дослідження одного або двох сигналів у діапазоні частот до 250 МГц ;
швидкісні та стробоскопічні осцилографи належать до виду С7 . Пе р ші
з них зі смугою пропускання 0 ... 5 ГГц призначаються для дослідження
в реальному часі періодичних СВЧ коливань та імпульсних сигналів
наносек у ндної тривалості . Стробоскопічні осцилографи мають
властивість дослідж у вати сигнали наносекундної тривалості завдяки
застосуванню стробоскопі ч ного методу трансформації масштабу часу .
Цим осцилографам притаманні висока чутливість (мілівольти ) та широка
смуга пропускання (до 10 ГГц і вище );
до виду С8 належать запам‘ ятовуючі осцилографи, які здатні
зберіг а ти і відтворювати довгий час зображення сигналу на екрані ЕПТ
після його зникнення на вході осцилографа . Ці осцилографи
призначаються для досл і дження поодиноких імпульсів та сигналів, що
змінюються дуже повільно .
Електроннопроменеві осцилографи реального часу
Структурні схеми електроннопроменевих осцилографів (ЕПО ) реал ь ного
часу досить різноманітні . Проте всі вони мають однакові за призначе н
ням функціональні блоки, до числа яких належать ЕПТ, канал
вертикального відхилення променя (канал Y ), канал горизонтального
відхилення променя (канал X ), канал керування яскравістю (канал Z ),
калібратор та блок живле н ня .
Блок ЕПТ складається з ЕПТ та схеми керування електронним пром е нем
( Рис.6.4 8 ). ЕПТ являє собою скляну колбу, в якій розміщена так
звана електронна гармата, створена групою електродів : катодом 2 з
ниткою розж а рювання 1, анодами 4 і 5, модулятором 3 (керуючим
електродом ). Живлення електронної гармати здійснюється від джерела
високої напруги 1 ... 3 кВ . Ем і сія електронів відбувається з
торцевої поверхні катода, в центральній частині якого нанесений
оксидний шар .
Модулятор виконується у вигляді металевого циліндра з невеликим
отвором у центрі основи і розміщується навколо катода . На модулятор
под а ється від’