Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Деньги и кредит

Реферат Гроши

Скачать реферат↓ [32.95 KB]Текст реферата Гроши

Тема лекції №1: Гроші: сутність, історія та функції.
Проблеми
1. Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку.
2. Функції грошей та різні підходи до них.
3. Функціональні форми грошей. Грошові агрегати M 1, M 2, M 3, L .
4. Грошовий обіг. Закон грошового обігу.
5. Грошова реформа. Особливості її проведення в Україні.
Рекомендована література
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – Москва: Юристъ, 1997
2. Гальчинський А. Теорія грошей. – Київ: Основи, 1996
3. Дорнбуш Р., Ф ішер С. Макроекономіка. – Київ: Основи, 1996
4. Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – Москва: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1995
5. Основи економічної теорії. – під редакцією Климко Г.Н. Київ:
Вища шк о ла, 1997
6. Кравець В. Гривня – жіночого роду \\ Вісник НБУ. –
1997. №9
7. Основи ринкової економіки. – під редакцією Київ: Либідь,
1995
8. Макконелл К.Л., Брюс С.Л. Экономикс. Принципы, проблемы и
политика. – Москва: «Республика», 1992
9. Мочерний С.В. Основи економічної теорії. – Тернопіль: АТ
«Тарнекс», 1993
10. Савлук М. І. Гроші та кредит. – Київ: Либідь, 1992
11. Чухно А. Передумови і результати грошових реформ у
постсоціалістичних країнах \\ Вісник НБУ. – 1997. – №5
12. Ющенко В. Результати реформи мовою цифр \\ Вісник НБУ. –
1997. №9
1. Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку.
Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють
ва ж ливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди
привертали до себе пильну увагу науковців.
Гроші – це багатофункціональна економічна форма, за допом о гою
якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення
вартості. Гроші є одним з найбільш важливих розділів економічної
науки. Вони є наб а гато більшим, ніж простий інструмент, що сприяє
розвитку економіки. Добре діюча грошова система сприяє як повному
використанню потужностей, так і повній зайнятості. Та навпаки, погано
функціонуюча грошова система може стати головною причиною різких
коливань рівня виробництва, зайнятості та цін в економіці.
Гроші – це категорія товарного виробництва і товарного обігу.
Вони мають товарне походження і виражають певні виробничі відносини
між товаровиробниками з приводу обміну продуктами праці через ринок. У
гр о шах як загальному еквіваленті втілений безпосередньо суспільний
характер праці. Вони дають змогу вимірювати суспільні витрати і
отримані результати.
Гроші – це специфічний товар, що має властивість обмінюватися
на будьякий інший товар, тобто є загальним еквівалентом.
Суть грошей визначається, як правило, лише на основі їх функц і
онального застосування. Прикладом такого підходу може бути характерист
и ка суті грошей в підручнику “Економікс” Макконнела та Брю.
На питання “що таке гроші?” автори підручника дають
відповідь: “Гроші є тим, що вони ро б лять. Все те, що виконує
функції грошей, є грішми”.
Незважаючи на багатовікові дослідження і велику