Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Деньги и кредит

Реферат Грошова система

Скачать реферат↓ [34.53 KB]Текст реферата Грошова система

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
К О Н Т Р О Л Ь Н А > Р О Б О Т А
по дисципліні « Грошовокредитна система »
З М І С Т
1. Позабанківський обіг готівки і чинники його скорочення
.............. 3
2. Комерційний кредит
......................................................................
.............................
....... 1 1
3. Взаємовідносини України з міжнародними фінансовокредитними
організаціями........................................................
............................ .....1 3
Література
......................................................................
......................................................................
. 17
1. Позабанківський обіг готівки і чинники його скорочення.
Проблема виведення з тіньового сектору значних обсягів грошової маси
(у вигляді в основному позабпяківського обігу готівки) і включення їх
до офіційного економічного обороту країни — одне з найгостріших
питань виходу вітчизняної економіки з кризи, що насамперед зумовлює
необхідність у системному комплексному підході до вирішення проблеми.
Саме на цьому загострив увагу Президент України Леонід Кучма у своєму
виступі на розширеному засіданні Коордіиіаціііного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Завдання подолання
тіньової економіки і суттєвого зменшення основного джерела її живлення
— позабанківського обігу готівки — є одним із наріжних
каменів Послання Президента України до Верховної Ради України у 2000
році .
У позабанківському обігу обертається готівка, яка належить ф із и
чним особам, тобто населенню, і та, що знаходиться в касах підприємств
(15-20% від загального обсягу готівки). Друга частина коштів фізичних
осіб — їх заощадження, розміщені в ко мерційних банках у вигляді
депозитів.
Рух коштів у національній валюті облічується вітчизняною с та ти
стикою, яку здійснює Національний банк України. Дані що до о б сягів
готівки в позабанківському обігу в національній валюті т а їх частки у
загальній грошовій масі наведено в таблиці. Станом на 01.01.2000 року
сума готівки в обігу становила 9583 млн. гр н . За період з 1996 року
обсяг готівки в обігу збільшився в 3,6 раза. В 1999 році щомісячні
темпи зростання обсягів готівки поза банка ми становили 3,3%, у цілому
за 1999 рік — 33,9%. Дуже висока пи тома вага позабанківського
обігу готівки у загальній грошовій масі в національній валюті: в
1996-1999 роках вона не знижувалася нижче 43% , а на кінець 199 9 ста
новила 43,4 %. Тобто майже половина грошової мас и в національній
валюті обертається поза банками і не контро люється з боку банківської
системи. Водночас у розвинутих країнах світу частка готівки у
структурі грошо в ої маси не перебільшує 3-5%.
Таблиця №1 . Обсяги готівки в поззбанківському обігу в 1992-199 9
роках
Рік Кошти фізичних
осіб, Г р оші поза ба н к ами шти Заощад