Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Предпринимательство

Реферат Гумус

Скачать реферат↓ [18.55 KB]Текст реферата Гумус

ЗМІСТ
1. Гумус грунту. Груповий та елементний склад грунту. Значення
гумусу. Значення гумусу для родючості г
рунтів.
2. Агротехнічна та економічна основа сівозмін. Монокультура,
грунтовтома і причини, що її обумовлюють.

3. Вегетаційний період рослин. Вимоги до факторів оточуючого
середовища. Стійкість проти хвороб та шкі
дників. Структура
урожайності та її визначення.
4. Використана література
1. Гумус грунту. Ґрунтовий та елементний склад грунту. Значення
гумусу. Значення гумусу для родючо
сті грунтів.
Гумус – це складова частина грунту, утворена з перегнилих
рослинних і тваринних решток внаслідок життєдіяльності ґрунтових
мікроорганізмів.
Грунт – це самостійне природноісторичне тіло, яке утворилось з
гірської породи під впливом клімату (світло, волога, повітря, і
тепло), живих організмів (рослини, тварини, бактерії тощо) та
виробничої діяльності людини. Грунт має характерну (головну)
властивість – родючість, яка відрізняє його від
“мертвої” гірської породи. Поняття про грунт і родючість
взаємоневід’ ємні.
Родючість – це здатність грунту забезпечувати
сільськогосподарські рослини необхідною кількістю поживних речовин,
води і повітря. Утворюючись в результаті ґрунтотворного процесу, вона
безперервно змінюється залежно від напрямку та інтенсивності
біохімічних, фізичних і фізикохімічних процесів, що відбуваються в
грунті.
За К. Марксом розрізняють два види родючості – природну і
штучну.
Природна виникла внаслідок природного ґрунтотворного процесу. У
“чистому вигляді” вона має місце на цілинних землях, які не
зазнали окультурення з боку людини. Найбільша природна родючість
властива чорноземним грунтам, найменша – підзолистим.
Штучна родючість створюється під час використання землі. Вона
залежить від кількості грошових засобів і праці, витрачених на
окультурення грунту.
Природна і штучна родючість складають ефектну, яку оцінюють за
розміром урожаю. Обидва види родючості проявляються одночасно і
постійно змінюються. Взагалі родючість не є незмінною якістю грунту.
Під впливом господарської діяльності людини вона погіршується або
поліпшується залежно від способу господарювання. Якщо землеробство
базується на прогресивних методах вирощування сільськогосподарських
культур, спрямованих на повне задоволення усіх потреб рослин у
факторах росту, родючість постійно зростає. Коли ж для формування
врожаю не створено оптимальних умов, грунт поступово втрачає
родючість, особливо коли з року в рік одержують значні врожаї, а винос
поживних елементів компенсується не повністю.
Грунт утворився з гірських порід внаслідок процесів вивітрювання і
грунтотворення. У результаті вивітрювання кристалічна гірська порода
перетворилась в рухляк, який на відміну від щільної породи набув ряд
важливих властивостей – пористості, повітропроникності,
вологоємкості, водопропускної здатності тощо. Поряд з ним у ньому
збільшився вміст водорозчинних поживних сполук.