Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Металлургия

Реферат Hародногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

Скачать реферат↓ [128.02 KB]Текст реферата Hародногосподарське значення виробництва овочiв вiдкритого i закритого грунту

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Народногосподарське значення виробництва овочів відритого і
закритого грунту
1.1. Поняття про овочівництво
1.2. Розвиток овочівництва та сегменти ринків овочів в Україні
РОЗДІЛ 2. Природнокліматичні та економічні умови
сільськогосподарського виробництва у підприємстві
2.1. Загальна характеристика господарства
2.2. Матеріальнотехнічна база підприємства.
РОЗДІЛ 3. Рівень розвитку овочівництва у підприємствах району.
3.1. Рівень і динаміка виробництва овочівництва у господарстві.
3.2. Економічна ефективність овочівництва
РОЗДІЛ 4. Проектування розвитку овочівництва на перспективу.
4.1. Можливості розвитку овочівництва та ринків їх збуту.
4.2. Шляхи підвищення економічної ефективності овочівництва в
господарстві.
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Актуальність теми дослідження.
У зв'язку з формуванням ринкових відносин та переходу аграрного
сектору України до ринкової економіки, виник комплекс питань, які
потребують негайного розв'язання, зокрема, концептуальних основ
розвитку овочівництва в нових умовах, на основі аналізу стану і
тенденцій розвитку, організаційноекономічних і технологічних проблем
його функціонування, а також обґрунтуванню напрямів і заходів щодо
виходу галузі з кризи та її розвитку на перспективу. Тому предметом
дослідження обрано Приватне підприємство „Полісся”.
Метою магістерської роботи :
є обґрунтування раціональних організаційноекономічних важелів впливу
на процес і умови використання ресурсів господарства, їх віддачі (їх
ефективності). Завданням роботи було також визначення заходів по
досягненню мети дослідження.
Умовою об'єкта дослідження є процес і використання засобів
виробництва в сучасних умовах, а предметом вивчення
організаційноекономічного обґрунтування ефективних механізмів
формування та раціональне використання засобів виробництва на прикладі
Приватного підприємства „Полісся”.
В магістерській роботі використано наступні методи і прийоми
дослідження :
1) Статистичноекономічний, зокрема прийом статистичного
спостереження, та економічного групування;
2) Розрахунковоконструктивний. Прийоми:
а) виділення головної ланки;
б) аналогії;
в) застосування нормативів.
3) Абстрактнологічний метод. Прийоми:
а) індукції і дедукції;
б) аналізу і синтезу;
в) порівняння;
г) системноструктурний;
д) формалізації і моделювання.
4) Економікоматематичні методи для оптимізації об'єкта дослідження і
максимізації прибутку.
Основою написання магістерської роботи являються такі матеріали:
а) Указ Президента про реєструктиризацію КСП (від 03.12.1999 року ).
б) Постанови Кабінету Міністрів України і місцевих органів
направлених на розвиток сільського господарства.
в) дані інституту овочівництва і баштанництва УААН , статистики,
аналізу, методики економічних досліджень;
г) статті в журналах „Економіка АПК ” , „Вісник
аграрної науки ” , „Агроперспектива ” , „Ділова
Україна ”