IEVADS

[9.88 KB]IEVADS

IEVADS
Informcija msdiens ir kuvusi par vienu no vissvargkajiem
resursiem. Msu dzve nav iedomjama bez ts. Senk rpnieciski
attsttas sabiedrbas atirga iezme bija cilvku vara pr lietm
un dabu, turpret tagad t prtop par “informcijas
sabiedrbu”. Vrds informcija ir clies no latu vrda
“informare” – attlot, radt priekstatu par kaut ko.
Informcija ir modelis, kas kda rela objekta pabas parda
praktiska vai teortiska uzdevuma risinanai noderg veid. To
raksturo cilvka spja paplaint, uzkrt un kvalifict zinanas.
Radt informciju un to izplatt, radt mehnismus, kas aptver visus
sabiedrbas dzves aspektus. Pareiz notieko revolcija informcijas
sfr nes sev ldzi tlejoas sekas cilvku socilaj organizcij.
Msu grupas d arba mris bija: Iepazties un izanalizt divu autoru
darbus, par „Informcijas lomu organizcijas vadb” un
atbildt uz jautjumu: „Kur autors labk un saprotamk
iepazstina un paskaidro doto tematu”
Darba uzdevumi:
Izstudt (anaga) doto informciju, par izvlto tmu
Izstudt (krievu) doto informciju par doto tmu
Secint
Ko ms uzzinjm no (angu) sniegta...
Menedmenti velt lielko dau sava laika saskarsmei ar cilvkiem, lai
ievktu un izplattu informciju. Iegt preczu informciju ir
svargi, lai pieemtu pareizus lmumus attiecb gan uz sevi pau, gan
citiem.
Informcija k nenovrtjams avots
Informcija ir zinanas par kdu noteiktu jautjumu vai priekmetu.
Zinanas ir nepiecieamas, lai pieemtu adekvtus lmumus saistb ar
preu iegdi, d arba tirgu un karjeru. Menedmenti nav izmums.
Tirgus menedmentam informcija ir nepiecieama, lai novrttu pircju
pieprasjumu un konkurentus, lai zintu, kda veida produkciju un cik
da udz raot. Raoanas menedmen tam ir nepiecieama informcija par
izejvielm, darbaspku un raotnm, lai sastdtu raoanas grafikus.
Saldzinjum ar fiziskiem avotiem, informcija ir intelektuls
avots. iemesla d, tai raksturga dinamiska daba, kuras potencils
ir neierobeots. Cilvki ar radoku domanu spj labk izmanot o
potencilu.
Menedmenti reti kad nodarbojas ar fizisku lietu raoanu; drzk,
vii strd ar informciju par raoanu, lai sastdtu raoanas
grafikus, koordintu dadu departamentu darbbu , utt. iemesla
d, menedmentu efektivitte liel mr ir atkarga no pieejams
informcijas kvalittes un kvantittes.
Rezultt, organizcijas novrt informciju, jo t var tikt
prvrsta taustm produkcij, vai ts btu produktu idejas, kas
prtop gatav produkcij vai raoanas idejas, kas realizjas jauns
raoanas tehnoloijs. is "prtapanas" process ar nosaka, kur
ieems tirgu; tas, kur sps trk un labk apstrdt jaunu
informciju, kas neprtraukti mains.
Informcijas vrtba
Informcijas vrtba ir atkarga no dadiem faktoriem, ieskaitot ts
nozmgumu, pieejambu, kvalitti, kvantitti