Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Лингвистика

Реферат Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

Скачать реферат↓ [49.81 KB]Текст реферата Лексеми з суфіксами суб’єктивної оцінки у романі М.Г.Івасюка Балада про вершника на білому коні

Міністерство освіти України Чернівецький державний університет
ім.Ю.Федьковича
Кафедра сучасної української мови
Лексеми з суфіксами суб ’ єк т ивної оцінки у романі М.Г.Івасюка
"Балада про вершника на білому коні"
(Курсова робота)
Виконавець:
студент І курсу (13 групи)
філологічного факультету
Півторак Володимир Васильович
Науковий керівник —
к.ф.н. Кульбабська О.В.
Чернівці
2000 р.
ЗМІСТ
1. Вступ (ст. 2-4).
2. Основна частина:
2.1. Загальні положення (ст. 5-9).
2.2. Стилістично забарвлена лексика в романі М.Івасюка "Балада про
вершника на білому коні" з погляду її походження (ст. 10-11).
2.3. Тематичне розмаїття стилістично маркованої лексики у "Баладі про
вершника на білому коні" М.Івасюка (ст. 12-13).
2.4. Класифікація лексем з суфіксами суб ’ єктивної оцінки за
сферою вживання (ст. 14-19).
3. Висновки (ст. 20-21).
4. Список літератури (ст. 22-23).
-2 1. Стилістична характеристика лексичних одиниць сучасної
української літературної мови а звідси і розшарування цих лексичних
одиниць і система функціональних стилів не збігаються. Пояснюється це
насамперед специфікою слова як одиниці мови та його
багатофункціональністю (у слові виділяються номінативна, емотивна,
термінологічна, службоваграматична, образнохарактеризуюча функції).
У словниковому складі української мови є слова і звороти стилістично
немарковані (непозначені), вживані в усіх стилях мовного спілкування,
і стилістично марковані, тобто такі, що мають більш або менш обмежену
сферу вживання, а також чіткі ознаки належності до певного стилю.
Ця особливість і покладена в основу поділу лексики на
загальновживану, стилістично нейтральну, і лексику вузького
стилістичного призначення.
Частина лексичних одиниць характеризується наявністю в них рис
експресивності та емоційності. Експресія сила вияву переживань,
почуттів, інтенсивність вияву виразності, характирестичності завжди
оцінна.
Експресивність може міститися у значенні окремого слова (така лексема
виступає синонімом до нейтральної назви явища або поняття), а може
створюватися описово (контекстом).
Емоційною зветься та категорія слів, яка, крім об'єктивного
лексичного значення, містить і значення суб'єктивне ставлення того,
хто говорить до висловленої думки. Коли людина, користуючись певним
типом лексики, висловлює свої позитивні чи негативні емоції, в цьому
їй завжди допомагає експресія (сила, виразність), яка обов'язково
супроводжує вияви почуття. Тому розчленування цієї лексики на емоційну
та експресивну (при стилістичній характеристиці), як правило, умовне.
Певна експресивність властива всім стилям мовлення і накладає на їх
лексичні засоби відповідну барву (навіть науковотермінологічна лексика
має своє експресивне забарвлення сухості, холодності, книжності).
-3Проте група емоційноекспресивної лексики визначається набагато
вужче, обмежуючись лише кількома категоріями слів. До складу цієї
лексики належать слова, які вже в своєму значенні містять позитивну чи
негативну оцінність і