Lizing

[13.04 KB]Lizing

Lzings.
Lzings(noma):
kustamo un nekustamo objektu lietoanas tiesbu izmantoana par
noteiktu atldzbu; raoanas priekmetu vai iekrtu noma ar vai bez
izpirkanas tiesbm. Klauss A. Uzmjdarbba. Lekciju materili
Ventspils Augstskola, 1998., .lpp
Lzings ir sevia kredta attiecbu forma, kura dod iespju uzmjam
iegdties kustamo un nekustamo paumu, neizemot no apgrozbas
lielas naudas ldzeku summas investciju veikanai. Rurne M.
Uzmuma finansu vadba Turbas bibliotka, 1997., 83.lpp.
3 http://www.lizings.lv/latvframe.htm
Lzings ir finansjuma veids, kura proces lzinga mjs iegst
lzinga objektu, par kuru ir samaksjis lzinga devjs. Lzinga gait
lzinga mjs norins ar lzinga devju par aizdoto naudu (maks
procentus) un atkarb no lzinga veida maks manas amortizcijas
maksu vai izpirkuma maksu. 4 Laikraksts “Vakara zias” R.,
1998.g.20.jlijs,6.llp.
Kas ir lzings un k tas darbojas. Runjot vienkr valod –
js aizematies naudu no kdas lzinga kompnijas un atdodat to
veikalam, kur vlaties iegdties kdu preci. Kamr pards nav
nomaksts, lzinga objekts ir lzinga kompnijas paums, bet tikldz
tas izdarts prece ir jsu. 5 http://www.lizings.lv/latvframe.htm
Galvenie ar lzingu saisttie termini. 5
1. Lzinga m js ir fiziska vai juridiska persona, kas iegdjas
lzinga objektu un ma
ks ikmnea maksu kas sastv no
amortizcijas maksas (vai izpirkuma maksas), procentiem un citiem
maksjumiem (komisijas maksas, papildus maksjumi, soda naudas utt.).
2. Lzinga devjs ir lzinga kompnija.
3. Lzinga objekts ir tas priekmets (piemram mana, dzvoklis,
iekrtas u.t.t.), ko lzinga mjs
lieto un maks par to lzinga
devjam.
4. Lzinga maksa (tiek saukta ar par nomas maksu, izpirkuma
maksu, lzinga maksjumu un tamldzgi)
ir maksa, ko lzinga
mjs maks lzinga devjam katru mnesi (vai ceturksni) un t sastv
no lzinga objekta izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas, PVN
un, iespjams, citiem maksjumiem. Ir dadas metodes, k tiek
aprinta lzinga maksa, un, atkarb no ts, lzinga maksa var bt
nemainga visu lzinga periodu vai ar main ties atkar b no klienta
prasbm.
5. Lzinga objekta izpirkuma maksa ir summa par kuru tiek
samazinta lzinga objekta nenomakst summ
a (citiem vrdiem
sakot, t ir lzinga mja parda atmaksa lzinga devjam).
6. Lzinga objekta nenomakst summa ir t lzinga objekta daa,
par kuru lzinga mjs vl nav nor
injies lzinga devjam (t.i.
summa, kuru lzinga mjs vl ir pard lzinga devjam). Aprinmo
procentu lielums ir tiei atkargs no s summas (jo lielka summa, jo
lielks procentu maksjums).
7. Procenti tiek aprin ti no l zinga objekta nenomaksts
summas par relo aizdevuma periodu (vai
rum gadjumu mnesi).
8. Lguma komisijas m aksa ir komisijas maksa par lzinga lguma
sastdanu, lietas izskatanu u
n