Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Статистика

Реферат Митно-тарифне регулювання

Скачать реферат↓ [124.83 KB]Текст реферата Митно-тарифне регулювання

Митнотарифне регулювання .
Вступ
Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема нарощування експорту країни на
світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої
ваги у світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником
функціонування національної економіки будьякої держави.
Зовнішня торгівля є одним із головних стабілізуючих факторів
національної економіки. Протягом останніх років, внаслідок зростання
експорту , його питома вага у ВВП збільшилася від 1 7 ,9 % до понад 40
%, що забезпечило зростання кількості робочих місць і значною мірою
сприяло виведенню економіки України з кризи. Не останню роль в цьому
зіграла виважена політика митнотарифного регулювання.
Таким чином, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні
особливостей функціонування митнотарифної політики України.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду
взаємопов’ язаних завдань :
· вивчити особливості організаційноправових аспектів діяльності
митних інститутів в Україні;
·дослідити митнотарифну політику України на сучасному етапі
економічного розвитку;
·розглянути п роблеми митного регулювання і напрямки удосконалення
митнотарифної політики України
Предметом курсової роботи є система економічних відносин щодо
формування митнотарифної політики України.
В якості об’ єкта курсового дослідження виступає митнотарифна
система України
В якості і нформативно ї бази курсової роботи виступили
законодавчонормативні акти з теми дослідження, праці українських і
закордонних фахівців в галузі теорії міжнародної торгівлі ; матеріали
спеціалізованої пе ріодичної преси .
Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків.
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються
мета, завдання, предмет, об’ єкт та інформативна база роботи.
Основна частина присвячена вивченню поставленої проблеми. У висновках
сформульовано основні результати курсової роботи.
Розділ 1. Організаційноправові аспекти діяльності митних інститутів в
Україні
1.1 Митний Кодекс – основний інструмент митної політики
країни

Інтеграція української економіки в європейську і світову, наміри
України приєднатися до Угоди СОТ потребувала трансформації
вітчизняного законодавства у напрямку імплементації окремих норм і
положень до світових. З 1 січня 2004 року набув чинності новий Митний
кодекс України. Нова редакція Митного кодексу повністю узгоджується із
нормами міжнародного права, закріплює в національному законодавстві
основні положення низки міжнародних конвенцій та угод з питань митної
справи, у тому числі й тих, до яких Україна на даний час лише має
намір приєднатись. Правові норми Кодексу регулюють процедурні питання
експортноімпортних операцій; здійснення спільного з митними службами
суміжних держав митного контролю товарів, які переміщаються через
митний кордон, незалежно від країни – власника товарів, вантажів
і транспортних засобів; законодавчо закріплюють види митних режимів;
визначають особливості здійснення