Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Товароведение

Реферат Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

Скачать реферат↓ [31.43 KB]Текст реферата Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti

T?ma: Person?la vad??anas un motiv??anas psiholo?iskie aspekti
Titullapa
Anot?cija
Saturs
Ievads
1. Person?la vad?bas teor?tiskais skaidrojums psiholo?isk? aspekt?
1.1. Person?lvad?bas b?t?ba, noz?me un strukt?ra
1.2. Cilv?ku vajadz?bas k? darba uzved?bu noteico?ais faktors
1.3. Person?la vad??ana motiv?cijas kontekst?
2. Motiv?cijas teoriju referat?v? anal?ze un sal?dzin??ana
3. Person?la motiv??ana un vad??ana uz??mum? ?ZAUER?
3.1. Uz??muma specifikas raksturojums
3.2. Person?la loma firmas ?ZAUER? darb?b?
3.3. Uz??mum? past?vo??s situ?cijas anal?ze person?la vad??anas jom?
3.4. Firmas darbinieku apmierin?t?bas p?t?jums (p?t??ana)
3.5. P?t?juma rezult?tu anal?ze
secin?jumi un priek?likumi
kopsavilkumi (krievu, ang?u)
izmantot?s literat?ras un avotu saraksts
IEVADS
Pasaule main?s arvien strauj?k, nesot ne tikai jaunas iesp?jas, bet
ar? jaunus s?ncen?us. Pasaules tirgus ir k?uvis pies?tin?ts un
iz??mums nav ar? Latvija. ?odien uz??mumiem j?r??in?s ar viss?v?ko
konkurenci.
Lai iztur?tu konkurenci, ir nepiecie?ams ap?aub?t un pilnveidot
visu, kas dar?ts l?dz ?im. Ir strauji j?main?s, j?atmet visu lieko,
j?mekl? jauni ce?i un iesp?jas.
Viens no vissvar?g?kajiem jebkuras organiz?cijas konkur?tsp?ju un
pat izdz?vo?anu noteico?iem faktoriem ir cilv?ki proti uz??muma
person?ls. Person?la noz?mi pat gr?ti p?rv?rt?t, jo cilv?ku darbs ir
visu p?r?ju organiz?cijas resursu izmanto?anas dzin?jsp?ks. Ja
darbinieki nepild?s savus tie?us pien?kumus gandr?z visi procesi
pasaul? apst?sies. Savuk?rt, ja darbinieki b?s pietieko?i ieinteres?ti
pat?r?t savas sp?jas organiz?cijas lab? un dar?s to labpr?t?gi, tad
??da uzved?ba ved?s pie dot? uz??muma uzplaukuma.
Vis?s att?st?taj?s valst?s jau da?us desmitgadus atpaka? atzina
efekt?vas personalvad?bas nepiecie?am?bu. ??s jaut?jums tika pla?i
p?t?ts, vair?ki zin?tnieki izvirz?ja savas koncepcijas. ?obr?d pasaul?
nav vienot? viedok?a attiec?b? uz cilv?ku resursu izmanto?anu,
p?t??anas un att?st??anas process turpin?s. Da?k?rt praks? pielieto
diametr?li pret?jas teorijas un t?s visas darbojas sal?dzino?i
efekt?gi.
Bet diem??l Latvij? person?la vad??ana k? zin?tne par?d?j?s pag?ju?a
gadsimta devi?desmito gadu vid?. Tom?r daudz?s organiz?cij?s ?? dz?ves
nepiecie?am?ba eksist? vel aizv?sturisk? form?. Var teikt, ka v?l l?dz
galam nav izmain?jusies sabiedr?bas attieksme pret ?o vad?bas teorijas
atzaru un joproj?m darboj?s vecie padomju uzskati. Daudz?s
tautsaimniec?bas nozar?s joproj?m eksist? uz ra?o?anu nevis uz cilv?ku
orient?t? kadru politika. Cilv?ks tiek uzskat?ts par mazv?rt?gu m?r?a
sasnieg?anas l?dzekli, jo darbasp?ka izmaksas Latvij? ir sal?dzino?i
zemas. Kaut gan vair?k un vair?k vad?t?ju cen?as p?riet uz modernu
darba organiz?cijas sist?mu.
Attiec?b? uz person?lu ir j?maina veids un attieksme, k? izgl?tot
cilv?kus un organiz?t procesus uz??mum?. Bie?i vien vad?t?js nav
m?c?jies, k? to j?dara. Vi?? ien?k uz??mum? k? in?enieris un pirm?m
k?rt?m nodarbojas ar produkcijas