Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 17 из 21

показників темпу росту свідчать відхилення, розраховані в таблиці,
величина яких являється від‘ ємною при зменшені темпу росту і
навпаки. Зменшення на 126,1 тис. грн. суми балансу вплинуло на
зменшення темпу росту на 19,89%.
Майно господарства складається з майнових паїв його членів, тому
розрахунок пайового фонду після реструктуризації КСП "Перемога",
відбулася після уточнення вартості майна, розрахунку результатів
інвентаризації та скасування відповідних рахунків в реєстрах
бухгалтерського обліку. Рахунки при цьому скасувались у відповідності
з вимогами "Типового положення з планування, обліку та калькуляції
собівартості продукції (товарів, послуг)" України від 23 жовтня 1996р.
№452, та інших нормативних документів.
Надалі розглянемо забезпеченість підприємства трудовими ресурсами.
Показники 2004р. 2005р. 2006р. Відхилення, % Фактична чисельність
робітників 46 43 43 Нормативна чисельність робітників 46 43 43 Усього
витрат праці, тис. люд. год. 110 77 71 92,21 Площа с/г угідь 1545 1533
1533 Поголів‘ я тварин, умов. голів ВРХ 111 86 49 59,76 свиней
70 45 102 226,67 Коефіцієнт забезпечен. труд. ресурсами 1,0 1,0 1,0 0
Відпрацьовано 1 працівником, люд. год. 2,39 1,79 1,65 92,18 Площа с/г
угідь на 1 робітника, га 33,9 35,7 35,7 0 Поголів‘ я тварин
(умовне) на 1 робітника, голів корів 2,4 2 1,14 57,00 свиней 1,5 1,04
2,37 227,88
Дані таблиці свідчать про те, що підприємство повною мірою
забезпечене трудовими ресурсами і не потребує залучення до його складу
інших працівників. Саме тому, цей показник залишається незмінним на
протязі багатьох років.
Дещо зменшилися витрати праці на 7,75%, що спонукало зменшення
показника відпрацьованих 1 працівником людиногодин на 7,82%.
Відповідно, зменшення поголів‘ я ВРХ на 40,24%, вплинуло на
розміри поголів‘ я тварин (ВРХ) на 1 робітника на 43,00%.
А ось, щодо поголів‘ я свиней, навпаки, показник збільшився на
127,88%.
Взагалі, дані показники знаходяться в межах нормативно визначених.
Статутний фонд підприємства становить 20557,13 грн.
Підприємство не приймає участі в спільній діяльності, а статутний
фонд складається з внесків засновників у розмірах, відображених в
наступній таблиці.
Розміри внесків засновників СТОВ "Соснове"
П.І.Б. засновників Внески в статутний фонд грн. частка, % Гаврилов
Євген Анатолійович 2542,16 12,51 Єрємєєнко Миколай Володимирович
2238,01 10,89 Носочов Василь Іванович 7184,23 34,95 Скорик Олександр
Олексійович 5626,70 27,37 Скорик Віктор Іванович 2936,03 12,28 Усього
20557,13 100
Ми бачимо, що директор підприємства має найбільшу частку (34,95%)
статутного фонду.
Управління підприємством здійснюється згідно з нормативами, які
визначає структура управління, організаційна форма підприємства та
пунктами, доведеними в укладеному колективному договорі.
Кадри управління СТОВ "Соснове" наведемо в таблиці
Кадри управління СТОВ "Соснове"
Прізвище, ім‘ я, по батькові Посада в органі управління Освіта
та спеціальність Носачов Василь Іванович