Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 5 из 21

включає три складові: задоволення потреб населення, ефективність
роботи організацій, ефективність управління підприємством як цілісним
об‘ єктом. Дослідження підтвердили тісний зв'язок показників, що
оцінюють ефективність кожної складової і їх вплив на інтегральну
ефективність функціонування і розвитку підприємства.
Оцінку ефективності підприємства доцільно робити за чотирма групами
показників: 1) мета, стратегія, політика і цінності; 2) фінанси; 3)
виробництво; 4) споживчий результат та екологія. Такий підхід
гарантує, що жоден із критеріїв оцінки не буде упущений.
Методичні підходи до аналізу економічності функціонування
підприємства передбачають окремий розгляд напрямів використання
бюджетних коштів, джерел збільшення доходів та надходжень за рахунок
залучення позабюджетних коштів Такий підхід трактує економічність
більш широко порівняно з загальноприйнятим (як відношення ресурсів,
призначених для споживання, до фактично використаних), але враховує
бюджетний характер фінансування підприємства. [ 25 ]
1.2. Значення ефективності, її критерії
Важливим завданням менеджменту є підвищення ефективності роботи
підприємств, акціонерних товариств концернів.
Підвищення ефективності виробництва вважається основною проблемою
переходу народного господарства України до ринкової економіки. Це
зумовлено тим, що воно означає раціональне використання трудових,
матеріальних і фінансових ресурсів, потрібних для випуску продукції,
за умови, що від кожної гривні, вкладеної у виробництво, буде отримано
максимальну віддачу.
Ефективність у широкому значенні цього слова означає співвідношення
між результатом (ефектом) та витратами.
Під ефектом розуміють результат реалізації заходів, спрямованих на
підвищення ефективності виробництва за рахунок економії всіх
виробничих ресурсів.
Ефективність виробництва – об‘ єктивна економічна
категорія, що характеризує ступінь досягнення загальних і окремих
результатів від оптимального використання всіх ресурсів підприємства
(матеріальних, трудових, фінансових).
Економічна ефективність від впровадження певних
організаційнотехнічних заходів на окремих стадіях виробничого процесу
може виявлятися у різних формах. При визначенні її слід порівняти
варіанти поточних витрат та капітальних вкладень, враховуючи чинник
часу.
Для практичного використання цієї економічної категорії при
плануванні та обліку необхідно розглядати її у різних аспектах,
відповідно до сфери застосування, рівня матеріального виробництва,
об‘ єкта визначення та методів розрахунку.
За сферою застосування розрізняють загальну, локальну і часткову
ефективність. Загальна характеризує ефективність виробництва на
підприємстві в цілому; локальна окремі стадії виробництва, розподілу,
обміну та споживання; часткова ефективність використання в процесі
виробництва певних ресурсів (предметів і засобів праці, капітальних
вкладень, робочої сили тощо).
За рівнем виробництва ефективність буває народногосподарська та
госпрозрахункова.