Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Публічна влада

Скачать реферат↓ [18.5 KB]



Текст реферата Публічна влада

1. Поняття і система форм діяльності органів публічної влади в
Україні.
Із розвитком і зміцненням держав, ускладненням їх політичних систем
стало неможливо вирішувати усі питання загальнодержавного значення
шляхом залучення до цього всього населення, кількість якого постійно
збільшувалась. За цих умов зародилась і набула поширення інша форма
народовладдя — представницька. Її сутність полягає в тому, що
при цьому більшість загальнодержавних питань вже вирішуються не усіма
громадянами держави, а лише їх певними групами. Останні є повноважними
представниками населення, від імені та за дорученням якого вони
приймають рішення, що стають обов'язковими до виконання. Група, яка
представляє все населення держави, утворює загальнодержавний орган, що
має право виступати від імені усієї держави і приймати рішення,
обов'язкові до виконання на всій її території. Такі представницькі
органи можуть називатись порізному — парламент, народні,
національні збори, конгрес тощо. В Україні представницьким органом,
уповноваженим приймати загальнообов'язкові в межах усієї держави
рішення (закони), є Верховна Рада.
Поряд із колективними (колегіальними) загальнодержавними органами
можуть створюватись й одноособові органи, уповноважені виступати від
імені держави. В Україні, як і в багатьох інших країнах, це Президент.
Група ж осіб, яка виступає від імені певної частини населення
держави, утворює орган місцевого самоврядування (місцеву раду,
муніципалітет тощо), який може приймати рішення, що є обов'язковими до
виконання у межах відповідної частини території країни і стосуються
питань, які належать до компетенції такого органу.
Із розвитком та вдосконаленням форм прояву органів публічної влади
вони починають постійно застосовуватись для повсякденного управління
справами держави і суспільства. Однак безпосереднє народовладдя не
вилучається з державноправової та політичної практики. Більше того,
його значення зростає.
Практика виробила різні форми здійснення безпосереднього народовладдя
(прямої демократії). Проте найбільше визнання і поширення дістали
вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування
і референдум.
Загальною базою організації дійсного народовладдя є громадянське
суспільство. Саме у такому суспільстві народовладдя, головним
елементом якого є загальна воля усіх вільних особистостей членів
суспільства, одержує найповніший вираз, однак і шлях цього ідеалу
повинен бути демокр а тичним і гуманним. Саме шляхом, а не кінцевою
метою повинно бути формування громадянського суспільства у його
традиційному розумінні, де головним є ліквідація відчуження, яке
робить людину хворою духовно і фізи ч но. Українська державність:
перспективи розвитку нар о довладдя //Дзвін. 1995. № 10. С. 84-89.
Таким чином, можна сказати, що загальний інтерес народу повинен бути
особистим інтересом кожної людини, і навпаки, індивіди, які складають
народ, стають гр о мадянами держави і у своїй єдності є суб’
єктами нар о довладдя, носіями с у веренітету