Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме География

Реферат Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Скачать реферат↓ [21 KB]Текст реферата Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

Світове господарство глобальна географічна система та
економікогеографічний вимір)

Стандартне визначення світового господарства як сукупності
національних господарств, що беруть долю в міжнародному поділі праці і
зв'язаних міжнародними відношеннями, несе занадто вузьке навантаження
і не враховує навіть у малій мірі роль просторові і просторової
ієрархії у форм у ванні і функціонуванні світового господарства.
У умовах сучасної глобалізації господарської діяльності світове
господарство втягує у свою орбіту практично усі види економічної
діяльності, роблячи на них прямий або непрямий вплив. При динамізмі
ринкових зон збуту важко провести жорстку стійку межу між фірмами,
компаніями, підприємствами, що беруть долю в міжнародному обміні або
замикають свою діял ь ність на внутрішньому ринку.
У підсумку верхні поверхи в просторовій ієрархії займають
територіальні і галузеві підсистеми світового господарства
інтеграційні об'єднання, національні господарські комплекси, галузеві
і міжгалузеві транснаціональні корпорації (МНК). Більш умовно до
підсистем можна віднести найважливіші сфери діяльності первинні,
вторинні, третинні, четвертинні й окремі галузі і види діяльності.
До первинного, за традицією, відносять галузі сільського
господарства, рибальський промисел, лісове господарство,
гірновидобувна промисловість. До вторинних усі галузі переробної
промисловості. До третинних транспорт і сферу послуг. До четвертинних
новітнї види інформаційної діяльності, що включають збір, переробку і
використання і н формації в управлінні, банківськофінансової сфері,
маркетингу і конса л тингових послугах і т.п. До цієї сфери тепер
відносять і більшу частину НИОКР наукових досліджень і
дослідноконструкторських розробок, що з у мовлюють упровадження
високих технологій і наукомістких виробництв в інші сфери діяльності.
Найважливішу системоутворюючу роль у світовому господарстві грають
три типи просторів географічне, економічне й інформаційне, у рамках
яких функціонують підсистеми, що забезпечують саме існування світової
економіки.
У географічному просторі це сучасні види транспорту і зв'язку, без
яких не може нині функціонувати жодний центр економічної діяльності. У
світі налагоджена взаємодія міжнародних, національних і локальних
видів залізничного, автомобільного, річкового, морського й авіаційного
трансп о рту, трубопроводів і ЛЕП, усіх видів зв'язку. За допомогою
супутників зв'язку новітніх кораблів став можливий негайний зв'язок
практично будьякого місця на земній кулі з будьяким іншим. Вантажний і
пасажирський транспорт також можуть забезпечити перевезення різних
вантажів і людей практично в будьяке місце усі залежить тільки від
порівняння витрат і результатів. Організаційні форми, що утворюють
глобальну підсистему транспорту і зв'язку, це авіакомпанії,
судновласницькі фірми, залізни ч ні компанії, системи зв'язку і т.п.,
чия діяльність регулюється сукупні с тю міжнародних угод.
У економічному просторі системоутворюючу роль грають світові фіна н