Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международное частное право

Реферат Валютное регулирование на Украине

Скачать реферат↓ [27.7 KB]Текст реферата Валютное регулирование на Украине

§ 1. Особливост і правового регулювання валютних в ід носин
Укра їна як самост і йна держава зд і йсню є зовн і шньоторговельн і
та i нші економ і ч ні зв'язки і з заруб і жними країнами через свої
органи та уповноваже ні нею установ и i орган і зац ії . Режим зд і
йснення валютних операц і й на терит орії Укра ї ни, загальн і
принципи валютного регулювання повноваження державних орган і в i функ
ії банк і в та і нших кредитноф ін ансових установ Укра їн и в
регулюванн і валютних операц ій , права i обов'язки суб'ект і в
валютних в ід носин установлен і Декретом Каб і нету М і н і стр і в
Укра їн и «Про систему валютного регулювання i валютного контролю», а
також ін шими актами валютного законодавства. В ід омост і Верховно ї
' Ради Укра їни . — 1993. — № I 7 . — Ст. 184.
Велику к і льк і сть нормативн и х акт і в, що регулюють валют ні в ід
носини, вида є Нац іо нальний банк Укра їн и.
Валют ні в ід носини складаються в сфер і ф і н ан сово ї д і яльност
і держави i пов'язан і з її роллю в розпод іл i перерозпод ілі
валового внутр і шнього продукту з метою утворення i використання
необх ід них сус пі льству валютних фонд і в.
В Укра їні до таких фонд і в належать: Державний валютний фонд,
республ і канський (Автономно ї Республ і ки Крим) валютний фонд, м і
сцев і валюти і фонди, шо утворюються i використовуються виконавчими
органами м і сцевого самоврядування, а також валют ні фонди юридичних
i ф і зичних ос і б, громадських орга ні за ці й, і нших ос і б. Серед
них сл ід розр і зняти державн і централ і зован і та децентрал і
зован і фонди, а також фонди, як і власне держав і не належать.
В ід пов ід но до статт і 14 Декрету Каб і нету М і н і стр і в Укра
їн и «Про систему валютного регулювання i контролю» Каб ін ет М і н і
стр і в Укра їн и забезпечу є формування Державного валютного фонду:
— за рахунок кошт і в Державного бюджету у межах сум видатк і
в, затверджених Верховною Радою Укра їн и;
— шляхом ку пі вл і валютних ці нностей на м і жбанк і вському
валютному ринку Укра їн и або за погодженням з Нац іо нальним банком
Укра їн и на м і жнародному валютному ринку;
— шляхом одержання кредит і в у і ноземн і й валют і у межах
затвердженого Верховною Радою Укра їн и л і м і ту зовн і шнього
державного боргу Укра їн и;
— за рахунок ін ших надходжень, передбачених чинним
законодавством.
В і дпов і дно до вищенаведено ї статт і Рада М і н і стр і в
Автономно ї Республ і ки Крим, м і сцев і державн і адм іні стра ції ,
виконавч і ком і тети м і сцевих рад формують в ідп ов ід но республ і
канський (Автономно ї Республ і ки Крим) та м і сцев і валютн і фонди
шляхом придбання ін оземно ї валют и на м і жбанк і вському валютному
ринку Укра їн и за рахунок кошт і в в і дпов і дних бюджет і в у межах
затверджених Верховною Радою Автономно ї Республ і ки Крим, мі с ц
евими радами сум видат кі в, а також за рахунок і нших надходжень,
передбачених чинним законодавством, i виступають