Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Виконавча влада

Скачать реферат↓ [15.48 KB]Текст реферата Виконавча влада

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Контрольна робота
з предмету “Адміністративне право України”
Виконала:
студентка групи ПБЗ – 24
Калуга Юліана
Ірпінь 2002
ВИКОНАВЧА ВЛАДА. ПОНЯТТЯ, ФУНКЦІЇ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів
України.
Серед органів державної влади важливе місце посідають органи
виконавчої влади, що здійснюють функції державного управління
економічним, соціальнокультурним та адміністративнополітичним
будівництвом. Від результатів діяльності цих органів понад усе
залежить соціальноекономічний та політичний стан країни. Саме ці
органи виступають основним суб'єктом адміністративного права.
В адміністративноправовій науці під органом виконавчої влади
визнається частина державного апарату (організація), яка має власну
структуру та штат службовців і в межах встановленої компетенції
здійснює від імені і за дорученням держави функції державного
управління в економічній, соціальнокультурній,
адміністративнополітичній сферах суспільного життя. Це поняття має
найбільш вагомі ознаки органів виконавчої влади. Такі органи є
державними і разом з органами законодавчої та судової влади складають
єдиний державний апарат. Тому органи виконавчої влади мають усі
найважливіші ознаки державних органів, але, крім того, вони мають і
власні специфічні риси, які обумовлені завданнями та особливим
характером державного управління. Органи виконавчої влади створюють і
свій власний апарат апарат державного управління, який належить до
числа складних самоврядних систем. Він являє собою цілісне утворення,
яке складається з великої кількості різноманітних частин окремих
органів та їх структурних підрозділів.
Органи виконавчої влади реалізують функції держави, виконуючи
положення Конституції та законів України, актів Президента України, а
також нормативні акти органів державного управління вищого рівня.
Кожен орган виконавчої влади, діючи від імені та за дорученням
держави, має певний правовий статус, виступає носієм відповідних
повноважень юридичновладного характеру, реалізація яких забезпечує
йому досягнення мети виконавчорозпорядчої діяльності. Органи
виконавчої влади наділяються необхідною оперативною самостійністю, що
виражається в їх компетенції предметах відання, правах, обов'язках,
територіальних межах діяльності кожного окремого органу. Компетенція
це певний обсяг державної діяльності, покладений на конкретний орган,
або коло питань, передбачених законодавством, іншими
нормативноправовими актами, які він має право вирішувати в процесі
практичної діяльності (коло питань, що вирішуються міністерством,
визначається у положенні про .відповідне міністерство; відомством у
положенні про відповідне відомство).
Кожен орган виконавчої влади має