Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Экономико-математическое моделирование

Реферат Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

Скачать реферат↓ [146.11 KB]Текст реферата Взаємовідносини продуктивних сил і виробничих відносин

П Л А Н
Вступ.
1. Поняття продуктивних сил та виробничих відносин в економічній
теорії.
2. Взаємовплив та взаємозалежність продуктивних сил і виробничих
відносин.
3. Еволюція розвитку продуктивних сил в у різних суспільних
формаціях.
Висновки.
Список літератури.
Вступ.
Історичний екскурс у минуле економічної думки показує, що люди завжди
прагнули теоретично усвідомити економічні умови свого існування,
мотиви господарської діяльності, а відтак, розгадавши таємниці
економічних процесів, спробувати управляти ними. Практичні потреби
регулювання економічного життя й зумовили виникнення економічної
теорії.
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна
сума поглядів на господарські явища, на ушійні сили економічної
діяльності людей. Істотного розвитку вона досягла в епоху
рабовласництва. В працях Ксенофонта (430-355 рр. до н. е.), Платона
(427-347 рр. .о н. є.), Аристотеля (384-322 рр. до н. е.), а також
мислителів стародавнього Риму, Індії, Китаю міститься спроба з позицій
свого часу з?ясувати загальні принципи економічного розвитку.
«Економікс» (домашнє господарство) -так називалася праця видатного
мислителя стародавньої Греції Ксенофонта, в якій зроблена спроба
обгрунтувати мотиви господарської діяльності людей, висловлено ряд
цікавих економічних думок.
Але не кожна економічна думка розвивається у систему поглядів і стає
економічним ученням. Ні в рабовласницькому, ні у феодальному
суспільстві ще не існувало стрункої системи економічних поглядів на
економічні процеси. Вона складається поступово в процесі історичного
розвитку суспільства.
Могутнім поштовхом до формування економічної науки стало становлення
в усіх структурах суспільного життя капіталістичних відносин, коли
бурхливими темпами почали розвиватися продуктивні сили, стали
формуватися ринок, обмін, торгівля. З?явилася потреба в дослідженні
всіх ціх явищ, вивченні закономірностей функціонування економії в
цілому. Врешті-решт постало питання і про джерела богатства націй і
народів, груп людей, окремих осіб, засоби їх виміру.
Не відразу, суперечливо, але формується система погл ядів на всі ці
питання. Відбувається і становлення економічної теорії як науки під
назвою політична економія. Цей термін був уперше застосований
французьким економістом Антуаном Монкрет?є у праці «Трактат політичної
економії» (1615 р.). Тривалий час саме під цією назвою розвивалася
економічна теорія. Назва ж походить від грецьких слів «пі
літикос»-суспільний, державний і «ойкономія»-управління, домашнє
господарство («ойкос» дім, господарство, «номос» закон).
Визначне місце в історії політичної економії зайняло вчення
меркантелістів. Воно зародилось у XVI-XVII с у країнах Західної
Європи. Виражаючи інтереси торгової буржуазії, це вчення було
спрямоване проти феодалізму. У меркантелістів об?єктом досліджень був
обіг, зокрема багато уваги приділялося зовнішній торгівлі. Саме обіг
вважався тією сферою, де створюється багатство. Загалом же у
меркантелістів переважав поверховий опис явищ