Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Значення об'єктивної сторони злочину для його кваліфікації

Скачать реферат↓ [22.18 KB]Текст реферата Значення об'єктивної сторони злочину для його кваліфікації

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ , УПРАВЛІННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
Навчальна дисципліна: Кримінальне право
Тема: Значення об ’ єктивної сторони злочину
для його кваліфікації
ВСТУП
1. ПОНЯТТЯ ОБ ’ ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ І ЇЇ ЗН А
ЧЕННЯ_______________________________________ ст. 3
2. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНЕ ДІЯННЯ (ДІЯ АБО БЕЗДІЯЛ І НІСТЬ ЇХ ФОРМИ Й
ОЗНАКИ _____________ ст . 5
3. СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ НАСЛІДКИ. ПОНЯТТЯ І ВИДИ
___________________________________________________ ст. 8
4. ПРИЧИННИЙ ЗВ ’ ЯЗОК МІЖ ДІЄЮ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ
___________________________________________________ ст.9
5. ФАКУЛЬТАТИВНІ ОЗНАКИ ОБ ’ ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ
ЗЛОЧИНУ_________________________________________ ст.10
ЗАКІНЧЕННЯ______________________________________ ст.12
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ______________________________ ст.14
ВСТУП
У даній роботі розглядається тільки об'єктивна сторона зл о чину.
Якот ознаки, що характеризують зовнішній прояв злочину, зміни в
навколишньому соціальному середовищі , до яких призв о дить учинення
злочину, а також саме діяння, подія вчинення злоч и ну. Можна
визначити:
n дія активна поведінка. Суспільно значиме поводження особи , що
складається з власних фізичних зусиль особи, викори с тання іншої
особи, а також використання машин, механізмів, сил природи або тварин.
n бездіяльність – пасивна поведінка. Невиконання особою своїх
професіональних та інших обов'язків .
Об'єктивна сторона злочину це зовнішній акт суспільно небезпечного
зазіхання на об'єкт, що охороняється кримінальним пр а вом. Об'єктивну
сторону складають :
n суспільно небезпечне діяння;
n злочинні наслідки;
n причинний зв'язок між діянням і злочинними наслідк а ми;
n засіб, місце, час, знаряддя й обстановка вчинення злоч и ну.
Всі ці елементи об'єктивної сторони злочину мають значе н ня:
Ё для встановлення наявності складу злочину як підстави кримін а
льної відповідальності;
Ё для правильної кваліфікації вчиненого;
Ё для призначення справедливого покарання.
Об'єктивна сторона злочину важлива передумова кримін а льної
відповідальності, це своєрідний фундамент кримінальної ві д
повідальності, без якого вона взагалі не існує. Це головний крит е рій
в оцінці намірів і цілей злочинця, в оцінці його суб'єктивної стор о
ни .
ПОНЯТТЯ ОБ ’ ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ
І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
Об'єктивну сторону злочину утворюють:
1. Ознаки, що є компонентами самої злочинної діяльності і безпос е
редньо характеризують її зовнішній прояв:
v суспільно небезпечне діяння (дія або безді я льність);
v суспільно небезпечні наслідки (злочинний результат);
v причинний зв'язок між суспільно небезпечним діянням і суспіл ь но
небезпечними наслідками;
v спосіб, знаряддя і засоби , місце, час і обстановка вчинення зл о
чину.
2. Ознаки, що характеризують сукупність умов, за яких вчиняється
діяння:
v місце, час, обстановка вчинення злочину або їх своєрідне поє д
нання – ситуація.
Об'єктивна сторона злочину важлива передумова кримін а льної