Аналіз фінансового стану ЗАТ "Перлина"

Тип:
Добавлен:

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра економіки підприємства

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ЗАТ „Перлина”

Студента 4 курсу,

11 групи

ФЕМП

Лабзіна А.О.

Викладач:

Височин І.В.

Київ – 2009

I. Аналітичний блок

1. Аналіз обсягу та структури активів торговельного підприємства

Табл. 1

Динаміка обсягу та складу активів підприємства

Показники

Обсяг, тис.грн.

Абсолютна зміна, тис.грн.

Темп приросту, %

На 01.01.2007

На 01.01.2008

На 01.01.2009

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Необоротні активи

9328,6

10963,9

10967,6

1635,30

3,70

17,53

0,03

1.1.Нематеріальні активи

1,5

0

0

-1,50

0,00

-100,00

0,00

1.2. Незавершене будівництво

6752,5

8682

8740,3

1929,50

58,30

28,57

0,67

1.3. Основні засоби

2457,7

2245,6

2191

-212,10

-54,60

-8,63

-2,43

1.4.Довгострокові фінансові інвестиції

1,3

15,7

15,7

14,40

0,00

1107,69

0,00

1.5.Довгострокова дебіторська заборгованість

115,6

0

0

-115,60

0,00

-100,00

0,00

1.6. Відстрочені податкові активи

0

20,6

20,6

20,60

0,00

0,00

0,00

1.7. Інші необоротні активи

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

2151,9

2317,5

6836

165,60

4518,50

7,70

194,97

2.1. ЗАПАСИ, всього

1251,3

347,7

180,8

-903,60

-166,90

-72,21

-48,00

Виробничі запаси

452,7

15,6

8,3

-437,10

-7,30

-96,55

-46,79

Незавершене виробництво

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Товари

798,6

332,1

172,5

-466,50

-159,60

-58,41

-48,06

2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього

524,9

1114

480,5

589,10

-633,50

112,23

-56,87

Векселі одержані

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0

10,6

36,8

10,60

26,20

0,00

247,17

Дебіторська заборгованість за розрахунками

0,1

1,5

0

1,40

-1,50

1400,00

-100,00

Інша поточна дебіторська заборгованість

524,8

1101,9

443,7

577,10

-658,20

109,97

-59,73

2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4. ГРОШОВІ КОШТИ

8,8

509,2

6056,8

500,40

5547,60

5686,36

1089,47

2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

366,9

346,6

117,9

-20,30

-228,70

-5,53

-65,98

3. Витрати майбутніх періодів

1,5

2,8

5,3

1,30

2,50

86,67

89,29

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

11482

13284,2

17808,9

1802,20

4524,70

15,70

34,06

Аналіз проводився на основі даних за 2007 та 2008 роки. Як видно з таблиці, активи підприємства постійно зростали протягом усього періоду – спочатку на 15,7%, а потім – на 34,06%. Найбільшої зміни з усіх представлених даних зазнали грошові кошти. Спочатку їх обсяг було збільшено на 5686,4%, а потім – на 1089,5%. Це дозволяє зробити висновок про те, що підприємство переводить свої активи у грошову форму. Про подальші плани при такій стратегії можна лише здогадуватися.

Не дивлячись на це, необоротні та оборотні активи також зазнають постійного зростання,хоч і не такого стрімкого, як попередній показник.

Табл. 2

Динаміка структури активів підприємства

Показники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Необоротні активи

81,25

82,53

61,58

1,29

-20,95

1.1.Нематеріальні активи

0,01

0,00

0,00

-0,01

0,00

1.2. Незавершене будівництво

58,81

65,36

49,08

6,55

-16,28

1.3. Основні засоби

21,40

16,90

12,30

-4,50

-4,60

1.4.Довгострокові фінансові інвестиції

0,01

0,12

0,09

0,11

-0,03

1.5.Довгострокова дебіторська заборгованість

1,01

0,00

0,00

-1,01

0,00

1.6. Відстрочені податкові активи

0,00

0,16

0,12

0,16

-0,04

1.7. Інші необоротні активи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Оборотні активи

18,74

17,45

38,39

-1,30

20,94

2.1. ЗАПАСИ, всього

10,90

2,62

1,02

-8,28

-1,60

Виробничі запаси

3,94

0,12

0,05

-3,83

-0,07

Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Товари

6,96

2,50

0,97

-4,46

-1,53

2.2. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, всього

4,57

8,39

2,70

3,81

-5,69

Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,00

0,08

0,21

0,08

0,13

Дебіторська заборгованість за розрахунками

0,00

0,01

0,00

0,01

-0,01

Інша поточна дебіторська заборгованість

4,57

8,29

2,49

3,72

-5,80

2.3. ПОТОЧНІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

3,83

34,01

3,76

30,18

2.5. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

3,20

2,61

0,66

-0,59

-1,95

3. Витрати майбутніх періодів

0,01

0,02

0,03

0,01

0,01

4. ВСЬОГО АКТИВІВ

100

100

100

х

х

Значною мірою зменшуються запаси підприємства.

Варто зазначити, що у другому періоді зменшення зазнають усі показники, крім оборотних та необоротних активів, незавершеного будівництва, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів. Як це не дивно, але, скоріш за все, підприємство намагається звернути діяльність, перед тим перевівши свої активи у грошову форму. Такий стан речей не характеризує підприємство з гарної сторони. Потрібно збільшувати вартість основних засобів, деяких видів запасів, інакше така ситуація може призвести до зупинки діяльності.

В таблиці 2 показано питому вагу кожного виду активу у загальній їх вартості. Видно, що у другому періоді грошові кошти значною мірою збільшили свою питому вагу (з 3,76% до 3,18%). Також зросла питома вага оборотних активів – за рахунок грошових коштів - та витрат майбутніх періодів. Цікаво, що підприємство збільшує питому вагу більш ліквідних активів – оборотних. Така тенденцій зайвий раз наводить на думку, що в інтересах підприємства перевести всі активи у грошову масу, а не подальший розвиток підприємства.

2. Аналіз обсягу і структури пасивів (капіталу) торговельного підприємства

Динаміка капіталу підприємства представлена у таблиці 3.

Загальний обсяг пасиву, звичайно як і активу, зростає протягом усього досліджуваного періоду. Власний капітал має стрибкоподібну тенденцію – за зменшенням на 7,8% йде зростання на 141,7%. Відповідно, позиковий капітал зазнає спочатку зростання на 68,6%, а потім – спад на 98,35%. Видно, що в другому періоді підприємство переходить на більш високий рівень самофінансування, погашає заборгованості.

Разом із переведенням активів у грошову форму, збільшення відсотку власних коштів так само свідчить про приведення підприємства до стану «швидкого реагування», коли, в разі необхідності, можна буде швидко ліквідувати підприємство.

Крім того, у другому та третьому періодах у підприємства з’явився нерозподілений збиток, що, скоріше за все, є результатом чистого збитку у попередніх періодах.

Табл. 3

Динаміка обсягу та складу капіталу підприємства

Показники

Обсяг, тис.грн.

Абсолютна зміна, тис.грн.

Темп приросту, %

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Власний капітал

7949

7327,5

17710,7

-621,50

10383,20

-7,82

141,70

1.1. Статутний капітал

135,6

135,6

10135,6

0,00

10000,00

0,00

7374,63

1.2. Пайовий капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Додатковий вкладений капітал

7709,1

7709,1

7709,1

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4. Інший додатковий капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5. Резервний капітал

34

34

34

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

70,3

-551,2

-168

-621,50

383,20

0,00

0,00

1.7. Неоплачений капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. Вилучений капітал

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Позиковий капітал

3533

5956,7

98,2

2423,70

-5858,50

68,60

-98,35

2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Цільове фінансування

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3. Поточні зобов’язання

3533

5956,7

98,2

2423,70

-5858,50

68,60

-98,35

Короткострокові кредити банків

3461,2

4849,3

0

1388,10

-4849,30

40,10

-100,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Векселі видані

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,7

0,4

32,5

-0,30

32,10

-42,86

8025,00

Поточні зобов’язання за розрахунками

7,8

67

33,7

59,20

-33,30

758,97

-49,70

Інші поточні зобов’язання

63,3

1040

32

976,70

-1008,00

1542,97

-96,92

2.4. Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього

11482

13284,2

17808,9

1802,20

4524,70

15,70

34,06

Підприємством були майже погашені короткострокові заборгованості, повністю погашені короткострокові кредити банків. Позиковий капітал було зменшено на 98,4%.

Вся потужність підприємства переносить на власні джерела фінансування, що є свідченням згортання діяльності.

Для розвитку підприємства необхідно отримати ряд кредитів для збільшення активів, зокрема – основних засобів. Лише в такому разі можливе подальше функціонування ЗАТ «Перлина».

Структура капіталу підприємства показана у таблиці 4.

Табл. 4

Динаміка структури капіталу підприємства

Показники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Власний капітал

69,23

56,95

99,45

-12,28

42,51

1.1. Статутний капітал

1,18

0,98

56,38

-0,20

55,40

1.2. Пайовий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. Додатковий вкладений капітал

67,14

55,72

42,88

-11,42

-12,84

1.4. Інший додатковий капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5. Резервний капітал

0,30

0,25

0,19

-0,05

-0,06

1.6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

0,61

-3,98

-0,93

-4,60

3,05

1.7. Неоплачений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8. Вилучений капітал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Позиковий капітал

30,77

43,05

0,55

12,28

-42,51

2.1. Забезпечення наступних виплат та платежів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цільове фінансування

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Довгострокові зобов’язання

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Довгострокові кредити банків

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3. Поточні зобов’язання

30,77

43,05

0,55

12,28

-42,51

Короткострокові кредити банків

30,14

35,05

0,00

4,91

-35,05

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Векселі видані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,18

0,00

0,18

Поточні зобов’язання за розрахунками

0,07

0,48

0,19

0,42

-0,30

Інші поточні зобов’язання

0,55

7,52

0,18

6,97

-7,34

2.4. Доходи майбутніх періодів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, всього

100

100

100

х

х

Як видно з таблиці, збільшення в останньому періоді власного капіталу до рівня 42,%1% усього капіталу (відповідно, зменшення позикового капіталу на таку ж суму) відбулося лише завдяки збільшенню статутного капіталу, оскільки всі інші елементи власного капіталу були зменшені. Поточні зобов’язання були зменшені до 0,5% усіх джерел фінансування, довгострокових зобов’язань не було протягом усього періоду. Бачимо, що потужність функціонування підприємства перенеслася на статутний та додатковий капітал. Можна зробити висновок, про те, що після погашення позик, підприємство зберегло додаткові кошти у вигляді статутного капіталу, так як фактичний обсяг додаткового капіталу не змінювався.

З проведеного аналізу видно, що підприємство мобілізує активи у найліквідніший актив – грошові кошти. Про мету такої стратегії можна лише здогадуватися, проте, скоріш за все, це робиться для того, щоб не бути «прив’язаним» до підприємства і у разі необхідності ліквідувати його в швидкому темпі.

3. Аналіз структури оборотних активів торговельного підприємства

Табл. 5

Динаміка структури оборотних активів підприємства

Показники

Питома вага

Абсолютна зміна

На 01.01.07

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Запаси, всього

58,15

15,00

2,64

-43,15

-12,36

Виробничі запаси

21,04

0,67

0,12

-20,36

-0,55

Незавершене виробництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Готова продукція

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Товари

37,11

14,33

2,52

-22,78

-11,81

2. Дебіторська заборгованість

24,39

48,07

7,03

23,68

-41,04

Векселі одержані

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

За товари, роботи, послуги

0,00

0,46

0,54

0,46

0,08

За розрахунками

0,00

0,06

0,00

0,06

-0,06

Інша поточна дебіторська заборгованість

24,39

47,55

6,49

23,16

-41,06

3. Поточні фінансові інвестиції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

0,41

21,97

88,60

21,56

66,63

5. Інші оборотні активи

17,05

14,96

1,72

-2,09

-13,23

Всього

100

100

100

х

х

Аналіз структури оборотних активів підприємства показав, що крім грошових коштів та, у незначній мірі, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, усі показники були зменшені в останньому періоді. Збільшення дебіторської заборгованості можна пояснити тим, що це фактор, який слабко залежить від самого підприємства і його важко контролювати.

Бачимо, як вже говорилося, що всі активи переводяться у грошові кошти. Це може означати або те, що керівництво невдовзі закриє підприємство, тому і збирає кошти або, що є менш вірогідним, те, що компанія збирається реалізувати якийсь капіталомісткий проект. Загалом, варто зробити висновок про можливе зменшення ефективності діяльності у майбутньому в зв’язку зі зменшенням майже всіх видів активів, необхідних для нормального функціонування підприємства.

4. Аналіз прибутковості активів торговельного підприємства та оцінка впливу факторів на її зміну за допомогою моделі Дюпон-каскад

Табл. 6

Динаміка прибутковості активів підприємства та оцінка впливу факторів на її зміну (модель Дюпон-каскад)

Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темпи приросту, %

1. Середня сума активів, тис.грн.

12383,1

15546,55

3163,45

25,55

2. Дохід (виручка) від реалізації товарів, тис.грн.

509,5

2475,5

1966,00

385,87

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис.грн.

-580,2

447,3

1027,50

-177,09

4. Прибутковість реалізації, %

0,00

18,07

131,95

0,00

5. Коефіцієнт оборотності активів, разів

0,04

0,16

0,12

287,00

6. Прибутковість активів, %

0,00

2,88

2,88

0,00

7. Зміна прибутковості активів за рахунок:

Прибутковості реалізації, %

х

х

0,74

Коефіцієнту оборотності активів, %

х

х

2,13

Дані по прибутковості за перший період мають нульові значення в зв’язку з відсутністю прибутку – фінансовий результат від звичайної діяльності є від’ємним. У другому періоді спостерігається позитивне значення цього показника. Примітним є важко пояснюване зростання товарообороту підприємства на 385%, яке спричинило появу прибутку на відміну від збитку у минулому періоді.

Значення 18,07% прибутковості реалізації говорить про те, що саме такий відсоток товарообороту є фінансовим результатом діяльності до оподаткування, тобто майже чистим прибутком (за виключенням надзвичайних доходів-витрат та податків). Коефіцієнт оборотності зріс, що означає те, що загальна вартість активів стала швидше обертатися (більше разів на рік) і приносити прибуток. Прибутковість активів показує, що фін. рез-тат діяльності становить 2,88% від застосованих активів, тобто одна гривня активів приносить 28 коп. фін. рез-тату.

Варто також сказати, що прибутковість активів зросла на 0,74 % завдяки зростанню прибутковості реалізації та на 2,13% через збільшення коефіцієнту оборотності.

Таким чином, прибутковість активів збільшилася з 0 до 2,88%, що є позитивною тенденцією.

5. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності

Табл. 7

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності підприємства

Показники

Фактично на:

Абсолютна зміна

01.01.07

01.01.08

01.01.09

Базисна

Ланцюгова

На 01.01.08

На 01.01.09

На 01.01.08

На 01.01.09

1. Сума ліквідних активів, тис.грн.

2153,4

2320,3

6841,3

166,90

4687,90

166,90

4521,00

2. Сума швидколіквідних активів, тис.грн.

533,7

1623,2

6537,3

1089,50

6003,60

1089,50

4914,10

3. Сума готових засобів платежу, тис.грн

8,8

509,2

6056,8

500,40

6048,00

500,40

5547,60

4. Коефіцієнт забезпеченості:

0,00

0,00

0,00

0,00

Ліквідними активами

0,19

0,17

0,38

-0,01

0,20

-0,01

0,21

Швидколіквідними активами

0,05

0,12

0,37

0,08

0,32

0,08

0,24

Готовими засобами платежу

0,00

0,04

0,34

0,04

0,34

0,04

0,30

5. Загальний коефіцієнт покриття

0,61

0,39

69,67

-0,22

69,00

-0,22

69,22

6. Проміжний коефіцієнт покриття

0,15

0,27

66,57

0,12

66,42

0,12

66,30

7. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00

0,09

61,68

0,08

61,68

0,08

61,59

8. Коефіцієнт відволікання оборотних активів:

0,00

0,00

0,00

0,00

У запаси

0,58

0,15

0,03

-0,43

-0,56

-0,43

-0,12

У дебіторську заборгованість

0,24

0,48

0,07

0,24

-0,17

0,24

-0,41

9. Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті поточних зобов’язань

0,35

0,06

1,84

-0,30

1,49

-0,30

1,78

10. Частка власного оборотного капіталу у покритті запасів

0,00

0,00

37,30

0,00

37,30

0,00

37,30

11. Коефіцієнт маневрування

0,00

0,00

0,38

0,00

0,38

0,00

0,38

12. Коефіцієнт співвідношення власного оборотного капіталу та загального обсягу оборотного капіталу (коефіцієнт самофінансування)

0,00

0,00

0,99

0,00

0,99

0,00

0,99

Сума ліквідних активів підприємства складається з витрат майбутніх періодів та оборотних активів. Ця величина була збільшена підприємством як за рахунок приросту першого складника, так і другого.

Швидколіквідні активи включають у себе грошові кошти, дебіторську заборгованість та поточні фін. інвестиції. Зростанням цей показник зобов’язаний грошовим коштам, оскільки поточні фін. інвестиції були відсутні в обох періодах, а дебіторська заборгованість зазнала спаду у другому періоді.

Готові засоби платежу (поточні фін. інвестиції та грошові кошти), відповідно, також зросли.

Аналіз коефіцієнтів забезпеченості показав, що в останньому періоді підприємство забезпечено усіма видами активів на майже однаковому рівні.

Загальний коефіцієнт покриття (рекомендоване значення – понад 2) було збільшено з 0,61 саном на 1.01.07 до 69,67 на 1.01.09. Це говорить про достатню оцінку платоспроможності підприємства, характеризує той факт, що всі оборотні активи у достатній мірі покривають поточні зобов’язання. Такий самий результат і по швидко ліквідних активах – здатність повністю покрити поточні зобов’язання. Оскільки ці два коефіцієнти завдячують своїми значенням грошовим коштам, то коефіцієнт абсолютної ліквідності так само показує достатність (навіть надлишковість) готових засобів платежу для покриття поточних зобов’язань. Коефіцієнти відволікання активів у запаси і дебіторську заборгованість показують, що занадто мала частина активів припадає на долю цих видів ресурсів. Тобто підприємство виділяє мало уваги цих життєво необхідних активам.

Коефіцієнт участі матеріальних запасів у покритті зобов’язань у третьому періоді (на відміну від перших двох) показує повну здатність покрити матеріальними запасами поточні зобов’язання підприємства. Це пов’язано із значним зменшенням поточних зобов’язань у третьому періоді. Частка власного оборотного капіталу у покритті запасів є (і присутня в значній мірі) лише в третьому періоді, оскільки в перших двох оборотний капітал відсутній – оборотні активи фінансуються повністю за рахунок позикового капіталу.

Так само і коефіцієнт маневрування – відмінний від нуля лише у третьому періоді, коли він набуває оптимального значення, показуючи 38% власного оборотного капіталу у складі всього капіталу підприємства.

Коефіцієнт самофінансування показує, що в останньому періоді майже весь оборотний капітал фінансується за рахунок власного капіталу, що перегукується із значним зменшенням позикового капіталу, виявленого у перших двох пунктах.

6. Аналіз показників ділової активності (оборотності)

Табл. 8

Аналіз ділової активності підприємства

Показники

2007 рік

2008 рік

Абсолютна зміна

Темп приросту, %

1. Коефіцієнти оборотності, разів

1.1. Коефіцієнт оборотності активів, рази

0,04

0,16

0,12

287,00

1.2. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, рази

0,23

0,54

0,31

137,24

1.3. Коефіцієнт оборотності запасів, рази

0,46

1,51

1,05

225,90

1.4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, рази

0,62

3,11

2,48

399,40

1.5. Коефіцієнт оборотності капіталу, рази

0,04

0,16

0,12

287,00

1.6. Коефіцієнт оборотності власного капіталу, рази

0,07

0,20

0,13

196,44

1.7. Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, рази

0,11

0,82

0,71

661,49

1.8. Коефіцієнт оборотності короткострокового позикового капіталу, рази

0,11

0,82

0,71

661,49

1.9. Коефіцієнт оборотності довгострокового позикового капіталу, рази

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, рази

0,09

0,16

0,07

83,38

2. Періоди обороту, дні

2.1. Період обороту активів, дні

8871,11

2292,26

-6578,85

-74,16

2.2. Період обороту оборотних активів, дні

1600,91

674,82

-926,09

-57,85

2.3. Період обороту запасів, дні

787,42

241,61

-545,81

-69,32

2.4. Період обороту дебіторської заборгованості, дні

587,04

117,55

-469,49

-79,98

2.5. Період обороту капіталу, дні

8871,11

2292,26

-6578,85

-74,16

2.6. Період обороту власного капіталу, дні

5471,96

1845,88

-3626,08

-66,27

2.7. Період обороту позикового капіталу, дні

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

2.8. Період обороту короткострокового позикового капіталу, дні

3399,16

446,38

-2952,77

-86,87

2.9.Період обороту довгострокового позикового капіталу, дні

0,00

0,00

0,00

0,00

2.10. Період обороту кредиторської заборгованості , дні

4093,

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.