История

Мухаммад ат-Табари: биография, труды, вклад в науку. Влияние на мусульманскую экзегетическую традицию
Мусульманское духовенство в СССР в 1940-1980-х гг.
Развитие пивоварения в Советском Союзе в годы проведения новой экономической политики
Історіографія декабристського руху в Україні
Історіографія становлення історичної географії в Наддніпрянській Україні (1840-і рр. – початок XX ст.)
Дипломатична діяльність українських гетьманів: чорноморський вектор
Развитие предприятий Зингер в Российской Империи во второй половине XIX - начале ХХ вв.
Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького
Развитие русской армии в 50-60-х годах XIX века
Історія економічного розвитку Криму
Історія про заколот при дворі арабського халіфа за участю лікаря-християнина
Навчально-виховний процес у Полтавському кадетському корпусі (на матеріалах спогадів Михайла Домонтовича)
Развитие системы органов полиции в Российской империи во второй половине XIX века
Наука і освіта України в повоєнний період (1944-1956 рр.)
Діяльність дипломатичної місії США в Криму (квітень-листопад 1920 р.)
Настроения солдат российской армии в годы Первой мировой войны по источникам личного происхождения
Діяльність жіночих рад Львівщини в середині 1940-х - першій половині 1950-х років
Наслідки радянських інтеграційних практик у Криму (1921-1991 рр.)
До питання про виникнення анархістського руху в Україні
Диссидентское движение в СССР в 1960-1980-е гг.
Історія України од найдавніших часів
Діяльність Михайла Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка: історіографічний огляд досліджень українських істориків з діаспори
Развитие Слободской школы им. Г.Н. Пономарева с момента её открытия и до наших дней
Диссертационные практики и профессиональное сообщество историков дореволюционной России
Донское казачество в Первой мировой войне на Кавказском фронте
Капіталістична трансформація суспільства у Російській імперії (на прикладі південноукраїнських губерній 1861–1917 рр.)
Доля національного романтизму: сучасне прочитання
К вопросу о защите религиозных чувств христиан в правовом регулировании торговли в Российской империи на рубеже ХIХ-ХХ веков
Допоміжні історичні дисципліни в Польщі (1988-2015 рр.)
Договірно-правова діяльність короля Англії Генріха VIII та кардинала Томаса Вулсі як складова 'італійських війн' у XVI столітті
Діяльність української діаспори в США та Канаді у др. пол. ХХ ст. - поч. ХХІ ст. за матеріалами фондової колекції Національного музею історії України
Донское казачество в войнах России второй половины XVII века
Еволюція румунського комунізму: від сталінського тоталітаризму до націонал-комунізму Нікола Чаушеску
Еволюція суспільного життя Київської Русі (до середини ХІІ ст.)
Епістолярні і мемуарні джерела дослідження громадської діяльності Єлизавети Милорадович
Етнополітичний конфлікт КНР та Тибету (кінець 1980-х рр. — початок ХХІ ст.)
Етнополітичні причини голоду 1932-1933 рр. в Україні: сучасна історіографія
Думская монархия в России
Досуговые занятия жителей Москвы
Ерофей Павлович Хабаров: факты и мнения
Духовно-нравственные приоритеты российского дворянства и их трансформация в конце XIX – начале XX веков
Духовно-нравственные приоритеты российского дворянства и их трансформация в конце XIX – начале XX века
Европейская политика Испании в эпоху Габсбургов
Етносоціальна основа становлення Кримського ханства
Етносоціальний склад українських поселень у складі Польщі до 1569 р.
Європейський вплив на модерне пробудження українства у сучасній історіографії
Жизнь и труды выдающегося библиографа России – И.В. Владиславлева
Женские стрелковые воинские формирования в годы Великой Отечественной войны
Женские батальоны смерти в годы Первой мировой войны
Жанна д’Арк: исторический портрет
Життєвий шлях і наукова спадщина О.О. Русова (до 170-ї річниці з дня народження)
Женщины в социально-политической жизни российского общества в XIX веке
Женщины императорского дома в политической и религиозной жизни Рима
Участь реєстрового вільного козацтва у війні проти більшовицької Росії (грудень 1917 — січень 1918 рр.)
Проблема походження болгар у праці Васіла Златарского 'История на бьлгарската держава през средните векове'
Правление Екатерины II
Флавий Аэций как историческая личность и его вклад в развитие Римской империи
Развитие промышленной архитектуры БССР в 1920-1980 гг.
Советско-германские отношения в 1933-1936 гг. на материалах дипломатических документов и прессы
Митрополит Полікарп (Сікорський) тимчасовий адміністратор Української Автокефальної Православної Церкви під час Другої Світової війни (1941-1944 рр.)
Формирование большевистского режима в России. Гражданская война
Митридат-6 Евпатор, как последний великий враг Рима
Проблема терору в контексті актуальних акцентів сучасного цивілізаційного розвитку
Становление двухпартийной системы в Великобритании.
Советско-германские отношения в 1939-1941
Проблема северо-западной границы Индии в британской политике в конце XIX - начале XX века
Миф об Аргонавтах как исторический источник
Формирование историографии политических репрессий в Союзе Советских Социалистических Республик в 1930–1950-е гг. в период 'перестройки'
Мифологизация истории как средство формирования новых этнокультурных идентичностей в России и на постсоветском пространстве
Формирование историографии политических репрессий в СССР в 1930-1950-е гг. в период 'перестройки'
Советско-германский пакт о ненападении 1939 года в отечественной и зарубежной историографии
Современные западные переводы трактата 'Дао дэ Цзин'
Создание Красной Армии
Проблемы изучения русско-японской войны в историографии
Михайло Грушевский та 'Київська Старовина'
Формирование концепции человека коммунистического будущего и ее отражение в документах КПСС и общественных организаций конца 1950-х – первой половины 1960-х годов
Мифология и мировоззрение древней Руси в новейшей отечественной историографии
Життя робітників в роки НЕПу
Проекти водного сполучення морів у СРСР на основі Дніпра як продовження концепції Міжмор’я після другої світової війни
Промышленность Беларуси в годы первой мировой войны
Проекты социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, в РСФСР в 1929-1941 гг.
Формы благотворительной деятельности в Российской империи середины XIX в.
Формирование религиозных взглядов на власть царя Ивана IV Грозного в контексте представлений Православной церкви о самодержавной власти
Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное
Міф про 'царський подарунок' Микити Хрущова
Промышленный переворот в Великобритании и его особенности по странам
Фотографія як джерело історичного дослідження
Формирование централизованной власти в Иране у Аршакидов и Сасанидов (III в. до н.э. – III в. н.э.)
Промышленные центры Вологодской области в 1950-1960 годы
Джерела фінансування та матеріально-технічного забезпечення місцевої промисловості України в 1943-1950 рр.
Деятельность эмигрантской организации 'Лемко союз' в 1939-1944 гг.
Источники изучения истории России
История Усть-Кубинской средней общеобразовательной школы
Джерела формування козацтва як основного етносоціального елементу на Середньому Подніпров’ї
Процеси розширення Європейського Союзу в історичній ретроспективі
Джерельна база дослідження сучасних українсько-польських відносин
Процеси одержавлення території Русі середини ІХ ст. у науковій спадщині Михайла Максимовича
Путевые заметки Ирландии XVIII-XIX веков, их специфика и потенциал как исторического источника
История формирования фашистского режима в Италии: социально-экономический аспект
Монахи Киево-Печерского монастыря как особый социокультурный элемент древнерусского общества
Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.