Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору

Тип:
Добавлен:

Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору

Бобирєв В.Є.

Дичко В.В.

Одним з актуальних питань сучасної біології і медицини є проблема індивідуалізації адаптаційної (пристосувальної) реакції на різні патологічні стани, подразники, фізичне навантаження, захворювання та інше.

Навколишнє середовище людини у теперішній час характеризується низкою агресивних чинників та явищ, що характерно для індустріально розвиненого, урбанізованого суспільства. Усе це разом взяте призводить до розвитку адаптаційних процесів з різним ступенем напруження, формування стресових реакцій, що варіює за різною глибиною і тривалістю та можливостями компенсаторних процесів. Наведене вище потребує перебудови гомеостатичних систем організму, що не може не відображатися на стані як індивідуального, так і колективного здоровя, на структурі захворювання практично здорових дітей різного віку і дітей із патологією зору. патологія зір адаптаційний напруга

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При вирішенні питання про адаптаційно-компенсаторне напруження організму дітей з патологією зору, повязаною з частковою або повною його втратою, були підстави вважати, що провідну роль у них відіграють регуляторні системи організму: імунна, нервова та ендокринна. На користь цього припущення свідчать наступні обставини.

По-перше, відомо, що рівень адаптаційного напруження організму визначається кількістю імунокомпетентних клітин - високопрофесійних лімфоцитів, а також найбільшою популяцією в периферичній крові сегментоядерних нейтро- фільних гранулоцитів (НГ). Перші відіграють ключову роль у специфічному, а другі - як у неспецифічному, так і на всіх етапах формування специфічної імунної відповіді.

По-друге, встановлено, що морфологічні та гістохімічні зміни лімфоїдної тканини органівсистеми імунітету на фоні імунізації і реактогенного стресу мають далекосяжну схожість [1; 2; 3]. В основі цих змін лежать проліферативні процеси, а інтерлейкіни (ІЬ-1, ТМЕ-а) є головними їх регуляторами.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. На даному етапі не має досліджень, що висвітлюють проблему впливу патології зору на рівень адаптаційно-компенсаторного напруження дітей віком 7-10 років із патологією зору для визначення дозованого фізичного тренінгу.

Виконання даного фрагменту роботи передбачає вивчення впливу патології зору у дітей віком 7-10 років на рівень адаптаційного напруження організму цих дітей, на показники клітинної реактивності організму дітей віком 7-10 років із патологією зору.

Мета дослідження. Встановити рівень адаптаційного напруження дітей віком 7-10 років із патологією зору.

Матеріали і методи дослідження. Проведено лабораторне обстеження периферійної крові у дітей віком 7-10 років, що навчаються у загальноосвітній школі № 17 м. Словянська, Донецької області і спеціалізованій школі-інтернат № 23 для сліпих і слабкозорих дітей. Група дітей (31 дитина), що навчалась у Словянській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступеня № 23 і складалась із 14 хлопчиків і 17 дівчаток. Досліджена група дітей такого ж віку була представлена 30 дитиною без з патології зору серед яких було 16 хлопчиків і 14 дівчаток. Середній вік практично здорових дітей 8,48±1,55 років, дослідної групи - 9,16±2,10 роки (Р>0,05). Всі діти попередньо були обстежені лікарями-спеціалістами (сімейними лікарями, офтальмологом, оториноларингологом, та іншими спеціалістами).

Для встановлення рівня адаптаційного напруження організму дітей використаний автономний гематологічний аналізатор Н.В. Для дослідження у дітей забирали із локтєвої вени цільну кров, вона змішувалась у чистій пробірці з антикоагуальтом, який зберігає структуру лімфоцитів, лейкоцитів, моноцитів, макрофагів та еритроцитів і запобігає скупченню тромбоцитів. Процес підрахунку абсолютної і відносної кількості основних популяцій.

© Бобирєв В.Є., Дичко В.В., 2017імунокомпетентних клітин здійснювали згідно інструкції щодо експлуатації автоматичного гематологічного аналізатора серії Н.В.

Імуно-гематологічні індекси і коефіцієнти, що характеризують рівень адаптаційного напруження і клітинну реактивність організму дітей розраховували за методами, описаними у роботах [4; 5; 6].

Одержані результати опрацьовані за допомогою прикладних програм MUSTAT.12 (USA).

Результати і їх обговорення. Результати вивчення рівня адаптаційного напруження організму дітей віком 7-10 років із патологією зору наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору

ПоказникиДіти з патологією)(n=31)Практично здорові дітиРM±mM±mАдаптаційний індекс0,45±0,030,45±0,04>0,05Розподіл на зони адаптаціїЗона адаптаціїАбс.%Абс.%Зона стресу00-Реакція на тренування2064,521963,33>0,05Реакція спокійної активації1032,251136,67>0,05Реакція підвищеної активації13,230--

За одержаними даними, наведеними у табл. 3.21., видно, що адаптаційний індекс у дітей віком 7-10 років із патологією зору відповідає такому індексу у практично здорових дітей такого ж віку і він знаходиться у зоні реакції на тренування. Розподіл дітей за значенням адаптаційного індексу також відповідає контрольним даним. Більшість дітей із патологією зору за адаптаційним індексом знаходяться у зоні реакції на тренування. Важливим, слід відмітити, що одна третина дітей за адаптаційним індексом знаходяться у зоні спокійної активації, що є хорошим прогностичним показником пристосування цих дітей до існуючих умов життя. Для підвищення якості життя ці показники необхідно підвищувати до зон спокійної та підвищеної активації шляхом проведення реабілітаційних заходів.

Показано, що адаптаційний індекс дівчаток, хоча і знаходиться у зоні реакції організму натренування як й у хлопчиків, але рівень адаптаційного напруження у дівчаток має тенденцію до підвищення - на 4,55%. Крім того, серед дівчаток адаптаційний індекс однієї (5,88%) знаходиться у найкращій зоні (зоні реакції підвищеної активації), що дає позитивний прогноз на успішну реабілітацію цієї особи.

Таким чином, у дітей (хлопчиків і дівчаток) віком 7-10 років із патологією зору адаптаційний індекс знаходиться у зоні реакції організму на тренування з незначними (на 4,55%) перевагами у дівчаток. Індивідуальний рівень адаптаційного напруження як у хлопчиків (64,29%), так й у дівчаток (64,71%) знаходиться у зоні реакції організму на тренування; у зоні спокійної активації адаптаційного напруження знаходиться у 35,71% хлопчиків, а дівчаток у 29,41%. Адаптаційний процес у зоні підвищеної активації визначений лише у дівчаток (4,55%). Отже, основна група дітей віком 7-10 років із патологією зору є обтяжною не тільки за фізичним розвитком, а також за рівнем активації адаптаційного напруження організму.

Адаптаційний процес у дітей віком 7-10 років із патологією зору відповідає (Р>0,05) такому процесу у практично здорових однолітків. Пристосування реакції до умов проживання у більшості дітей із патологією зору знаходиться у зоні реакції на тренування; а у третини дітей пристосувальні процеси знаходяться у зоні спокійної аконвації, що є хорошим прогностичним показником адаптації дітей віком 7-10 років із патологією зору до існуючих умов проживання.

Одержані і наведені у статті основні наукові положення є підставою для вивчення впливу заходів і засобів, направлених на покращення адаптаційних процесів організму дітей із патологією зору.

Список літератури

1.Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П.Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. - Медицина, 1983. - С. 240.

2.Горизонтов П.Д. Стресс и система крови / П.Д. Горизонтов, О.И. Белоусова, М.И. Федотова. - М.: Медицина, 1983. - С. 240.

.Земсков А.М. Немедекаментозная иммунокоррекция / А.М. Земсков, В.М. Земсков, Ю.В. Сергеев, А.В. Караулов // Нац. академія микологии. - 2002. - С. 264.

.Каспрук Н.А., Сидорчук Л.І., Михалко А.Ю., Сидорчук А.С., Довбуш Н.М., Іфтодій О.А., Петеліна Л.П., Си- дорчук І.Й. Клітинна реактивність, рівень адаптаційного напруження, реактивна відповідь нейтрофілів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на негоспітальну пневмонію // Загальна патологія та патологічна фізіологія. - 2012. - Том 7, № 4. - С. 129-137.

.Сидорчук І.Й. Клітинна реактивність та рівень адаптаційного напруження організму хворих на гострий бронхіт / І.Й. Сидорчук, С.А. Левицька та ін. // Буковинський медичний вісник. - 2015. - Том 13. № 1 (73). - С. 150-153.

.Сидорчук Л.І., Бендас В.В., Сидорчук І.Й., Сидорчук А.С. Загальна імунологічна реактивність організму хворих на жовчнокамяну хворобу // Загальна патологія та патологічна фізіологія. - 2014 Том 9, № 1. - С. 96-100.

Copyright © 2018 WorldReferat.ru All rights reserved.