Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Аграрне право зарубіжних країн

Скачать реферат↓ [19.28 KB]Текст реферата Аграрне право зарубіжних країн

Аграрне право зарубіжних країн .
ПЛАН
Вступ 3
1.Поняття, зміст аграрного права зарубіжних країн 4
2.Джерела аграрного права зарубіжних країн 5
3.Правове становище сільськогосподарських підприємств в зарубіжних
країнах 10
Висновок 12
Список використаної літератури 13
Вступ
В умовах переходу до ринкової економіки в Україні виникла нагальна
потреба розробки і здійснення великої сукупності правових,
організаційних, економічних, наукових, соціальних та інших заходів з
метою забезпечення такого розвитку аграрної сфери економіки, який би
повністю відповідав потребам країни, забезпечував її продовольчу
безпеку.
Вирішення цих питань неможливе без обґрунтованої і виваженої аграрної
політики. Стратегічна мета такої політики полягає у формуванні
реального власника і господаря землі, соціальноекономічній розбудові
села, проведенні аграрної і земельної реформ.
Аграрні перетворення стали, таким чином, реальною необхідністю. Ці
перетворення потребують відповідного правового забезпечення,
нормативного регулювання у сфері суспільних відносин, пов'язаних з
виробництвом, переробкою і реалізацією сільськогосподарської
продукції. Здійснення аграрної політики, а також аграрної і земельної
реформ в Україні є необхідним і важливим фактором в установленні
економічного порядку в суспільстві. Це викликає потребу перегляду і
удосконалення права і законодавства України в цілому і аграрного
зокрема.
В цьому контексті постає нагальна потреба вивчення зарубіжного
досвіду правового регулювання аграрних правовідносин, що і є основною
метою даної роботи.
1.Поняття, зміст аграрного права зарубіжних країн
Аграрне право зарубіжних країн характеризується своєрідним предметом
правового регулювання. Це є аграрні правовідносини, які, поперше,
випливають із спеціальної правосуб'єктності суб'єктів аграрного права,
із специфіки їхніх завдань та предмета діяльності; подруге,
складаються в сфері виробництва продуктів харчування, продовольства і
сировини рослинного і тваринного походження, переробки і реалізації
останньої суб'єктами аграрної підприємницької діяльності. Аграрні
правовідносини як предмет аграрного права являють собою
взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, земельного,
членського, учасницького, корпоративного, управлінського й трудового
характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення
завдань діяльності суб' єктів аграрного підприємництва.
Їм притаманний певний суб'єктний склад, наділений спеціальною
правосуб'єктністю, а також об'єктний склад, тобто засоби виробництва
продуктів харчування, сировини й продовольства рослинного і тваринного
походження. Тому особливістю діяльності суб'єктів аграрного
підприємництва і властивостями об'єктів аграрного права визначається
своєрідність предмета аграрного права як галузі національного права.
Предметом аграрного права є ті суспільні (в тому числі виробничі,
підприємницькі та соціального спрямування) відносини, що виникають у
зв'язку з утворенням (заснуванням) і статутною діяльністю