Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

Скачать реферат↓ [25.53 KB]Текст реферата Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

Аналіз фінансової сталості та її забезпечення
Вступ 2
Розділ І. Основні фінансові показники діяльності 5
підприємств. 5
1.1. Значення та аналіз фінансової усталеності. 5
1.2. Аналіз ліквідності. Поняття ліквідності 9
1.3. Ліквідність балансу. Характеристика показників ліквідності. 11
1.4. Характеристика показників рентабельності 14
Розділ ІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
16

2.1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства 16
2.2. Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів
діяльності підприємства. 18
Висновки 19
Література 22
Вступ
Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є
створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств.
Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’
єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття Білик М.
Державні підприємства як об’ єкт фінансового управління в умовах
переходу до ринкової економіки// Український журнал «Економіст».
– 1999. – №1. – C . 62. . Процеси ринкових
перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та
практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності
функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора
економіки України.
Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на
вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає
за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших
даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових
рішень. І хоча сам термін «фінанси» за останні 10– 15 років
пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики
у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються
розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів
для прогнозування. Anand G. Shetty and others. Finance. An Integrated
Global Approach. N . Y .: Richard D . Irwin , Inc .1995.– P .17.
Думка про те, що розвиток методів фінансового аналізу проходив
переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих
заперечень: фінансовий аналіз покликаний обслуговувати потреби
ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму
ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна
частина літератури, використаної під час написання цієї роботи
належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи
сучасних фінансів та менеджерського обліку.
Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею
держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну
методологію фінансового аналізу. Особливістю формування цивілізованих
ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як
жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне
вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації.
Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства
характеризуються також