Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Иностранные языки

Реферат Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ Альфа

Скачать реферат↓ [66.64 KB]Текст реферата Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово-економічного стану ТОВ Альфа

Міністерство освіти і науки України
Житомирський інженернотехнологічний інститут
Кафедра обліку і аудиту
Факультет економіки і менеджменту
Ковенько Софія Наумівна
група ЗОА98 6
Курсова робота
Економічний аналіз
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово
економічного стану ТОВ „Альфа
8;
Керівник Івахненков С.В.
Рецензент _________________ Захищена на кафедрі з
оцінкою____________
До захисту допущено „____”_________2006р.
„____”_________2006р.
Підписи членів комісії
Підпис рецензента ___________________
_________________ ___________________
Житомир 200 6 р.
ПЛАН
ВСТУП – ст. 3
1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово
– господарські показники діяльності підприємства. – ст. 4
1.1 Характеристика підприємства – ст. 4
1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа” – ст. 6
2. Завдання, джерела інфо рмації та прийоми економічного. – ст.
8
2.1 Завдання та предмет економічного аналізу – ст. 8
2.2. Функції і класифікація економічного аналізу ст. 10
2.3 Методи економічного аналізу – ст. 16
2.4. Інформаційна база економічного аналізу – ст. 18
3. Аналіз собівартості продукції – ст. 20
3.1 Поняття і складові собівартості . – ст..20
3.2 Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості
реалізованої продукції – ст. 22
3.3 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості
реалізованої продукції – ст. 23
3.4. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни
витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції . – ст. 26

3.5 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх
рентабельності – ст. 27
3.6 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами
– ст. 29
3.7 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат. –
ст. 30
4. Оцінка фінансового стану підприємства. – ст. 32
4.1 Порівняльний аналітичний баланс – ст. 32
4.2 Аналіз зрушень у майновому стані підприємства – ст..34
ВИСНОВОК – ст. 36
Використана література – ст. 37
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення
ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на
основі впровадження досягнень науковотехнічного прогресу, ефективних
форм господарювання і управління виробництвом, активізації
підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі
приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його
допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства,
обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за
їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності
виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його
підрозділів і робітників.
Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на
підприємстві, тобто виявлення