Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Компьютеры

Реферат Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку

Скачать реферат↓ [2.2 MB]Текст реферата Апаратно-програмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів ПриватБанку

Черкаський державний технологічний університет
Факультет інформаційних технологій і систем
Кафедра комп’ ютерних систем
Спеціальність
7.091501 « Комп’ ютерні системи та мережі»
Дипломний проект
Ап аратнопрограмний комплекс для віддаленого обслуговування клієнтів
ПриватБанку
ЧДТУ.084081.001 ПЗ
Пояснювальна записка
Виконавець студент групи ЗКМС-205
Бережний С.М. Керівник: Фауре Е.В.
Консультанти:
з економіки Пасенко В. М. з безпеки життєдіяльності Пшенишна Н. М.
Захист дозволяю:
Зав. кафедри
доктор технічних наук, професор
_______________Лега Ю.Г.
Черкаси 2008
Форма № У-901
Черкаський державний технологічний університет (назва вузу)
Факультет Інформаційних технологій і систем
Кафедра Комп‘ ютерних систем Спеціальність 7.091501 Комп‘
ютерні системи та мережі
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Зав. кафедрою Лега Ю.Г. «_____» ___________________20___р.
ЗАВДАННЯ
на дипломний проект (роботу) студентові Бережному Сергію
Миколайовичу
(прізвище, ім‘ я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи) Аппаратнопрограмний комплекс для віддаленого
обслуговування клієнтів ПриватБанку
затверджена наказом по інституту від «___» ____________2008 р. №
__84________
2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) __
_____________ 2008 року
3 . Вихідні дані до проекту (роботи): Базова локальна система
віддаленого доступу, серверна та клієнтська частини програмного
забезпечення. Технічне та програмне забезпечення, необхідне для
організації доступу до банківських рахунків. Вдосконалити роботу
існуючого локального комплексу віддаленого банківського обслуговування
шляхом впровадження Інтернет банкінгу через альтернативні види доступу
до мережі Internet. Забезпечити стабільну роботу клієнтів з системою.
Захистити від несанкціонованого доступу. 4. Зміст
розрахунковопояснювальної записки (перелік питань, що їх належить
розробити): Вступ; 1. Локальна система віддаленого обслуговування ; 2.
Вдосконалення діючої системи «Клієнтбанк» на основі впровадження
Інтернетбанкінгу. 3. Вибір оптимальних апаратних і програмних засобів
для віддалених клієнтів ПриватБанку; 4.Захист та кодування інформації;
5. Охорона праці; 6. Технікоекономічні розрахунки 5. Перелік
графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’ язкових
креслень): 1. Структура автоматизованої інформаційної системи
Золотоніської міськрайонної служби зайнятості; 2. Локальна мережа
Золотоніського МРЦЗ; 4. Автоматизоване робоче місце бухгалтера по
фонду; 6. Організація робочого місця; 7. Економічна ефективність.
6. Консультанти з проекту (роботи) із зазначенням розділів проекту,
що їх стосуються Розділ Консультант Підпис, дата завдання видав
завдання прийняв Економічний Пасенко В.М. Охорона праці
Пшенишна Н.М.

7. Дата видачі завдання
Керівник __________________________________________ (підпис, ПІБ)

Завдання прийняв до виконання _____________ (підпис)
Календарний план Пор№ етапа Назва етапів