Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Религия

Реферат Cистеми землеробства і сівозміни

Скачать реферат↓ [13.33 KB]



Текст реферата Cистеми землеробства і сівозміни

СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА І СIВОЗМ1НИ
1. Системи землеробства та ї х класифікація
Система землеробства це комплекс взаємопов’ язаних агротехнічних
, меліоративних i органiзацiйногосподарських заходiв, спрямованих на
ефективне використання землі , зберiгання i підвищення родючості
ґрунту , ви рощування високих i сталих врожа їв. Примітивні системи
землеробства були поширені за умов незначного (до 25 %) використання
придатних для вирощування сільськогосподарських культур земель.
Залежно вiд способiв використання землi розрiзняли залежні ,
вирубновогневi i перелоговi системи землероб ства.
Залежна система була поширена в кра їнах де була можливість
розорю
вати дiлянки землi, якi нiколи не об р облялись. З часом,
коли врожай знижувався настiльки, щ о не окуповував затрат працi,
дiлянку залишали i займали но в у.
Вирубновогневу систему використовували в лiсових районах, де лiс
вирубували або спалювали дiлянками, на яких висiвали
сiльськогосподарськi культури.
Перелогова система вiдрiзнялась вiд залiжної тим, що після
використання дiлянку на кiлька рокiв
залишали i використовували
новi площі, якi до цього ранiше уже були в користуваннi (перелоги).
Для всiх примiтивних систем землеробства характерним було те, що
родючiсть ґрунту на залишених пiсля використання дiлянках
вiдновлювалася за рахунок природиих процесiв пiд впливом рослинності.
Екстенсивнi системи землеробства почали застосовувати, коли
перiод перелогу внаслiдок значното
розорювання земель i збiльшення
чисельностi населения скорочувався до одного року. Однорiчний перелiг
називали па ром, а систему землеробства — паровою. При такiй
системи землеробства поле пару чергувалося з одним або кiлькома полями
зернових, а посiви сiльськогосподарських культур займали до 2/З
розораних земель. Родючiсть ґрунту відновлювалася в результатi
обробiтку пару внесення добрив. Недоліком цієї системи була
вiдсутнiсть в сiвозмiнi технічних і просапних культур, що стримувало
розвиток тваринництва i знижувало загальний рiвень культури
землеробства.
До екстенсивних належить трав’ яна система землеробства, в якiй
площi пiд зерновими культурами зменшувалися за рахунок збiльшення
питомої ваги багаторiчних трав (50 % i бiльше полiв сiвозмiни).
Родючiсть ґрунту в трав’ янiй системi землеробства
вiдновлювалась в ре зультатi вирощування багаторiчних трав i була
досить ефект и вною в районах, сприятливих для їх вирощування.
Перехідні системи землеробства змiнили екстенсивнi в перiод, коли
почали використовувати всi орнопридатні землі i в структуру посiвiв,
крiм пару, зернових колоскових і багаторiчних трав, включали просапнi
культури. Серед перехідних систем землеробства була поширена поліпшена
зернова в якiй разом з полем пару вирощували просапнi та ярi зерновi
культури суцiльного суцільного способу сівби Впровадження такої
системи сприяло полiпшенню продуктивності землi (пiд посiви
вiдводилось 75% площі)підвищенню продуктивностi i окультуренні полів
за