Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Компьютеры

Реферат Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

Скачать реферат↓ [86.09 KB]Текст реферата Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

"Онлайн"-технології в підготовці вчителя з загальнотехнічних дисциплін
ЗМІСТ
Вступ 3
І. Загальні ресурси мережі Інтернет, які використовуються для
навчання. Поняття інформаційних ресурсів 6
1.1. Необхідність застосування інформаційних ресурсів мережі Інтернет
у системі освіти 6
1.2. Теоретичні основи інформаційних ресурсів 9
1.3. Українські ресурси "всесвітньої павутини" 13
ІІ. Види ресурсів мережі Інтернет, які використовуються в
ON-LINE-навчанні 19
2.1. "Онлайн" як режим доступу до мережі 19
2.2. Аналіз ресурсів мережі Інтернет для онлайн навчання 22
2.3. Міжнародний досвід освіти онлайн 28
ІІІ. Ресурси мережі Інтернет для вчителів загально технічних
дисциплін 33
3.1. Складові загально технічної підготовки учнів 33
3.2. Комп’ ютерні програми для загальнотехнічної підготовки 35
Висновки 38
Література 41
Додаток 1 45
Додаток 2 47
Додаток 3 49
Додаток 4 65
Додаток 5 75
Вступ
Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного су с
пільства, а також соціальноекономічні зміни, що відбуваються в
Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави.
В першу че р гу це стосується реформування освіти, починаючі з
педагогічної діяльності. Освіта як необхідна складова життя людини,
умова самореалізації людини, людина та її права як мірило і критерій
якості освіти, освіта як зв'язок часу це ті гуманістичні цінності, які
повинні стати в центрі педагогічної діяльно с ті.
Інформація й теоретичні знання визнані пріоритетним стратегічним р е
сурсом постіндустріального суспільства та є основою системи
інформаційн о го забезпечення освіти. Але школа чи вищий навчальний
заклад не повинні просто давати певну суму знань, а мають навчити
молоду людину вміння н а вчатися, оновлювати свої знання протягом
усього життя.
Ще К. Ушинський говорив, що розум це добре організована система
знань, але знань, які постійно оновлюються! Ось чому одна з важливих
те н денцій розвитку освіти в країні складається з перебудови самої
концепції о р ганізації навчальнопізнавальної діяльності,
педагогічного керівництва нею, коли інформативна модель освіти
втратила свою актуальність.
Сьогодні суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги те о
ретичних знань, інформації, рівень її структурованості та складності
зумо в люють створення якісно нової інформаційної структури, в якій
інформаційні ресурси визначатимуть розвиток країни, сфер суспільства;
умови життєді я льності людини в усіх соціальних сферах,
інтелектуалізацію праці, вдоскон а лення соціальнокомунікаційних
відносин, виробництва й управління усіма соціальними сферами; вибір і
використання інформаційних систем і технол о гій різного призначення.
Це вимагає найшвидшого переходу до нової стратегії розвитку освіти на
основі широкомасштабного використання знань та інформації як стратег і
чних ресурсів розвитку, а також перспективних високоефективних технол
о гій як основних інструментів цього розвитку.
Саме такий підхід до