Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Підручник з екологічного права. Право власності на природні ресурси

Скачать реферат↓ [22.59 KB]Текст реферата Підручник з екологічного права. Право власності на природні ресурси

Глава IV. Право власності на природні ресурси
§1. Поняття права власності на природні ресурси та його
особливості

Власність — категорія економічна, через яку проявляється
характер зв'язку суспільних систем, колективних груп, окремих
індивідів з об'єктами матеріального світу і результатів матеріального
виробництва, його предметами і речами. Ця категорія визначає порядок
розподілення об'єктів матеріального світу, порядок їх присвоєння,
визнання «своїми» для одних і «чужими» для інших суб'єктів суспільних
відносин. Вона є визначальною у відносинах, оскільки через характер
привласнення — матеріальну, економічну сторону проявляється їх
соціальна сторона — взаємодія і взаємовідносини між суб'єктами.
Саме з метою врегулювання останніх будьякі відносини закріплюються за
допомогою норм права. І тоді власність у правовому розумінні набуває
форми права власності.
В юридичній науці термін «право власності» вживається в двох
значеннях: об'єктивному і суб'єктивному.
Право власності в об'єктивному розумінні — це сукупність
правових норм, які регулюють відносини власності в тій чи іншій
правовій системі, закріплюють володіння, користування і розпорядження
власністю, охороняють і захищають власність від протиправних дій
третіх осіб.
Стосовно екологічного права об'єктивне право власності — це
система правових норм земельного, водного, лісового, гірничого,
фауністичного, природоохоронного законодавства, що регламентують
правовідносини в сфері реалізації повноважень, породжених власністю на
природні ресурси.
Право власності у суб'єктивному розумінні — це закріплена у
відповідних нормах можливість конкретного власника володіти,
користуватися, розпоряджатися належною йому власністю (предметами,
об'єктами, майном) на власний розсуд, але в межах, передбачених
законом.
Суб'єктивне право власності на природні ресурси — це сукупність
повноважень суб'єктів екологічних правовідносин щодо володіння,
користування і розпорядження належними їм природними ресурсами.
Суб'єктивне право власності носить абсолютний характер. Це означає, що
саме правомочному суб'єкту належать виключні права щодо володіння,
користування і розпорядження природними ресурсами і поведінка всіх
інших осіб — не власників — повинна бути відповідною:
такою, що не перешкоджає власнику здійснювати належне йому
суб'єктивне право.
Суб'єктивне право власності виникає внаслідок набуття її через події,
які за юридичним складом можна класифікувати як такі:
— придбання через купівлю, обмін, викуп та інші юридичні факти;
— передача у власність — дарування, застава, спадщина;
— націоналізація ~ примусове, безоплатне перетворення у
державну власність власності окремих власників (земель, залізниць,
підприємств, банків);
— реквізиція — примусове відчуження або тимчасове
вилучення державою за плату майна, яке належить приватним особам та
кооперативним або громадським організаціям.
Отже, підставою