Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Скачать реферат↓ [129.19 KB]Текст реферата Процес ефективного управління виробництвом на підприємстві

Страница: 2 из 21

підприємства як об‘ єкта управління , оцінку якого необхідно
доповнювати показниками соціального значення. Розглянемо кожен із них
стосовно оцінки ефективності функціонування підприємств.
Дієвість це рівень досягнення системою поставлених перед нею цілей,
ступінь завершення "потрібної" роботи.
Економічність можна виразити відношенням ресурсів, що підлягають
споживанню, до ресурсів, фактично спожитих. Величина, що стоїть у
чисельнику, знаходить втілення в кошторисах, нормативах, оцінках,
прогнозах, проектуваннях тощо. Фактичне споживання ресурсів
визначається за даними бухгалтерського обліку, звітності, оцінок тощо.

Якість це ступінь відповідності системи вимогам, специфікації і
сподіванням. Традиційні визначення якості включають відповідність
специфікаціям і своєчасність виконання робіт (у терміни й у час,
зручні для споживачів).
Прибутковість це різниця між валовими доходами (чи кошторисом) і
сумарними витратами (чи фактичними витратами).
Продуктивність це співвідношення кількості продукції та витрат на
випуск відповідної продукції. Вона може визначатися шляхом ділення
об‘ ємних показників послуг, що відповідають вимогам якості, на
фактично спожиті ресурси.
Умови роботи престижність роботи, почуття безпеки, впевненості,
задоволеності працівників, зайнятих на підприємствах.
Впровадження нововведень відображає реальне використання нових
досягнень в галузі сучасної техніки, організації і управління на
підприємствах і в організаціях.
Для оцінки ефективності функціонування підприємств розглянуті вище
критерії можуть бути згруповані і конкретизовані з урахуванням
особливостей цієї системи.
Виділяють чотири основні групи, що відображають головні напрямки
оцінки ефективності:
1. Цілі, стратегія, політика і цінності сумісність планів розвитку
підприємства зі стратегією розвитку території і довгостроковими
планами соціального й економічного розвитку; відповідність роботи
підприємств потребам ринкової економіки і, насамперед, таким її
оціночним показникам, як конкурентоспроможність, гнучкість,
динамічність.
2. Фінанси раціональне використання фінансових ресурсів території;
витрати управління і виробництва порівняно з їх величиною в
конкурентів.
3. Виробництво оцінка технологічних змін; оцінка потенціалу
виробничого й управлінського персоналу (за чисельністю, кваліфікацією,
використанням тощо); оцінка потреби в додаткових виробничих
потужностях.
4. Споживчий результат і екологія задоволеність попиту населення;
безпека (з точки зору впливу на навколишнє середовище і здоров'я
людини); комфортність; культура обслуговування; естетичні вимоги
комунального господарства та ін. [ 38 ]
Остання група критеріальної оцінки відображає, власне кажучи,
соціальну ефективність, яка для підприємств і організацій є
пріоритетною.
Метод дозволяє побачити всі переваги і недоліки і гарантує, що жоден
із критеріїв, які необхідно врахувати, не буде забутий, навіть якщо
виникнуть труднощі з початковою оцінкою. При складанні переліку
критеріїв слід