Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Международные отношения

Реферат Trudovi potenchial (ua)

Скачать реферат↓ [79.45 KB]Текст реферата Trudovi potenchial (ua)

Реферат
З менеджменту
Студентки КНЕУ
Гр №2
Назімової Л.В.
Будьякі соціальні організми, будьто фірма, соціальний інститут чи
держава на деякому етапі свого розвитку зіштовхуються з неминучим б а
р'єром граничної продуктивності. Вихідний продукт вже не може бути
удосконалений як на кількісному, так і на якісному рівні. Удосконалюва
н ня технологій і підвищення заробітної плати звичайно не має в цьому
в и падку істотного ефекту, оскільки ці процедури вичерпали себе на
попер е дньому етапі. Отут мова і заходить про людський фактор, тобто
про мот и в а цію.
Мотиваційні аспекти управління працею набули широкого застос у вання
в країнах з розвинутою ринковою економікою. У нашій країні п о няття
мотивації праці з економічним змістом з'явилося порівняно недавно, в
зв'язку з демократизацією виробництва. Раніше воно вживалося, в осно в
ному, у промисловій економічній соціології, педагогіці, психології. Це
п о яснювалося рядом причин. Поперше, економічні науки не прагнули пр
о аналізувати взаємозв'язок своїх предметів з названими на у ками, і,
подруге, у чисто економічному змісті донедавна поняття
“мотивація” підм і нювалося поняттям
“стимулювання”. Таке усічене розуміння мотиваційн о го проц
е су приводило до орієнтації на короткострокові економічні цілі, на
досягнення скорішого прибутку. Це руйнівно діяло на потребомотиваційну
особистость працівника, і не викликало зацікавленості у вл а сному
розвитку, самовдосконаленні, але саме ця система сьогодні має на й ва
ж ливіший резерв підвищення ефективності виробництва.
Зміст того, що в принципі здатно мотивувати людину, буквально
безмежний, тому що все, що зроблено і виробляється суспільством, як у
м а теріальній, так і в духовній сферах, у кінцевому рахунку, людьми,
які до різноманітних видів діяльності спонукаються настільки ж
різноманітною мотивацією. Не набагато звужує цю проблему обмеження
всієї багатогра н ності мотиваці й ного процесу мотивацією лише
трудової діяльності.
Одне з найпростіших і розповсюджених визначень мотивації: мотив
– це внутрішня цінність виконуваної діяльності. У приблизному р
о зумінні таке визначення відбиває внутрішній стан людини, однак,
варто помітити, що сили, які спонукують до дії, знаходяться поза і
всередині людини та змушують її усвідомлено чи неусвідомлено робити
деякі вчинки. При ць о му зв'язок між окремими силами і діями людини
опосер е дкований дуже складною системою взаємодій, у результаті чого
різні люди можуть зовсім порізному реагувати на однакові впливи з боку
однакових сил.
Виходячи з цього, можна припустити, що процес мотивації людини
піддається як внутрішній, так і зовнішній детермінації. Звідси
виділяєт ь ся поняття мотивування. Мотивування це процес впливу на
людину з м е тою спонукання її до визначених дій шляхом пробудження в
ній потрібних м о тивів.
Основні задачі мотивації:
· формування в кожного співробітника розуміння сутності і значе н ня
мотивації в процесі праці;
· навчання персоналу і керівного складу