Готовые Домашние Задания

Рефераты по теме Полиграфия

Реферат Використання природних ресурсів у сфері господарювання

Скачать реферат↓ [28.02 KB]Текст реферата Використання природних ресурсів у сфері господарювання

застосування штрафних санкцій;
застосування оперативногосподарських санкцій;
застосування адміністративногосподарських санкцій;
установлення, зміна і припинення господарських правовідносин;
іншими способами, передбаченими законом (див. коментар до ст. 20 ГК).
Глава 15
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 148. Особливості правового режиму використання природних
ресурсів у сфері господарюв
ання
1. Відповідно до Конституції України земля, її надра, атмосферне
повітря, водні та інші природн
і ресурси, що знаходяться в межах
території України, природні ресурси її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності
Українського народу. Від імені народу права власника здійснюють органи
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених
Конституцією України.
2. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами
права власності Українського
народу відповідно до закону.
3. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Право
власності на землю гарантується.
Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та
державою відповідно до Земельного кодексу України та інших законів.
4. Правовий режим використання окремих видів природних ресурсів
(землі, вод, лісів, надр, атмос
ферного повітря, тваринного світу)
встановлюється законами.
5. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам господарювання
для використання або придбаватис
я ними у власність лише у випадках
та порядку, передбачених законом.
1. З прийняттям Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» (364) законодавчо визначено дві основні форми використання
природних ресурсів:
а) на титулі права власності;
б) на титулі права постійного і тимчасового природокористування.
При цьому, якщо інститут права природокористування отримав достатньо
повне закріплення у природоресурсному законодавстві України в силу
його традиційності для правових систем країн пострадянського правового
простору, то правовий інститут використання природних ресурсів на
праві власності громадян та юридичних осіб у нових економічних умовах
України, по суті, тільки починає формуватися.
Реалізація повноважень власності на природні ресурси відповідними
суб'єктами права власності має здійснюватися з дотриманням певних
імперативів незалежно від форми права власності на природні ресурси
(приватної; самоврядної (комунальної); державної; народної).
Досить специфічною виявляється реалізація повноваження володіння як
однієї з правомочностей у структурі титулу права власності основною
суб'єкта прав на природні ресурси Українського народу. Це обумовлено
тим, що згідно з Конституцією України від імені Українського народу
права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого
самоврядування в межах, визначених Конституцією (ч. 1 ст. 3). Однак
реалізація ними зазначених правомочностей ускладнюється